دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، آذر 1391، صفحه 131-1 
آنالیز حساسیت بهینه سازی تولید و تورم در اقتصاد بر مبنای یک مدل کنترل بهینه

صفحه 94-83

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمد حسین پورکاظمی؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ محمد حسین احسان فر