دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، تیر 1401 
اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران

10.30473/egdr.2021.56261.6064

سید حسین فاطمی نسب؛ زهره حاجیها؛ قدرت اله امام وردی؛ علی باغانی