با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
رشد اقتصادی
اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر)

ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ علی اصغر ابوالحسنی هیستیانی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ بیتا شایگانی؛ سید قربان علیزاده کلاگر

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1398، صفحه 15-34

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.42630.4949

چکیده
  با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سیاست‌گذاری بخش تولید، تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامتر زمان متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش تولید ناخالص داخلی در طول زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند سرمایه، نیروی کار و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی 13۹۴-۱۳۵۷ پرداخته است. نتایج ...  بیشتر

رشد اقتصادی
تحلیل آستانه‌ای و طیفی رابطه‌ی میان بدهی دولت به سیستم بانکی و رشد اقتصادی در ایران

محمد علی احسانی؛ حمید لعل خضری؛ صالح طاهری بازخانه

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1398، صفحه 35-52

https://doi.org/10.30473/egdr.2018.39648.4801

چکیده
  وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و بدهی دولت به نظام بانکی دو چالش مهم برای اقتصاد ایران به شمار می‌روند. با توجه به اهمیت این متغیرها در اقتصادکلان، بررسی نحوه‌ی ارتباط بین آنها با استفاده از روش‌های نوین اقتصادسنجی می‌تواند دلالت‌های مفیدی را برای سیاست‌گذاران فراهم کند. از این‌رو، پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت‌های خودرگرسیون ...  بیشتر

تجارت بین‌الملل
بررسی نقش نهادها و زیرساخت‌ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری

حنانه آقاصفری؛ میلاد امینی زاده؛ علیرضا کرباسی

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1398، صفحه 53-78

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.40359.4834

چکیده
  نهادها و زیرساخت ها به عنوان مجموعه ای از عوامل اجتماعی، قوانین و خدمات زیربنایی از جمله عوامل کلیدی اثرگذار بر تجارت دوجانبه کشورها می باشند. از این رو، در این مطالعه سعی شده است تا اثرات نهادها و زیرساخت ها بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای اصلی تجاری مورد بررسی قرار گیرد. به منظور دستیابی به این هدف، از الگوی جاذبه و روش درستنمایی شبه ...  بیشتر

سیاست پولی
تأثیر منطقه‌ای سیاست پولی بر اشتغال استان های صنعتی ایران: رهیافت مدل خود رگرسیونی برداری عامل افزوده ساختاری (SFAVAR)

رضا شاکری بستان آباد؛ زهرا جلیلی؛ محسن صالحی کمرودی

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1398، صفحه 79-102

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.43550.5013

چکیده
  اهمیت سیاست پولی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های طرف تقاضا موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان باشد. با وجود اینکه معمولاً سیاست پولی در سطح ملی اجرا می‌شود اما آثار آن ممکن است به ویژگی های مناطق وابسته باشد. ایده تاثیر نامتقارن سیاست های پولی ...  بیشتر

اقتصاد کلان
بررسی و مقایسه آستانه‌های رشد اقتصادی در قانون اوکان و وردورن؛ کاربردی از مدل PSTR برای استان‌های ایران

آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1398، صفحه 103-120

https://doi.org/10.30473/egdr.2018.41883.4910

چکیده
  در ادبیات اقتصاد کلان، قانون اوکان و قانون وردورن به عنوان روش‌هایی برای بررسی رابطه رشد اقتصادی با بیکاری و اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرند. لزوم بررسی این دو قانون در کنار یکدیگر، در یک مدل اقتصادسنجی آستانه‌ای و با درنظر گرفتن شرایط منطقه‌ای و فضایی متغیرها می‌تواند نتایج مؤثرتری در ارائه سیاست‌گذاری‌های حوزه بازار نیروی ...  بیشتر

رشد اقتصادی
تغییرات درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران

محبوبه فراهتی

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1398، صفحه 121-136

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.43290.4995

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثر جایگزینی اقلام مختلف مالیاتی بر رشد اقتصادی با ثابت ماندن کل درآمد مالیاتی پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی مبتنی بر رویکرد ...  بیشتر

انرژی
بررسی تأثیر انواع انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی ایران

ابراهیم قائد؛ علی دهقانی؛ محمد فتاحی

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1398، صفحه 137-148

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.43208.4991

چکیده
  چکیده هدف اصلی‌این پژوهش بررسی‌تاثیرانواع منابع انرژی‌ های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی‌ ایران طی دوره 1396-1360 است. برای تحلیل موضوع از الگوی خود توضیح برداری، روش جوهانسون_ جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شده و بر اساس نتایج بدست آمده از این روش‌ها، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار ...  بیشتر