با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر غیرخطی حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا طی سال‌های 2018-1996 می‌باشد. برای این منظور از الگوی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رد فرضیه خطی بودن، وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو رژیم متفاوت و حد آستانه‌ای 94/0- و سرعت انتقال 74/1 را برای شاخص حکمرانی خوب در کشورهای مورد بررسی نشان می‌دهند. علاوه بر این، نتایج مطالعه بیانگر شدت یافتن تأثیر مثبت شاخص‌های حکمرانی خوب، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، درجه باز بودن اقتصاد و مخارج تحصیل در مقادیر بالاتر از حد آستانه‌ای محاسبه شده برای حکمرانی خوب می‌باشند. همچنین ضریب تأثیرگذاری متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم منفی و معنی‌دار می‌باشد که البته در رژیم دوم از شدت تأثیرگذاری آن کاسته شده است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می‌توان بیان کرد ارتقای شاخص حکمرانی خوب و ایجاد نهادهای کارآمد در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به بهبود رشد اقتصادی این کشورها منجر می‌شود. علاوه بر این، سه مؤلفه شفافیت و پاسخ‌گویی، اثربخشی دولت و کنترل فساد اداری نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی‌دار بر رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Impact of Good Governance Index on Economic Growth in Upper Middle Income Countries (Panel STR Approach)

نویسندگان [English]

  • Alireza Borhanipour 1
  • Gholamreza Geraeinejad 2
  • Alireza Daghighi asli 2
  • Manijeh Hadinejad 2

1 Ph.D. Student in Economic Sciences, Tehran Markazi Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Economics, Tehran Markazi Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main aim of this paper is to investigate the threshold effects of good governance index on economic growth for upper middle income countries and presence of other variables, including education expenditures, gross capital formation, inflation rate and trade openness over the period 1996-2018. For this purpose, the Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model has been utilized for model estimation. The estimation results of model reject the linearity hypothesis, and estimate a continuous transition function with two regimes that gives a threshold at good governance of -0.94 with speed of transition 1.74 for investigated countries. Moreover the study results indicate good governance, trade openness, education expenditures and gross capital formation have a positive impact on economic growth that their impacts are increased in the values above a threshold which is calculated for good governance. The other results indicate that the influencing coefficient of the inflation rate variable is negative and significant in two regimes. Though, its impact is declined in second regime. Hence, improving the quality of governance and efficient institutions promote the economic growth and development in the selected countries. Moreover, the transparency, government effectiveness and control of corruption indices have positive and significant impacts on the real GDP growth in selected countries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance Index
  • Economic Growth
  • Panel Smooth Transition Regression (PSTR)
  • Upper Middle Income Countries
امیری، بهزاد و شاه‌آبادی، ابوالفضل (1394). "تأثیر نهادها بر توسعه کشورهای اسلامی عضو گروه دی‌هشت". فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره دوم، شماره 3، 118-93.
ایزدخواستی، حجت (1397). "تحلیل تأثیر کیفیت حکمرانی و ترکیب مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رشد درون‌زا". فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره پانزدهم، شماره 4، 165-135.
بهشتی، مونا؛ معمارنژاد، عباس؛ ترابی، تقی و حسینی، سید شمس الدین (1400). "بررسی رابطه علّیت پویا میان آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای جهان (با رویکرد نوین بر شاخص توسعه مالی)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 11، شماره 44، 62-37.
چهرقانی، احمد و زراء‌نژاد، منصور (1398). "بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 36، 128-109.
بشیری، عباس و شقاقی شهری، وحید (1390). "حکمرانی خوب، فساد و رشد اقتصادی". دو ماهنامه بررسی‌های بازرگانی، دوره نهم، شماره 48، 81-69.
جلیلی، زهرا و سلمانی‌بی‌شک، محمدرضا (1397). "مطالعه رابطه وفور منابع حکمرانی رشد اقتصادی با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات". فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره پنجم، شماره 3، 164-137.
حیدری، حسن؛ علی‌نژاد، رقیه؛ محسنی زنوزی، سیدجمال‌الدین و جهان‌گیرزاده، جواد (1393). "بررسی رابطه بین فساد اداری و رشد اقتصادی: مشاهداتی از کشورهای گروه دی‌هشت". فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره چهاردهم، شماره 4، 183-157.
شاکری، محبوبه؛ جعفری صمیمی، احمد و کریمی موغاری، زهرا (1394). "ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره ششم، شماره 21، 106-94.
فاتحی دابانلو، محمدحسین؛ هژبرکیانی، کامبیز؛ معمارنژاد، عباس و مهرآرا، محسن (1396). "نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره یازدهم، شماره 39، 118-99.
کریمی، محمدشریف؛ حیدریان، مریم و دورباش، معصومه (1396). "بررسی ارتباط و تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در ایران؛ با رویکرد تصحیح خطای برداری". فصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دوره ششم، شماره 1، 155-127.
کمیجانی، اکبر و سلاطین، پروانه (1387). "بررسی تأثیر حکمرانی بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب همسایه (ترکیه و پاکستان)". فصلنامه مدیریت، سال هفتم، شماره20، 41-27.
محمدی، حسین؛ محمدی، مرتضی و تیرگری، محمد (1396). "بررسی عوامل مؤثر بر رشد تولید سرانه در گروه‌های مختلف درآمدی در جهان با تأکید بر شاخص‌های حکمرانی". فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره هشتم، شماره 30، 145-109.
ملکی حسنوند، بهزاد؛ جعفری، محمد؛ فتاحی، شهرام و غفاری، هادی (1398). "سازوکار اثرگذاری هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره نهم، شماره 34، 114-99.
میدری، احمد و خیرخواهان، جعفر (1383). "حکمرانی خوب؛ بنیان توسعه". تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
ندیری، محمد و محمدی، تیمور (1390). "بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلویی پویا". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال پنجم، شماره 3، 24-1.
نصیرخانی، پرویز (1393). "تأثیر حکمرانی خوب به عنوان شاخص اخلاقی بر رشد اقتصادی". فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 7، 104-85.  
 
