دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، زمستان 1400 
8. بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ

10.30473/egdr.2021.60589.6291

مهران حافظی بیرگانی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ محمد قلی یوسفی؛ تیمور محمدی؛ مرجان دامن کشیده