با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیرزمینی می باشد. اهمیت این موضوع از این جهت است که بزرگ بودن حجم اقتصاد زیرزمینی از سه کانال اثر منفی بر اقتصاد می‌گذارد، نخست انحراف داده‌های اقتصادی؛ دوم عدم کارایی و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت ؛ و سوم اینکه به دلیل امکان فرار از پرداخت مالیات و عدم رعایت الزامات قانونی در اقتصاد زیرزمینی، رفتار تولیدکننده و خانوار را درتضاد با منافع ملی قرار می‌دهد. لذا هر سیاستی که منجر به کوچک تر شدن اقتصاد زیرزمینی گردد اهمیت کلیدی دارد. در این تحقیق یک الگوی (TVP-FAVAR) با هدف بررسی تأثیر توسعه مالی و فرار مالیاتی بر بخش زیرزمینی اقتصاد ایران به همراه سایر متغیرهای مرتبط تصریح شده است. به این منظور از داده‌های سری زمانی در بازه 1350 تا 1394 و دو ابزار توابع واکنش آنی و تجمعی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که پویایی اقتصاد زیرزمینی در واکنش به اعمال شوکی به اندازه یک انحراف معیار در توسعه مالی روند نزولی و بر اثر تکانه فرارمالیاتی واکنش صعودی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Financial Development and Tax on the Underground Economy; Evidence from Iran's Economy

نویسندگان [English]

  • seyed mohamad reza sharifi 1
  • ali haghighat 2
  • Mehrzad Ebrahimi 2
  • abbas aminifard 2

1 Ph.D. Candidate, Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University

2 Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the effect of financial development and tax on the size of the underground economy. The importance of this is because the large size of the underground economy of the three channels has a negative impact on the economy, first the diversion of economic data; second, the ineffectiveness and effectiveness of the state's economic policies; and third, because of the possibility of escaping Tax payments and non-compliance with legal requirements in the underground economy are in the interests of national interests, producers and households. Therefore, any policy that leads to a smaller underground economy is key. In this research, a model (TVP-FAVAR) with the aim of investigating the effect of financial development and tax evasion on the underground economy of Iran along with other related variables has been specified. For this purpose, time series data were used in the period 1350 to 1394 and two tools of instantaneous and cumulative response functions. The results of this study indicate that the underground economy's dynamics in response to the financial development shock has been a decreasing trend and increasing terms of tax evasion shock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • underground economy
  • financial development
  • tax
  • TVP-FAVAR