اهداف و چشم انداز

فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی با هدف ارتقاء سطح دانش علمی و فنی پژوهش گران، سهولت در مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفت های عمده در زمینه رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی انتشار می یابد.

محورهای پذیرش مقاله

1- مباحث توصیفی و کیفی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی

2- مباحث تحلیلی و کمی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی

3- نظریه پردازی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام

4- نظریه پردازی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی در ایران

5- سیاست‌ها و راهبردهای رشد، توسعه و توسعه اقتصادی در ایران و کشورهای در‎  حال توسعه

6- بررسی موردی توسعه محلی، منطقه‌ای و ملی

7- استراتژی‌های رشد، توسعه و توسعه اقتصادی در ایران و کشورهای در‎حال‎توسعه

8- بررسی تطبیقی رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در‎حال‎توسعه و کشورهای اسلامی

9- بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات و...) و رشد و توسعه اقتصادی

10- کاربرد تکنیک‌های نوین اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی در جهت حل مسائل رشد، توسعه و توسعه اقتصادی

11- جهانی شدن، تجارت بین ‏الملل و رشد و توسعه اقتصادی

12- سایر موضوعات مرتبط در حوزه اقتصاد توسعه و توسعه اقتصادی