دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 238-1