با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و توسعه سطح کشت آبیاری تحت فشار با استفاده از مدل لاجیت (مطالعه موردی: استان اردبیل)

صفت اله رحمانی؛ سعید یزدانی؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدائی؛ علی سوری

دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، صفحه 26-13

چکیده
  کمبود آب در اکثر کشورهای جهان باعث شده است که زارعان به جای روش‌های آبیاری سنتی از روش‌های نوین استفاده کنند، تا کنترل بیشتری بر میزان مصرف آب داشته باشند. از جمله برنامه‌های اجرا شده در جهت کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری آن در بخش کشاورزی، استفاده از روش‌های آبیاریتحت فشار است. در این مطالعه که با هدف برسی عوامل مؤثر بر پذیرش و توسعه ...  بیشتر

ارزیابی تمایل به پرداخت و نگرش شهروندان ارومیه برای مصرف مرغ سبز

شمسی آمیان؛ زهرا امیری؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ سیامک غیبی

دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، صفحه 36-27

چکیده
  با بروز انواع بیماری‌ها و مشکلات زیست محیطی، ارزش و اهمیت کشاورزی ارگانیک، و تولید محصولات سالم بیش از پیش مشخص می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان شهری برای گوشت مرغ سبز در شهر ارومیه در سال 1394 می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان ارومیه می‌باشد، که با استفاده از داده‌های ...  بیشتر

نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بر بهره‌وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان شازند)

هادی غفاری؛ علی یونسی؛ آتنا عابدینی

دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، صفحه 54-37

چکیده
  یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی، عدم استفاده بهینه از عوامل تولید به‌ویژه زمین و آب است که با مسئله خرد بودن و پراکندگی اراضی متعلق به هر یک از بهره‌برداران در ارتباط می‌باشد. برای حل این چالش در کشورهای مختلف از سیاست‌های یکپارچه سازی اراضی به عنوان یک راه‌حل منطقی و قابل اجرا استفاده شده است. هدف ...  بیشتر

تحلیل تأثیر مؤلفه‌‌های سرمایه روانشناختی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

مریم موسیوند؛ علیرضا صفایی شکیب؛ پوریا عطائی؛ بابک عبدالملکی

دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، صفحه 64-55

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی مؤلفه‌‌های سرمایه روانشناختی و رابطه آن با تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان است. 245 نفر از کارکنان این سازمان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جمع‌آوری اطلاعاتازدوپرسشنامهسرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007)و فرصت‌های کارآفرینانه ...  بیشتر

چالش‌های توسعه کشاورزی ارگانیک استان ایلام از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی

رویا اشراقی سامانی؛ منیره علیزاده؛ مرجان واحدی

دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، صفحه 72-65

چکیده
  تحقیق حاضر از نوع توصیفی _ پیمایشی بوده و به منظور بررسی چالش‌های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام به تعداد 264 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و تاکمن 150 نفر برآورد گردید. نمونه‌گیری نیز به روش طبقه‌ای تصادفی با ...  بیشتر

ارتقاء بهره‌وری بخش کشاورزی در ایران ازطریق افزایش قیمت آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه کاشان)

محسن طرفدار؛ محمد مهدی عسکری؛ کوریون گریگوریان

دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، صفحه 88-73

چکیده
  کمبود آب کشاورزی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که کشور ایران با آن روبه‌رو است. قیمت گذاری آب کشاورزی یکی از روش‌های اقتصادی به منظور مدیریت مصرف آب و استفاده کارآ از آن است. هدف از این تحقیق ارتقاء بهره‌وری بخش کشاورزی در ایران از طریق افزایش قیمت آب آبیاری است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی– توسعه‌ای و از نظر طرح تحقیق پس- رویدادی ...  بیشتر

تحلیل آثار اقتصادی سیاست غیرقیمتی کاهش عرضه آب در دشت قزوین

سعید یزدانی؛ ابوالفضل محمودی؛ غلامرضا یاوری؛ محسن شوکت فدایی؛ محمدرضا نظری؛ مهرنوش میرزایی

دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، صفحه 98-89

چکیده
  با توجه به افزایش روزافزون شکاف عرضه و تقاضای آب و اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو پیش‌بینی می‌شود صرف نظر از کاهش طبیعی منابع آب بخش کشاورزی، فشار مضاعفی بر این بخش در آینده از طریق سهیمه‌بندی و بازتخصیص منابع آب از این بخش به بخش‌های با اولویت بالاتر وارد شود. در این پژوهش آثار اقتصادی اجرای سیاست غیرقیمتی ...  بیشتر