 
 
Abdelbary, I. & Benhin, J. (2019). “Governance, Capital and Economic Growth in the Arab Region”. The Quarterly Review of Economics and Finance, Elsevier, 73(1), 184-191.
Acemoglu, D., Gallego, F. A. & Robinson, J. A. (2014). “Institution, Human Capital and Development”. Instituto de Economia. Pontificia Universidad Católica de Chile, Working Paper, No. 449.
Acemoglu, D., Johnson, S. & Robinson, J. A. (2001). “The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation”. American Economic Review, 91(5), 1369–1401.
Aderemi, T. (2014). “Does Human Capital Investment Matter in Economic Development? Evidence from a Nigerian Micro-Data”. Journal of Education Economics and Development, 5(2), 127-139.
Aghion, Ph. & Durlauf, S. (2005). “Handbook of Economic Growth”. Elsevier Press.
Ahmad, H., Arif, A. & Mohyuddin, S. M. (2012). “Do Economic, Institutional, or Political Variables Explain Economic Growth”. International Journal of Business and Management, 7(24), 29-34.
Aisen, A. & Veiga, F. J. (2013). “How Does Political Instability Affect Economic Growth?”. Journal of Political Economy, 29, 151-167.
Ashraf, Q.H., Lester, A. & Weil, D. N. (2008). “When Does Improving Health Raise GDP?”. NBER, Working Paper, No. 14449.
Baxamusa, M. & Jalal, A. (2014). “The Effects of Corruption on Capital Structure: When Does it Matter?”. Journal of Developing Areas, 48(1), 315-335.
Bloom, D. E. & Canning, D. (2005). “Health and Economic Growth: Reconciling the Micro and Macro Evidence”. CDDRL, Working Paper, Online at: http://sddrl.stanford.edu/
Bloom, D. E., Canning, D. & Sevilla, J. (2004). “The Effect of Health on Economic Growth: A Production Function Approach”. Journal of World Development, 32(1), 1-13.
Boikos, S. (2013). “Corruption, Public Expenditure, and Human Capital Accumulation”. The Rimini Centre for Economic Analysis, Working Paper, No. 17_13.
Borrmann, A., Busse, M. & Neuhaus, S. (2006). “Institutional Quality and the Gains From Trade”. Journal of Kyklos, 59(3), 345-368.
Burnside, C. & Dollar, D. (1997). “Aid, Policies, and Growth”. World Bank Policy Research Working Paper Series, No. 1777, World Bank: Washington, DC.
Campos, N. F. & Karanasos, M. (2007). “Growth, Volatility & political Instability: Nonlinear Time Series Evidence for Argentina 1896-2000”. William Davidson Institute, University of Michigan, Working Paper, No. 891.
Campos, N. F. & Nungent, J. B. (2000). “Who is Afraid of Political Instability?”. Journal of Development Economics, 67, 157-172.
Colletaz, G. & Hurlin, C. (2006). “Threshold Effects of the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach”. Working Paper, LEO, University of Orleans.
D`Agostino, G., Dunne, J. & Pieroni, L. (2012). “Government Spending, Corruption and Economic Growth”. University of Cape Town. Southern Africa Labor and Development Research Unit (SALDRU), Working Paper, No. 74.
Ehrlich, I. & Lui, F.T. (1999). “Bureaucratic Corruption and Endogenous Economic Growth”. Journal of Political Economy, 107, 270−293.
