با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران