دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، شهریور 1392 
بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

صفحه 18-9

احمد صباحی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ الهه سلیمانی


آزمون پایداری تورم در ایران (1390- 1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA

صفحه 28-19

امیرمنصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ روزبه بالونژاد نوری


سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه

صفحه 74-57

حسن حیدری؛ حمیدرضا فعالجو؛ علمناز نظریان؛ یوسف محمدزاده


تخمین کشش سرمایه انسانی در الگوی رشد اوزاوا- لوکاس برای اقتصاد ایران

صفحه 96-85

حسین حاجی خدازاده؛ رسول بخشی‌دستجردی؛ حمید‌رضا نصیری‌زاده