آمار مربوط به فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

تعداد مقالات ارسال شده 5,060
تعداد مقالات پذیرفته شده 329
درصد پذیرش 7 درصد
تعیین تکلیف اولیه مقالات حداکثر یک هفته 

 

بر اساس دستورالعمل پنجاه و یکمین نشست هیئت امنای دانشگاه پیام نور مورخ 97/10/24
برای بررسی، داوری و چاپ مقالات در فصلنامه، هزینه دریافت خواهد شد.

هزینه پذیرش مقاله: 5000000 ریال معادل پانصدهزار تومان، که پس از مرحله داوری اخذ خواهد شد.

  این فصلنامه با استناد به گزارش پایگاه ISC، ضریب ‌تأثیر 1/50 و رتبه Q1  را در سال 97کسب نموده

و در رتبه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  سال 1399؛ موفق به کسب رتبه الف شده است.

 فصلنامه علمی  پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی

 در راستای بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های محققین و دانشمندان کشور در حوزه رشد و توسعه اقتصادی فعالیت می‌کند. این نشریه در سال 1389 و با انعقاد تفاهم‌نامه با (به ترتیب حروف الفبا) دانشگاه علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق (ع)،  دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه پیام نور استان مازندران، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه مازندران از اولین شماره با رتبه علمی پژوهشی منتشر می‌شود.

  دبیرخانه این فصلنامه در حال حاضر در دانشگاه پیام نور استان مرکزی قرار دارد و کلیه فرایندهای دریافت تا چاپ مقالات در این دانشگاه انجام می‌شود.

 مقالات ارسالی به این نشریه از طریق سامانه مشابهت یاب کنترل می شوند

مقالات این فصلنامه دارای شناسه DOI می باشند.

جهت سهولت ارسال مقالات، رعایت فرمت نگارش در هنگام ارسال مقالات الزامی نیست.

 

 با عنایت به ابلاغ شماره 602245/، مورخ 93/12/25  «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق آن»  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "رعایت ترتیب درج اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه به ترتیب: اسم دانشجو، استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور"  باید در مقالات ارسالی مورد توجه قرار گیرد.

دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.
این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

اطلاعات آماری این شماره

کل مقالات وارده 158
 مقالات پذیرفته شده 11
 مقالات منتشر شده
7
 مقالات در انتظار چاپ 4
 مقالات غیر قابل پذیرش 50
 مقالات نامتناسب با چارچوب محتوایی  92
  سایر مقالات (در حال داوری و ...)

5

 

 میانگین فاصله دریافت تا پذیرش   2/7 ماه 
شماره جاری: دوره 12، شماره 45، زمستان 1400 

8. بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ

10.30473/egdr.2021.60589.6291

مهران حافظی بیرگانی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ محمد قلی یوسفی؛ تیمور محمدی؛ مرجان دامن کشیده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها