با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ایران

چکیده

جهانی شدن اقتصاد، افزایش حجم سرمایه گذاری های بین المللی و بازبودن تجاری، درهای اقتصاد کشورها را به روی تکانه‌های خارجی گشوده و احتمال بروز تأثیرات منفی ناشی از این تکانه‌ها را بر رشد اقتصادی افزایش داده است. از این رو، افزایش تاب آوری اقتصادی به اولویت سیاستگذاری کشورهای مختلف برای مقابله با آثار منفی ناشی از این تکانه‌ها تبدیل شده و در این بین، تعیین عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی می تواند به سیاستگذاران در اتخاذ سیاست های درست کمک شایان توجهی نماید. بنابراین، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار و کارایی بازار مالی را بر تاب آوری اقتصادی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2018-2014 بررسی و تعیین نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، تأثیر کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار و کارایی بازار مالی بر تاب آوری اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. اما، ضریب تخمینی کارایی بازار کالا و کارایی بازار کار در کشورهای درحال توسعه و ضریب تخمینی کارایی بازار مالی در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر بوده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی کیفیت نهادی و نوآوری بر تاب آوری اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Markets Efficiency on Economic Resiliency in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Tayebeh Sefat 2
  • Ali Moradi 3

1 Professor of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran,

2 MA in Business Administration, Department of Management, E-Campus Branch, Islamic Azad University, Ira

3 MA of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Iran

چکیده [English]

The globalization of the economy, the increase in the volume of international investment, and the openness of trade have opened the door of countries economic to the foreign shocks and it has increased the negative effects of these shocks on economic growth. Therefore, increasing economic resilience to counteract the negative effects of these shocks has become a policy priority in different countries, and in the meantime, identifying the factors affecting economic resilience can help policymakers to make the right policies. Therefore, the present study attempted to investigate the impact of goods market efficiency, labor market efficiency and financial market efficiency on economic resilience in two groups of developing and developed selected countries during the period 2014-2018. For this purpose, the research model is estimated using panel data approach and generalized moment method separately for the two groups of selected countries. The results showed that the effect of goods market efficiency, labor market efficiency and financial market efficiency on economic resilience in both groups of selected countries is positive and significant. However, the estimated coefficient of goods market efficiency and labor market efficiency in developing selected countries and the estimated coefficient of financial market efficiency in developed selected countries have been higher. Also, the impact of control variables of institutional quality and innovation on economic resilience in both groups of selected countries is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Resiliency
  • Goods Market Efficiency
  • labor Market Efficiency
  • Financial Market Efficiency