نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اثرات سرریز بررسی اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران (رویکرد داده‌های تابلویی پویای فضایی) [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]
 • اثرات عام مشترک بررسی اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران (رویکرد داده‌های تابلویی پویای فضایی) [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]
 • ایران بررسی رابطه‌ی میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در ایران: شواهدی جدید مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]
 • استرس مالی استرس مالی، ریسک سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از ایران [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 74-59]
 • اصل 44 قانون اساسی بررسی اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) (دوره زمانی 1396-1370) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 30-15]
 • اقتصادزیرزمینی بررسی اثر توسعه مالی و مالیات بر اقتصاد زیرزمینی؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 88-67]
 • اقتصاد سنجی فضایی اندازه‌گیری نابرابری رشد اقتصادی بین کشورها و تحلیل عوامل موثر بر آن (رهیافت اقتصاد سنجی فضایی) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 58-43]
 • الگوی خودتوضیح برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR) اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال قیمت دارایی بر توسعه مالی [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 46-35]
 • الگوریتم تارجان تأثیر ابعاد توسعه پایدار بر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصاد ایران با رویکرد نظریه گراف [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]

ب

 • بازارهای مالی بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در ایران مبتنی بر رویکرد بیزین [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 94-75]
 • بهینه یابی بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 140-131]

پ

 • پانل پویای فضایی بررسی اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران (رویکرد داده‌های تابلویی پویای فضایی) [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]

ت

 • تاب آوری اقتصادی تأثیر کارایی بازارها بر تاب آوری اقتصادی در کشورهای منتخب [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 136-125]
 • تبدیل موجک پیوسته بررسی رابطه‌ی میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در ایران: شواهدی جدید مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]
 • تحریم بررسی اثر تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رفاه اجتماعی در کشورهای تحریم‌شده [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 66-47]
 • تشکیل سرمایه ثابت ناخالص استرس مالی، ریسک سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از ایران [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 74-59]
 • تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 104-89]
 • تورم اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقصادی با تأکید بر نقش تورم در ایران: یافته‌هایی جدید (رهیافت مارکوف - سوئیچینگ) [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 124-105]
 • تورم بررسی تاثیر رشد اقتصادی و مخارج دولت بر نرخ تورم با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 130-115]
 • توسعه اقتصادی بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 140-131]
 • توسعه پایدار تأثیر ابعاد توسعه پایدار بر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصاد ایران با رویکرد نظریه گراف [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]
 • توسعه مالی بررسی اثر توسعه مالی و مالیات بر اقتصاد زیرزمینی؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 88-67]
 • توسعه مالی بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در ایران مبتنی بر رویکرد بیزین [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 94-75]
 • توسعه مالی اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]

چ

 • چرخه‌های تجاری اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقصادی با تأکید بر نقش تورم در ایران: یافته‌هایی جدید (رهیافت مارکوف - سوئیچینگ) [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 124-105]

ح

خ

 • خصوصی سازی بررسی اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) (دوره زمانی 1396-1370) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 30-15]

د

 • درآمد مالیاتی بررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 104-89]

ر

 • رانت نفت بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 42-31]
 • رژیم ارزی اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقصادی با تأکید بر نقش تورم در ایران: یافته‌هایی جدید (رهیافت مارکوف - سوئیچینگ) [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 124-105]
 • ریسک سیاسی استرس مالی، ریسک سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از ایران [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 74-59]
 • رشد اقتصادی بررسی رابطه‌ی میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در ایران: شواهدی جدید مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]
 • رشد اقتصادی بررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 104-89]
 • رشد اقتصادی بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 42-31]
 • رشد اقتصادی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا (رهیافت غیرخطی انتقال ملایم در داده‌های تابلویی) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 114-95]
 • رشد اقتصادی استرس مالی، ریسک سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از ایران [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 74-59]
 • رشد اقتصادی بررسی اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) (دوره زمانی 1396-1370) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 30-15]
 • رشد اقتصادی بررسی تاثیر رشد اقتصادی و مخارج دولت بر نرخ تورم با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 130-115]
 • رشد اقتصادی بررسی اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران (رویکرد داده‌های تابلویی پویای فضایی) [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]
 • رشد اقتصادی تحلیل تأثیر سیاست های مالی توزیعی بین نسلی بر رشد سرمایه در ایران در چارچوب الگوی نسل های تداخلی (OLG) [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]
 • رشد اقتصادی اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]
 • رشد هزینه مصرف نهایی استرس مالی، ریسک سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از ایران [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 74-59]
 • رهیافت غیرخطی انتقال ملایم در داده‌های تابلویی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا (رهیافت غیرخطی انتقال ملایم در داده‌های تابلویی) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 114-95]
 • روش تفاوت در تفاوتها تاثیر مکانیسم توسعه پاک بر گسترش انرژی های تجدیدپذیر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با رویکرد تفاوت در تفاوتها [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]

