با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی آثار نامتقارن سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت با استفاده از تکنیک NARDL

مهدیه رمه دوست؛ رویا آل عمران؛ حسین پناهی؛ حسین اصغرپور

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402، صفحه 28-13

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.57978.6179

چکیده
  کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت‌ها می‌باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست‌گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک‌های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم ...  بیشتر

بررسی رابطه بین ریسک‌ها و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران طی دوره 1380-1398 با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری

مصطفی امیدعلی؛ محمد حسن فطرس؛ علی اکبر قلی زاده

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402، صفحه 46-29

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.62312.6422

چکیده
  در ایجاد چرخه‌های تجاری عواملی چون انتظارات، نبود انعطاف‌پذیری مالی، عدم اطمینان‌های موجود در فضای کلان اقتصادی و سایر شاخص‌های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار هستند که هیچ یک از آنها به تنهایی، ادوار تجاری را به وجود نمی‌آورد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و بین‌المللی با چرخه‌های تجاری اقتصادی ...  بیشتر

کاربرد رویکرد فازی در اندازه گیری فقر در ابران :استفاده از معیار نابرابری بن فرونی

حسن اعمی بنده قرایی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402، صفحه 56-47

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.63156.6472

چکیده
  در مطالعات مختلف برای ارزیابی و اندازه‌گیری فقر، افراد جامعه بر مبنای خط فقر به دو گروه فقیر و غیر فقیر تفکیک می شوند و سپس با استفاده از اطلاعات خانوارهای فقیر انواع شاخص‌های فقر محاسبه می‌شود. از آنجا که میزان فقر افراد متفاوت است میزان تاثیر هر یک از آنها بر اندازه فقر جامعه متفاوت می باشد. با توجه به نکته اخیر در این مقاله تلاش ...  بیشتر

برآورد آستانه بهره‌وری کشورهای طرف‌ تجاری صادرات سیمان ایران با احتساب هزینه‌های نفوذ

عاطفه احمدی؛ احمد صلاح منش؛ حسن فرازمند؛ ابراهیم انواری

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402، صفحه 70-57

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.62403.6427

چکیده
  با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی در کشور، در این پژوهش به بررسی بازار صادرات سیمان ایران به عنوان یکی از صنایع پایه و راهبردی پرداخته شده است. از این‌رو، از طریق محاسبه آستانه بهره‌وری با احتساب هزینه‌های نفوذ کشورهای طرف تجاری، نرخ رشد صادارت بر اساس بهره‌وری بنگاه‌های صادرکننده و آستانه کشورها، با استفاده از مدل‌های سولو، ...  بیشتر

تحلیل فضایی تأثیر تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصادی، مطالعه استان‌های ایران

شیوا علیزاده؛ محمد علیزاده؛ محبوبه دلفان؛ وحید شقاقی شهری

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402، صفحه 88-71

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.56403.6407

چکیده
  طی سال‌های اخیر نوسانات زیادی در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند رشد و تورم و... در کشور ایران مشاهده شده است. از آنجایی که متغیرهای اقتصادی مذکور نقش قابل توجهی در وضعیت ثبات اقتصادی دارند، لذا بررسی وضعیت ثبات اقتصادی کشور به یکی از موضوعات چالش برانگیز تبدیل شده است. این در حالی است که تمرکززدایی مالی به عنوان سیاستی که ممکن است ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با تأکید بر نقش نرخ ارز: رویکرد ARDL-PMG

ارشیا فرجی تبریزی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402، صفحه 106-89

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.63084.6468

چکیده
  نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان به حساب می‌آید که چگونگی تاثیر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی از جمله چالش‌های مهم در اقتصاد کلان می‌باشد،بخصوص در چند دهه گذشته کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می‌کنند.هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی کشورهای ...  بیشتر

اثر شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران : رهیافت TVP-FAVAR

عاطفه اله وردی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402، صفحه 128-107

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.61614.6374

چکیده
  در سال‏های اخیر، شـاخص شـرایط مـالی (FCI) در بسـیاری از کشـورها به‌عنوان یـک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاست‌های کلان اقتصادی مورداستفاده قرارگرفتـه اسـت؛ به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده ‌شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده ...  بیشتر