دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، بهار 1392، صفحه 120-1