دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، مهر 1395، صفحه 1-146 
انتخاب شرکای تجاری در چارچوب نظریه همگرایی باشگاهی

صفحه 39-54

خدیجه نصراللهی؛ کریم آذربایجانی؛ محمدرضا زین العابدینی


اقتصاد سایه و نقش آن در کنترل آسیب‌های زیست محیطی کشورهای منا

صفحه 107-118

عباس میرزایی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ ابوالفضل محمودی؛ مهدی شعبان زاده خوشرودی