با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
ارزیابی اثرات استرس سیستمیک بر بهره‌وری کل عوامل تولید با رویکرد بیزین: مطالعه موردی اقتصاد ایران

ثمینه قاسمی فر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ شمس الله شیرین بخش؛ میرحسین موسوی؛ اعظم احمدیان

دوره 13، شماره 49 ، اسفند 1401، صفحه 32-13

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.58993.6216

چکیده
  با وقوع بحران‌های مالی بزرگ جهان و انتشار پرقدرت بحران‌ها در اقتصاد سایر کشورها، اهمیت شناسایی و اندازه‌گیری بحران‌ها و بررسی آثار اقتصاد کلان آن بیش از پیش هویدا شده است. در مطالعه حاضر جهت کمی‌سازی بحران‌های مالی به تبعیت از رویکرد تئوری پورتفولیوی پایه، شاخص استرس سیستمیک طی بازه زمانی 1398-1387 برای اقتصاد ایران طراحی شده است. ...  بیشتر

انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی: تحلیلی فضایی در میان استان‏های ایران

مصعب عبدالهی آرانی؛ نسرین منصوری؛ سیاوش جانی؛ نوشین آقایی

دوره 13، شماره 49 ، اسفند 1401، صفحه 54-33

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.60860.6310

چکیده
  در دهه‌های اخیر، خطرات و آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از رشد اقتصادی، رشد جمعیت و مصرف انرژی بیش‌تر نمایان شده است. در این میان، یکی از پیشرفت‌های جدید در مطالعه‌ی رابطه‌ی میان عوامل اقتصادی مؤثر بر کیفیت زیست‌‌محیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده‌های زیست‌‌محیطی است. از این‌رو هدف این مطالعه، به مدل‌سازی ارتباط انتشار CO2 و رشد اقتصادی ...  بیشتر

تحلیل روابط علّی و معلولی بین کارآفرینی، بیکاری و رشد اقتصادی در ایران

لیلا سفیدبری؛ علی داوری؛ کمال سخدری؛ یگانه موسوی جهرمی

دوره 13، شماره 49 ، اسفند 1401، صفحه 74-55

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.58213.6166

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی روابط علّی و معلولی میان توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی و بیکاری با روش خودرگرسیون برداری (VAR) و بررسی آثار شوک‌های وارده بر این متغیرها در کشور ایران است. برای بررسی روابط مذکور از داده‌های فصلی سری زمانی مربوط به سال‌های 1386 تا 1395 و داده‌های شاخص کارآفرینی GEI و بانک مرکزی ایران استفاده شده است. طبق یافته‌ها و نتایج ...  بیشتر

کارایی شبکه بانکی در مسیر رشد اقتصادی با تأکید بر چرخه‌های تجاری، نوسان‌های نرخ ارز و سهام (مدل مارکوف سوئیچینگ)

ندا اسدالله زاده جعفری؛ بهار حافظی؛ سیدمحسن خلیفه سلطانی

دوره 13، شماره 49 ، اسفند 1401، صفحه 90-75

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.62279.6419

چکیده
  رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی اقتصاد است. از میان متغیرهای اقتصادی، متغیری که بیش از همه در ارتباط مستقیم با بخش خارجی اقتصاد قرار دارد و می‌تواند بیش از هر متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند، متغیر نرخ ارز واقعی است. عمده تأمین مالی کسب و کارها در کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود و نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف کلان اقتصادی ...  بیشتر

ارتباط رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای توسعه یافته (رهیافت داده‌های تابلوئی پویا با روش GMM)

اکبر نیکخواه سرنقی؛ کریم آذربایجانی؛ سعید دائی کریم زاده

دوره 13، شماره 49 ، اسفند 1401، صفحه 106-91

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.60733.6303

چکیده
  کیفیت محیط زیست و حفاظت از آن یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریتی کشورها می‌باشد. لذا تمامی کشورها سعی می‌کنند در کنار سیاست‌های رشد و توسعه، با وضع قوانین و مقررات در حوزه ملی و نیز ایجاد توافق‌های بین‌المللی از تخریب محیط زیست جلوگیری به‌ عمل آورند. در این بین برای اتخاذ سیاست‌های مناسب در زمینه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، انجام ...  بیشتر

بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران

فرشته مجیدزاده؛ نظر قلعه نو دهمرده

دوره 13، شماره 49 ، اسفند 1401، صفحه 122-107

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.61355.6350

چکیده
  وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد می‌تواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار می‌باشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج ...  بیشتر

برآورد نرخ بهینه مالیات بر آلودگی در یک الگوی رشد درون‌زا

میر ناصر میر باقری هیر؛ علی سلمان پور زنوز

دوره 13، شماره 49 ، اسفند 1401، صفحه 148-123

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.62063.6403

چکیده
  مالیات بر آلودگی یکی از مهمترین ابزارهای دولت در جهت کاهش آلودگی و افزایش رفاه جامعه می‌باشد. مالیات مستقیم زیست محیطی یا مالیات پیگویی با اثرگذاری بر منافع تولیدکنندگانی که محیط زیست را آلوده می‌کنند درصدد وضع مالیات بر تولیدات آلاینده به منظور کاهش آلودگی می‌باشند. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ بهینه مالیات بر آلودگی ...  بیشتر

اقتصاد کلان
تحلیل فضایی اثرات سرریز شاخص کارآفرینی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران

امیرعلی فرهنگ؛ علی یونسی؛ وحید نیک پی پسیان؛ آمنه لطفی

دوره 13، شماره 49 ، اسفند 1401، صفحه 168-149

https://doi.org/10.30473/egdr.2023.66856.6668

چکیده
  یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در کشورها، به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه رشد اقتصادی است. یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ رشد اقتصادی، کارآفرینی می‌تواند باشد. زیرا کارآفرینان با توجه به خصوصیات ممتاز و برجسته خود قادرند منابع لازم برای ایجاد رشد و توسعه تولید و منابع انسانی فراهم کرده، اشتغال و کسب و کار جدید ایجاد کرده و با نوآوری ...  بیشتر