دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، آبان 1393 
اثرات نامتقارن کل‏های پولی دیویژیا ‏بر تورم در ایران: کاربرد روش‏ چرخشی مارکوف

صفحه 40-21

احمد جعفری‌صمیمی؛ محمدعلی احسانی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سامان قادری


سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران

صفحه 88-73

محمود یحیی‌زاده‌فر؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ مهیار حامی


بررسی تأثیر تجارت بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو منا

صفحه 120-105

میرناصر میرباقری هیر؛ فرزاد رحیم‌زاده؛ سید راشد صفوی