با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

4 دکتری اقتصاد مالی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش و میانجی‌گری تورم در ایران در چرخه‌های مختلف تجاری است. در این راستا با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی1340-1395 به بررسی هدف مورد نظر پرداخته شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دارای سه رژیم رکود، رشد ملایم و رشد اقتصادی بالا است،به‌طوریکه در رشد ملایم باید از رژیم ارزی ثابت استفاده شود، تا با افزایش ثبات و افزایش سرمایه گذاری ،رشد اقتصادی بیشترشود. در دوران رکود و در بازه‌ 0.16- تا 14درصدی ازتورم، سیستم ثابت و در مابقی نرخ‌های تورم، ‌سیستم شناور که با افزایش در قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی در مقابل محصولات خارجی که به سبب تورم تضعیف گردیده است، برای رشد اقتصادی مناسب باشد. نتایج تخمین برای دوران رشد بالا نشان می‌دهد که در بازه تورمی 5 تا 44 درصدی، سیستم شناور بهترین کارایی را برای رشد اقتصادی به سبب افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در مقابل محصولات خارجی،دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Exchange Regimes on Economic Growth with Emphasis on the Role of Inflation in Iran: New Findings (Markov Switching Approach)

نویسندگان [English]

  • mansour heydari 1
  • Hossein Asgharpur 2
  • Davoud Hamidi Razi 3
  • sadeq Rezaie 4

1 Master of Economics, Tabriz University

2 Professor of Faculty of Economic and Management، University of Tabriz

3 PhD in Development Economics, University of Tabriz

4 PhD in Financial Economics, University of Tehran,

چکیده [English]

The main purpose of the present study is to investigate the effects of currency regimes on economic growth with emphasis on the role and intermediation of inflation in Iran in different business cycles. In this regard, using the Markov Switching method in the period 1340-1394, the objective has been studied.
The estimation results show that the Iranian economy has three regimes, moderate growth and high economic growth, so that the moderate growth regime should use a fixed exchange rate regime، to increase economic growth by increasing stability and increasing investment. During the recession and in the range of -0.16 to 14% of inflation, the fixed system is suitable and in the rest of the floating-rate inflation rates it is suitable for economic growth by increasing the competitiveness of domestic products against foreign products that have been weakened due to inflation Estimated results for high growth period show that in the inflation range of 5 to 44%, the floating system has the best performance for economic growth due to increased competitiveness of domestic production against foreign products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate regimes
  • Business Cycles
  • Inflation
  • Markov Switching