با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) (دوره زمانی 1396-1370)

سید علی اسلامی نژاد؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ عبدالعلی منصف؛ کامران ندری

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، صفحه 30-15

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.54174.5919

چکیده
  از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی، خصوصی‌سازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیر‌بنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می‌‌گردد. بر همین اساس اولین و مهم‌ترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصی‌سازی کشور در سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی می‌‌باشد. با این وجود، اغلب مطالعات ...  بیشتر

بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا

هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، صفحه 42-31

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.53527.5860

چکیده
  در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه‌ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تأثیر مثبت اما غیرمعنی‌داری بر رشد ...  بیشتر

اندازه‌گیری نابرابری رشد اقتصادی بین کشورها و تحلیل عوامل مؤثر بر آن (رهیافت اقتصادسنجی فضایی)

محمد جعفری؛ علی حسنوند؛ یونس گلی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، صفحه 58-43

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.53094.5825

چکیده
  شکاف رشد اقتصادی بین کشورها یکی از واقعیت‌های مهم اقتصادی است که شناخت دلایل اصلی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 91 کشور برای دوره زمانی 2017-2003 و تجزیه شاخص تایل فضایی به برآورد اجزای شکاف رشد اقتصادی کشورها می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که سهم اثرات همسایگی در تعیین شکاف رشد اقتصادی ...  بیشتر

استرس مالی، ریسک سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از ایران

مهدیه رضاقلی زاده؛ حسنا رجب پور

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، صفحه 74-59

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.53225.5837

چکیده
  استرس مالی و ریسک سیاسی به عنوان نیروی مؤثر بر رفتار عاملان اقتصادی به‌صورت وجود نااطمینانی و تغییر در انتظارات، از اهمیت زیادی جهت تحلیل رشد اقتصادی کشور برخوردار می‌باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر پس از ساخت شاخص استرس مالی و شاخص ریسک سیاسی در ایران، تأثیرات ناشی از این دو متغیر بر رشد اقتصادی کشور (رشد سرانه ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی در ایران مبتنی بر رویکرد بیزین

الهه بهلولوند؛ سعید فراهانی فرد

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، صفحه 94-75

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.52772.5804

چکیده
  توسعه مالی از جمله عواﻣل مهم و مؤثر بر فرایند ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی است و مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار دارد. توسعه مالی مفهومی چند وجهی است که علاوه بر بعد پولی و بانکی، ابعاد دیگری چون آزادی بخش مالی، کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر این بخش، پیشرفت‌‌های فناوری و ظرفیت‌‌های نهادی موجود را نیز شامل می‌شود. بر این اساس مطالعه ...  بیشتر

تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا (رهیافت غیرخطی انتقال ملایم در داده‌های تابلویی)

علیرضا برهانی پور؛ غلامرضا گرائی نژاد؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ منیژه هادی نژاد

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، صفحه 114-95

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.52518.5783

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر غیرخطی حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا طی سال‌های 2018-1996 می‌باشد. برای این منظور از الگوی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رد فرضیه خطی بودن، وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو رژیم متفاوت و حد آستانه‌ای 94/0- و سرعت انتقال 74/1 ...  بیشتر

بررسی تأثیر رشد اقتصادی و مخارج دولت بر نرخ تورم با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR)

بابک اسماعیلی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، صفحه 130-115

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.53605.5864

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه‌ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) است. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 22/4 درصد (17 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.بر اساس نتایج به‌دست آمده، تقریب ...  بیشتر

بهینه‌یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛ رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ

مهران حافظی بیرگانی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ محمد قلی یوسفی؛ مرجان دامن کشیده؛ تیمور محمدی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، صفحه 140-131

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.60589.6291

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه بهینه‌یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ است. در این مطالعـه بـا همراهی تکنیک اقتصادسنجی و با بهره‌مندی از تابع هزینه ترانسلوگ به تخمین هر یک از ظرفیت‌های تولیدی صنایع بزرگ و کوچک در سال‌های (1397-1380)، پرداخته شد. به جهت مشخص شدن سطح بهینـه ظرفیت تولید در این صنایع با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 که توسط مرکز آمار کشور ...  بیشتر