دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، دی 1400 
بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ

صفحه 140-131

10.30473/egdr.2021.60589.6291

مهران حافظی بیرگانی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ محمد قلی یوسفی؛ تیمور محمدی؛ مرجان دامن کشیده