دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 116-1 
بررسی و پیش‌بینی بی‌ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکه عصبی

صفحه 112-99

جهانگیر بیابانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ بیتا شایگانی؛ مهدی حقگو