دوره و شماره: دوره 5، مکرر دوم شماره 20، اسفند 1394، صفحه 1-112 
تأثیر سیاست‌های پولی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیربخش‌های کشاورزی ایران

صفحه 24-13

زینب شعبانی کوشالشاهی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سید مجتبی مجاوریان