دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، خرداد 1392، صفحه 120-1