با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ایران

چکیده

جهانی شدن اقتصاد، افزایش حجم سرمایه گذاری های بین المللی و بازبودن تجاری، درهای اقتصاد کشورها را به روی تکانه‌های خارجی گشوده و احتمال بروز تأثیرات منفی ناشی از این تکانه‌ها را بر رشد اقتصادی افزایش داده است. از این رو، افزایش تاب آوری اقتصادی به اولویت سیاستگذاری کشورهای مختلف برای مقابله با آثار منفی ناشی از این تکانه‌ها تبدیل شده و در این بین، تعیین عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی می تواند به سیاستگذاران در اتخاذ سیاست های درست کمک شایان توجهی نماید. بنابراین، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار و کارایی بازار مالی را بر تاب آوری اقتصادی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2018-2014 بررسی و تعیین نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، تأثیر کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار و کارایی بازار مالی بر تاب آوری اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. اما، ضریب تخمینی کارایی بازار کالا و کارایی بازار کار در کشورهای درحال توسعه و ضریب تخمینی کارایی بازار مالی در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر بوده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی کیفیت نهادی و نوآوری بر تاب آوری اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Markets Efficiency on Economic Resiliency in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Tayebeh Sefat 2
  • Ali Moradi 3

1 Professor of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran,

2 MA in Business Administration, Department of Management, E-Campus Branch, Islamic Azad University, Ira

3 MA of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Iran

چکیده [English]

The globalization of the economy, the increase in the volume of international investment, and the openness of trade have opened the door of countries economic to the foreign shocks and it has increased the negative effects of these shocks on economic growth. Therefore, increasing economic resilience to counteract the negative effects of these shocks has become a policy priority in different countries, and in the meantime, identifying the factors affecting economic resilience can help policymakers to make the right policies. Therefore, the present study attempted to investigate the impact of goods market efficiency, labor market efficiency and financial market efficiency on economic resilience in two groups of developing and developed selected countries during the period 2014-2018. For this purpose, the research model is estimated using panel data approach and generalized moment method separately for the two groups of selected countries. The results showed that the effect of goods market efficiency, labor market efficiency and financial market efficiency on economic resilience in both groups of selected countries is positive and significant. However, the estimated coefficient of goods market efficiency and labor market efficiency in developing selected countries and the estimated coefficient of financial market efficiency in developed selected countries have been higher. Also, the impact of control variables of institutional quality and innovation on economic resilience in both groups of selected countries is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Resiliency
  • Goods Market Efficiency
  • labor Market Efficiency
  • Financial Market Efficiency
ابونوری، اسمعیل و لاجوردی، حسن (1395). "برآورد شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی به روش پارامتریکی: بررسی موردی کشورهای عضو اوپک". فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 3، شماره 3، 44-25.
ابونوری، اسمعیل و لاجوردی، حسن (1395). "برآورد شاخص ترکیبی تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی: بررسی موردی کشورهای عضو اوپک". فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، دوره 2، شماره 5، 54-27.
ابونوری، اسمعیل و لاجوردی، حسن (1396). "واکنش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تکانه‌های نفتی و بی‌ثباتی رشد اقتصادی درکشورهای عضو اوپک". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 25، شماره 81، 31-7.
اربابیان، شیرین و میرزایی، محمد (1390). "اثر انعطاف‌پذیری نیروی کار بر رقابت‌پذیری صنایع با فناوری برتر در ایران". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 15، شماره 60، 99-67.
بهکیش، محمدمهدی (1389). "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن". تهران: نشر نی، چاپ پنجم.
پیغامی، عادل و منصوری، سمانه (۱۳۹3). "مطالعه تطبیقی ادبیات اقتصاد تاب‌آور و برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی؛ ارائه یک مدل مفهومی ترکیبی". فصلنامه آفاق امنیت، دوره 7، شماره 25، 114-89.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و جعفری، مهدی (1395). "نقش تجهیز منابع مالی بازار سرمایه در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران از کانال تحقق رشد اقتصادی مستمر و باثبات". دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال - دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران، 26 آذرماه 1395.
شیرکوند، سعید (1391). "سازمان‌های پولی و مالی". تهران، انتشارات کویر، چاپ اول.
غیاثوند، ابوالفضل و عبدالشاه، فاطمه (1394). "مفهوم و ارزیابی میزان تاب‌آوری اقتصادی ایران". فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 15، شماره 59، 187-161.
فرزین، محمدرضا؛ معمارنژاد، عباس و غلامی، الهام (۱۳۹7). "بررسی آثار عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب: رویکردی بر روش داده‌های تابلویی با ضرائب متغیر". فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 8، شماره 24، 22-13.
گلدوست، محمدجلال؛ نجفی‌زاده، سیدعباس؛ فخرحسینی، سیدفخرالدین و سرلک، احمد (1398). "تاب‌آوری متغیرهای اقتصاد کلان ایران در برابر شوک سیاست پولی و ارزی در مدل DSGE ". فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 6، شماره 2، 28-1.
مغاری، مریم؛ فریدزاده، علی و خورسندی، مرتضی (1395). "اثر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو اوپک". فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره 4، شماره 11، 106-77.
میرجلیلی، سیدحسین و بزرگی، روشنک (1397). "بررسی شاخص ترکیبی تاب‌آوری اقتصادی ایران طی سال‌های ۱۳9۴−۱۳8۴". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، دوره 15، شماره 29، 94-69.           
 
