با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بهینه‌یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ است. در این مطالعـه بـا همراهی تکنیک اقتصادسنجی و با بهره‌مندی از تابع هزینه ترانسلوگ به تخمین هر یک از ظرفیت‌های تولیدی صنایع بزرگ و کوچک در سال‌های (1397-1380)، پرداخته شد. به جهت مشخص شدن سطح بهینـه ظرفیت تولید در این صنایع با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 که توسط مرکز آمار کشور از کارگاه‌های بزرگ 10 نفر کاری و بالاتر بهره‌گیری شد. در این شیوه بعد از جمع‌آوری اطلاعات و تبـدیل قیمـت‌هـای جـاری بـه ثابـت از تکنیـک اقتصادسنجی خصوصاً از شیوه تابع هزینه ترانسندنتال لگاریتمی استفاده می‌شود. یافته‌های کسب شده از بررسی اطلاعات در صنایع بزرگ بیانگر این است کـه؛ سطح تولید 976456 میلیون ریال در سال می‌باشد. و از دید تحلیل مورد تأییـد می‌باشد و نشان می‌دهد سطح بهینه تولید و نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل می‌باشد. متوسط ارزش ستانده حقیقی بنگاه‌های صنعتی در صنایع بزرگ در سطح تولید پایین‌تر از مقدار بهینه می‌باشد. اندازه بهره‌مندی از ظرفیت تولیدی این صنایع 59 درصد می‌باشد. نتیجه‌های کسب شده از تحلیـل در صـنایع کوچـک بیانگر آن است؛ سطح تولید واقعی 614213 میلیون ریال در سال می‌باشد، که نشان دهنده نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل صنایع کوچک می‌باشد. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگـاه صـنعتی در بخـش تولیـد صـنایع کوچـک 65421 میلیون ریال در سال بوده است، و این بنگاه‌ها تنها کمی بیش از 6/38 درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimizing the Production Capacity of Small and Large Industries in the Path of Economic Development; Markov-Switching Chain Approach

نویسندگان [English]

  • Mehran Hafezi Birgani 1
  • Alireza Daghighi Asli 2
  • Mohammad Gholi Yousefi . 3
  • Marjan Daman Keshideh 2
  • Mohammad Teymour 4

1 PhD student in Economics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Economics, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Economics, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Economics, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Economics, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this study is to optimize the production capacity of small and large industries. In this study, along with the econometric technique and using the costlog function of translog to estimate the production capacity of large and small industries in the years (2001-2018), was introduced. In order to determine the optimal level of production capacity in these industries with the two-digit code ISIC.Rev.2 and ISIC.Rev.3, which was used by the Statistics Center of the country, large workshops of 10 people and more. In this method, after collecting information and converting current prices to constant, the econometric technique is used, especially the method of logarithmic transcendental cost function. Findings obtained from the review of information in large industries indicate that the production level is 976456 million rials per year. And is confirmed by the analysis and shows that the optimal level of production and the minimizing point are a function of the total average cost. The average real output value of industrial enterprises in large industries at the production level is lower than the optimal value. The size of benefiting from the production capacity of these industries is 59%. The results obtained from the analysis in small industries show that; The actual production level is 614213 million rials per year, which indicates the minimizing point as a function of the average cost of all small industries. The average real output value of each industrial firm in the small industrial sector was 65,421 million rials per year, and these firms use only slightly more than 38.6% of their nominal capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Production Capacity
  • Small and Large Industries
  • Economic Development
آذر، عادل؛ و قیطاسی، فاطمه و ربیعه، مسعود (1395). "طراحی الگوی ریاضی تخصیص اعتبارات بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش‌های عمده‌ی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات)". نشریه توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره 7، 194-165.
خلیلی عراقی، منصور؛ برخورداری دورباش، سجاد و گلوانی، امین (1399). "بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی و هدف‌گذاری تورمی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 39، 28-15.
رضائی، روح اله و صفا، لیلا (1395). "بررسی موانع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی بخش کشاورزی در استان زنجان". مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 47، شماره 1، 79-67.
صدرایی جواهری، احمد و منوچهری، مجتبی (1391). "پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 63، 132-105.
صلواتی سرچشمه، بهرام؛ مداح، معصومه و یزدانی‌راد، احسان (1390). "چارچوب سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط". مجله رشد فناوری، شماره 12، 49-39.
صیادی، محمد؛ خوشکلام خسروشاهی، موسی (1399). "ارزیابی پویایی بین درآمد نفتی و GDP بدون نفت ایران با تأکید بر مفهوم ناکارایی سرمایه‌گذاری؛ کاربرد مدل BVAR".  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 38، 141-119.
قربانی، محمد و حسنی، لیلا (1396). "بررسی رابطه تسهیلات بانکی و طرح‌های خوداشتغالی با استفاده از الگوسازی چندسطحی (مطالعه موردی استان مازندران)". فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره 9، شماره 36، 46-24.
مدهوشی، مهرداد و تاری، غفار (1394). "تأثیر سرمایه اولیه در بقای شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط در ایران". مجله دانش و توسعه، شماره 20، 34-16.
هلالی نسب، عماد (1399). "اهمیت و نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد". فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و صنایع، سال دوم، شماره 2. 50-32. 
 
 
 
Abor, J. & Quartey, P. (2018). “Issues in SME Development in Ghana and South Africa”. International Research Journal of Finance and Economics, 39, 218-228.
Serres, A., Kobayakawa, Sh., Sløk T. & Vartia, L. (2007). “Regulation of Financial Systems and Economic Growth in OECD Countries: An Empirical Analysis”. OECD Economic Studies, 12(4), 111-139