بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.30473/egdr.2021.60589.6291

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ است. در این پژوهش با کمک تکنیک‌های اقتصاد سنجی و با استفاده از رهیافت زنجیره مارکوف - سوئیچینگ به تخمین هر یک از ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در طی سال‌های(1397-1380)، پرداخته شد. به منظور تعیین سطح بهینه ظرفیت تولید در صنایع کوچک و بزرگ با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 که بوسیله مرکز آمار ایران در نشریات مربوط به طرح‌های آمارگیری از کارگاه‌های بزرگ صنعتی پانزده نفر کاری و بیشتر استفاده گردید. در این روش پس از گردآوری داده‌ها و تبدیل قیمت‌های جاری به ثابت از تکنیک‌های اقتصادسنجی مخصوصاً از روش تابع هزینه ترانسندنتال لگاریتمی استفاده می‌گردد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها در صنایع بزرگ نشان داد که؛ سطح تولید واقعی 97645.6 میلیون ریال در سال است. و از نظر تحلیل قابل قبول بوده و بیانگر سطح بهینه تولید و نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل است. متوسط ارزش ستانده واقعی بنگاه‌های صنعتی در صنایع بزرگ در سطح تولید کمتر از مقدار بهینه است. به عبارت دیگر، میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در این صنایع 59 درصد بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل در صنایع کوچک نشان داد که؛ سطح تولید واقعی 614213.8 میلیون ریال در سال است،که بیانگر نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل صنایع کوچک است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه‌های صنعتی در بخش تولید صنایع کوچک 654213.8 میلیون ریال در سال بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing the production capacity of small and large industries in the path of economic development; Markov-switching chain approach

نویسندگان [English]

  • Mehran Hafezi Birgani 1
  • Alireza Daghighi Asli 2
  • Mohammad Gholi Yousefi . 3
  • Mohammad Teymour 4
  • Marjan Daman Keshideh 5
1 PhD student in Economics, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Research Sciences, Islamic Azad University of central tehran Branch,, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Iran
4 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Iran
5 Assistant Professor, Department of Economics, Research Sciences, Islamic Azad University of central tehran Branch,, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to optimize the production capacity of small and large industries in the path of economic development; Markov-switching chain approach. In this study, with the help of econometric techniques and using the Markov-switching chain approach, the production capacity of each small and large industry during the years (2001-2016) was estimated. In order to determine the optimal level of production capacity in small and large industries with two-digit code ISIC.Rev.2 and ISIC.Rev.3 It was used more. In this method, after collecting data and converting current prices to fixed, econometric techniques, especially the logarithmic transcendental cost function method are used. The results of data analysis in large industries showed that; The actual production level is 97645.6 million rials per year. And is acceptable in terms of analysis and indicates the optimal level of production and the minimization point as a function of the average total cost. The average value of real output of industrial enterprises in large industries at the production level is less than the optimal value. In other words, the utilization of production capacity in these industries has been 59%. Also, the results of analysis in small industries showed that; The actual production level is 614213.8 million rials per year, which indicates the minimizing point as a function of the average cost of all small industries. The average value of real output of each industrial enterprises in the production sector of small industries was 654213.8 million rials per year,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • production capacity
  • small and large industries
  • Economic Development