با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
تاثیر تنوع و ماهیت سبد صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران

عباس شاکری؛ رضا زمانی؛ هادی ورتابیان کاشانی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1401، صفحه 34-15

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.52276.5753

چکیده
  در مطالعه حاضر دو فرضیه تاثیر تنوع و ماهیت سبد صادرات غیرنفتی به عنوان دو ویژگی اصلی بخش صادرات بر رشد اقتصادی آزمون می‌شود. نوآوری این مقاله استخراج سطح تکنولوژی سبد صادراتی بر اساس طبقه‌بندی SITC سه رقمی است. بدین منظور، آمارهای صادرات از سیستم هماهنگ (HS) با استفاده از نرم‌افزار TCC System به طبقه‌بندی SITC تبدیل شده است. همچنین برای آزمون ...  بیشتر

توسعه مالی
اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال قیمت دارایی بر توسعه مالی

ندا آصفی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ جعفر حقیقت؛ محمد مهدی برقی اسکوئی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1401، صفحه 46-35

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.49048.5458

چکیده
  هدف از این مطالعه ارزیابی مکانیزم انتقال پولی از طریق کانال قیمت دارایی در توسعه مالی است. در این راستا با استفاده از داده های فصلی سری زمانی 110 متغیر اقتصادی در دوره زمانی 1395:4-1370:1 و مدل خودتوضیح برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR)، تاثیر سیاستهای پولی از طریق کانال قیمت مسکن و سهام مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش تکانه‌ای ...  بیشتر

بررسی اثر تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رفاه اجتماعی در کشورهای تحریم‌شده

فریبا مهری تلیابی؛ محمد حسن فطرس؛ محمد مولائی؛ سیداحسان حسینی دوست

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1401، صفحه 66-47

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.57270.6118

چکیده
  این پژوهش نشان می‌دهد بخش عظیمی از این امر به علت نادیده گرفتن شکاف فناوری بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. چرا که رفاه در کشورهای درحال توسعه به شدت تحت‌تأثیر واردات فناوری از کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر رفاه کشورهای تحریم‌شده طی دوره زمانی 2000 تا 2016 با استفاده ...  بیشتر

توسعه مالی
بررسی اثر توسعه مالی و مالیات بر اقتصاد زیرزمینی؛ مطالعه موردی ایران

سیدمحمدرضا شریفی؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی؛ عباس امینی فرد

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1401، صفحه 88-67

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.49749.5516

چکیده
  هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیرزمینی می باشد. اهمیت این موضوع از این جهت است که بزرگ بودن حجم اقتصاد زیرزمینی از سه کانال اثر منفی بر اقتصاد می‌گذارد، نخست انحراف داده‌های اقتصادی؛ دوم عدم کارایی و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت ؛ و سوم اینکه به دلیل امکان فرار از پرداخت مالیات و عدم رعایت ...  بیشتر

بررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی

لطیف حسینی؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت اله اکبری مقدم

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1401، صفحه 104-89

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.51679.5685

چکیده
  مالیات اگرچه همواره به عنوان منبع اصلی برای تأمین مالی دولت‌ها مطرح بوده و ابزاری مؤثر برای دولت در جهت نیل به اهداف خود تلقی می‌شود اما از طرف دیگر این ابزار پر اهمیت باعث بروز اختلالاتی در اقتصاد شده و در نتیجه موجب شکل‌گیری اختلافات گسترده در بین اقتصاددانان در زمینه نقش و اندازه دولت در اقتصاد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیردرآمدهای ...  بیشتر

اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقصادی با تأکید بر نقش تورم در ایران: یافته‌هایی جدید (رهیافت مارکوف - سوئیچینگ)

منصور حیدری؛ حسین اصغرپور؛ داود حمیدی رضی؛ صادق رضایی برگشادی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1401، صفحه 124-105

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.54373.5927

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش و میانجی‌گری تورم در ایران در چرخه‌های مختلف تجاری است. در این راستا با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی1340-1395 به بررسی هدف مورد نظر پرداخته شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دارای سه رژیم رکود، رشد ملایم و رشد اقتصادی بالا است،به‌طوریکه ...  بیشتر

تأثیر کارایی بازارها بر تاب آوری اقتصادی در کشورهای منتخب

ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه صفات؛ علی مرادی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1401، صفحه 136-125

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.43045.5928

چکیده
  جهانی شدن اقتصاد، افزایش حجم سرمایه گذاری های بین المللی و بازبودن تجاری، درهای اقتصاد کشورها را به روی تکانه‌های خارجی گشوده و احتمال بروز تأثیرات منفی ناشی از این تکانه‌ها را بر رشد اقتصادی افزایش داده است. از این رو، افزایش تاب آوری اقتصادی به اولویت سیاستگذاری کشورهای مختلف برای مقابله با آثار منفی ناشی از این تکانه‌ها تبدیل ...  بیشتر