تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا (رهیافت غیرخطی انتقال ملایم در داده‌های تابلویی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.30473/egdr.2020.52518.5783

چکیده

هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر غیرخطی حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا طی سال‌های 2018-1996 می‌باشد. برای این منظور از الگو رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رد فرضیه خطی بودن، وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو رژیم متفاوت و حد آستانه‌ای 94/0- و سرعت انتقال 74/1 را برای شاخص حکمرانی خوب در کشورهای مورد بررسی را نشان می‌دهند. علاوه بر این، نتایج مطالعه بیانگر شدت یافتن تأثیر مثبت شاخص‌های حکمرانی خوب، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، درجه باز بودن اقتصاد و مخارج تحصیل در مقادیر بالاتر از حد آستانه‌ای محاسبه شده برای حکمرانی خوب می‌باشند. همچنین ضریب تأثیرگذاری متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم منفی و معنی‌دار می‌باشد که البته در رژیم دوم از شدت تأثیرگذاری آن کاسته شده است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می‌توان بیان کرد ارتقای شاخص حکمرانی خوب و ایجاد نهادهای کارآمد در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به بهبود رشد اقتصادی این کشورها منجر می‌شود. علاوه بر این، سه مؤلفه شفافیت و پاسخگویی، اثربخشی دولت و کنترل فساد اداری نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی‌دار بر رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Impact of Good Governance Index on Economic Growth in Upper Middle Income Countries (Panel STR Approach)

نویسندگان [English]

  • Alireza Borhanipour 1
  • Gholamreza Geraeinejad 2
  • Alireza Daghighi asli 2
  • Manijeh Hadinejad 2
1 Ph.D. Student in Economic Sciences, Tehran Markazi Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Tehran Markazi Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main aim of this paper is to investigate the threshold effects of good governance index on economic growth for upper middle income countries and presence of other variables, including education expenditures, gross capital formation, and inflation rate and trade openness over the period 1996-2018. For this purpose, the Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model has been utilized for model estimation. The estimation results of model reject the linearity hypothesis, and estimate a continuous transition function with two regimes that gives a threshold at good governance of -0.94 with speed of transition 1.74 for investigated countries. Moreover the study results indicate good governance, trade openness, education expenditures and gross capital formation have a positive impact on economic growth that their impacts are increased in the values above a threshold is calculated for good governance. The other results indicate that the influencing coefficient of the inflation rate variable is positive and significant in two regimes. Though, its impact is declined in second regime. Hence, improving the quality of governance and efficient institutions promote the economic growth and development in the selected countries. Moreover, the transparency, government effectiveness and control of corruption indices have positive and significant impacts on the real GDP growth in selected countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance Index
  • Economic Growth
  • Panel Smooth Transition Regression (PSTR)
  • Upper Middle Income Countries