Angeon, V. & Bates, S. (2015). “Reviewing Composite Vulnerability and Resilience Indexes: A Sustainable Approach and Application”. World Development, 72(C), 140-162.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
Bakhtiari, S. & Sajjadieh, F. (2018). “Theoretical and Empirical Analysis of Economic Resilience Index”. Iranian Journal of Economic Studies, 7(1), 41-53.
Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N. & Vella, S. (2006). “Conceptualising and Measuring Economic Resilience”. Building the Economic Resilience of Small States, 14, 265-287.
Cappelli, R., Montobbio, F. & Morrison, A. (2020). “Unemployment Resistance Across EU Regions: the Role of Technological and Human Capital”. Journal of Evolutionary Economics, https://www.doi.org /10.1007%2Fs00191-020-00693-5.
Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E. & Webb, J. (2008). “A Place-Based Model for Understanding Community Resilience to Natural Disasters”. Global Environmental Change, 18(4), 598–606.
Gianmoena, L. & Rios, V. (2018). “The Determinants of Resilience in European Regions During the Great Recession: A Bayesian Model Averaging Approach”. Discussion Paper, 5(1), 1-34.
Giannakis, E. & Bruggeman, A. (2017). “Determinants of Regional Resilience to Economic Crisis: A European Perspective”. European Planning Studies, 25(8), 1394-1415.
Hallegatte, S. (2014). “Economic Resilience: Definition and Measurement”. Policy Research Working Paper 6852, World Bank.
Hennebry, B. (2020). “The Determinants of Economic Resilience in Rural Regions. An Examination of the Portuguese Case”. Regional Studies on Development, 24(1), 24-29.
Jiang, L., Tong, A., Hu, Z. & Yifeng, W. (2019). “The Impact of the Inclusive Financial Development Index on Farmer Entrepreneurship”. PLoS One, 14(5), Article e0216466.
Jolles, M., Meyermans, E. & Vasicek, B. (2018). “Determinants of Economic Resilience in the Euro Area: An Empirical Assessment of Policy Levers”. Quarterly Report on the Euro Area, Directorate General Economic and Financial Affairs, European Commission, 17(3), 27-46.
Kenç, T., Erdem, F. P. & Ünalmış, I. (2016). “Resilience of Emerging Market Economies to Global Financial Conditions”. Central Bank Review, 16(1), 1-6.
Kolstad, D. C. (2000). “Environmental Economics”. Oxford University Press.
North, D. (1994). “Economic Performance through Time”. American Economic Review, 84(3), 359-368.
Postal, R. & De Oliveira, H. K. (2016). “Economic Resilience During the Financial Crisis of 2008. How Important are the Institutions?”. Revista Espacios, 37, 1-23.
Van Wyk, J. (2010). “Double Diamonds, Real Diamonds: Botswana’s National Competitiveness”. Academy of Marketing Studies Journal, 14(2), 55-76.
Wooldridge, J. M. (2009). Introductory Econometrics: A Modern Approach. 4th Edition.
Yi, M., Fang, X. & Zhang, Y. (2019). “The Differentiated Influence of Technology Absorption on Regional Economic Growth in China”. Sustainability, 11, 1-12.
Zaman, G. & Vasile, V. (2014). “Conceptual Framework of Economic Resilience and Vulnerability at National and Regional Levels”. Romanian Journal of Economics, 39(2), 5-18.