دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، آبان 1392 
تحلیل فازی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه انسانی

صفحه 20-9

حسین صادقی؛ بهروز ملکی؛ عباس عصاری؛ وحید محمودی


اثر نااطمینانی در بازدهی سرمایه بر رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی ایران

صفحه 88-75

ابوالقاسم اثنی‌عشری؛ محمد‌حسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنی‌هستیانی؛ احمد لطفی مزرعه‌شاهی