س

 • سیاست پولی اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال قیمت دارایی بر توسعه مالی [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 46-35]
 • سیاست مالی توزیعی بین نسلی تحلیل تأثیر سیاست های مالی توزیعی بین نسلی بر رشد سرمایه در ایران در چارچوب الگوی نسل های تداخلی (OLG) [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]
 • سرریز تحقیق و توسعه خارجی بررسی اثر تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رفاه اجتماعی در کشورهای تحریم‌شده [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 66-47]
 • سرمایه انسانی بررسی اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) (دوره زمانی 1396-1370) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 30-15]

ش

 • شاخص ترکیبی تأثیر ابعاد توسعه پایدار بر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصاد ایران با رویکرد نظریه گراف [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]
 • شاخص حکمرانی خوب تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا (رهیافت غیرخطی انتقال ملایم در داده‌های تابلویی) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 114-95]
 • شاخص رفاه اجتماعی بررسی اثر تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رفاه اجتماعی در کشورهای تحریم‌شده [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 66-47]
 • شاخص نابرابری تایل اندازه‌گیری نابرابری رشد اقتصادی بین کشورها و تحلیل عوامل موثر بر آن (رهیافت اقتصاد سنجی فضایی) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 58-43]
 • شادی بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 42-31]
 • شهرنشینی بررسی اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران (رویکرد داده‌های تابلویی پویای فضایی) [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]

ص

 • صنایع کوچک و بزرگ بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 140-131]

ظ

 • ظرفیت تولیدی بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 140-131]

ق

 • قیمت سهام اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال قیمت دارایی بر توسعه مالی [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 46-35]
 • قیمت مسکن اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال قیمت دارایی بر توسعه مالی [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 46-35]

ک

 • کارایی بازار کار تأثیر کارایی بازارها بر تاب آوری اقتصادی در کشورهای منتخب [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 136-125]
 • کارایی بازار کالا تأثیر کارایی بازارها بر تاب آوری اقتصادی در کشورهای منتخب [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 136-125]
 • کارایی بازار مالی تأثیر کارایی بازارها بر تاب آوری اقتصادی در کشورهای منتخب [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 136-125]
 • کالیبره کردن تحلیل تأثیر سیاست های مالی توزیعی بین نسلی بر رشد سرمایه در ایران در چارچوب الگوی نسل های تداخلی (OLG) [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]
 • کانال قیمت دارایی اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال قیمت دارایی بر توسعه مالی [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 46-35]
 • کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا (رهیافت غیرخطی انتقال ملایم در داده‌های تابلویی) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 114-95]
 • کشورهای عضو اوپک بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 42-31]
 • کیفیت محیط‌ زیست بررسی رابطه‌ی میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در ایران: شواهدی جدید مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]

گ

 • گردشگری اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]

م

 • مارکوف سوئیچینگ اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقصادی با تأکید بر نقش تورم در ایران: یافته‌هایی جدید (رهیافت مارکوف - سوئیچینگ) [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 124-105]
 • مالیات بررسی اثر توسعه مالی و مالیات بر اقتصاد زیرزمینی؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 88-67]
 • میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در ایران مبتنی بر رویکرد بیزین [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 94-75]
 • متغیرهای کلان اقتصادی بررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 104-89]
 • مخارج دولت بررسی تاثیر رشد اقتصادی و مخارج دولت بر نرخ تورم با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 130-115]
 • مدل STR بررسی تاثیر رشد اقتصادی و مخارج دولت بر نرخ تورم با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 130-115]
 • مدلTVPFAVAR بررسی اثر توسعه مالی و مالیات بر اقتصاد زیرزمینی؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 46، 1401-1400، صفحه 88-67]
 • مدل پانل معادلات همزمان پویا بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 42-31]
 • مکانیسم توسعه پاک تاثیر مکانیسم توسعه پاک بر گسترش انرژی های تجدیدپذیر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با رویکرد تفاوت در تفاوتها [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]

ن

 • نابرابری درآمدی منطقه‌ای اندازه‌گیری نابرابری رشد اقتصادی بین کشورها و تحلیل عوامل موثر بر آن (رهیافت اقتصاد سنجی فضایی) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 58-43]
 • نرخ هموار کننده مصرف تحلیل تأثیر سیاست های مالی توزیعی بین نسلی بر رشد سرمایه در ایران در چارچوب الگوی نسل های تداخلی (OLG) [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]
 • نظریه گراف تأثیر ابعاد توسعه پایدار بر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصاد ایران با رویکرد نظریه گراف [دوره 12، شماره 47، 1401-1400]

و

ه

 • همگرایی رشد اندازه‌گیری نابرابری رشد اقتصادی بین کشورها و تحلیل عوامل موثر بر آن (رهیافت اقتصاد سنجی فضایی) [دوره 12، شماره 45، 1401-1400، صفحه 58-43]