دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، فروردین 1401 
اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال قیمت دارایی بر توسعه مالی

صفحه 46-35

10.30473/egdr.2019.49048.5458

ندا آصفی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ جعفر حقیقت؛ محمد مهدی برقی اسکوئی


بررسی اثر تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رفاه اجتماعی در کشورهای تحریم‌شده

صفحه 66-47

10.30473/egdr.2021.57270.6118

فریبا مهری تلیابی؛ محمد حسن فطرس؛ محمد مولائی؛ سیداحسان حسینی روست


بررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی

صفحه 104-89

10.30473/egdr.2020.51679.5685

لطیف حسینی؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت اله اکبری مقدم