Engerman, S. L. & Sokoloff, K. L. (1997). “Factor Endowment, Institution and Differential Growth Paths Among new World Economics”. Stanford University Press, Stanford CA.
Engerman, S. L. & Sokoloff, K. L. (2011). “Economic Development in the Americas Since 1500: Endowments and Institutions”. Cambridge University Press, New York
Evrensel, A. (2010). “Corruption, Growth, and Growth Volatility”. International Review of Economics and Finance, 19, 501–514.
Feng, Y. (2003). “Democracy, Governance and Economic Performance: Theory and Evidence”. Camdridge: MA, MIT press.
Fleisher, B., Li, H. & Zhao, M. Q. (2016). “Human Capital, Economic Growth, and Regional Inequality in China”. Journal of Development Economics, 92(2), 215-231.
Fok, D., Van Dijk, D. & Franses, P. (2004). “A Multi-Level Panel STAR Model for US Manufacturing Sectors”. Working Paper, University of Rotterdam.
Frey, B. S. (2003). “Direct Democracy for Transition Countries”. IEW, Working Paper, No.165.
Gennaioli, N., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F. & Schleifer, A. (2011). “Human Capital and Regional Development”. Quarterly Journal of Economics, 128(1), 105-164.
Gonzalez, A., Terasvirta, T. & Van Dijk, D. (2005). “Panel Smooth Transition Regression Models”. SEE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 604.
Graham, J., Amos, B. & Plumptre, T. (2003). “Principles for Good Governance in the 21st Century”. Institute on Governance (IOG), Policy Brief No.15.
Gurgul, H. & Lach, L. (2012). “Political Instability and Economic Growth: Evidence from two Decades of Transition in CEE”. MPRA, Working Paper, No. 37792.
Harris, R. D. F. & Tzavalis, E. (1999). “Inference for Unit Roots in Dynamic Panels where the Time Dimension is Fixed”. Journal of Econometrics, 91, 201-226.
Hisamoglu, E. (2018). “EU Membership, Institutions and Growth: The Case of Turkey”. Economic Modelling, 38(1), 211–219.
Huang, C. J. & Ho, Y. H. (2017). “Governance and Economic Growth in Asia”. The North American Journal of Economics and Finance, Elsevier,39, 260-272.
Jude, E. (2010). “Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach”. Journal of Economic Development, 35, 15-33.
Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M. (2009). “Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2008”. Policy Research of World Bank, Working Paper, No. 4978.
Knack, S. (2003). “Democracy, Governance and Growth”. Ann Arbor: The university of Michigan Press.
Kumssa, A. & Mbeche, I. M. (2004). “The Role of Institutions in the Development Process of African Countries”. International Journal of Social Economics, 31(9), 840-854.
Laporta, R., Lopez-de-Salinas, F. & Schleifer, A. (2008). “The Economic Consequences of Legal Origins”. Journal of Economic Literature, 46(2), 285–332.
Lee, H. Q. (2008). “The Theories of Trade, FDI and Technology Transfer: a Survey”. Development and Policies Research Center (DEPOCEN), Vietnam, Working Paper No. 13.
Matallah, S. (2020). “Economic Diversification in MENA Oil Exporters: Understanding the Role of Governance”. Resources Policy, 66, 1-11.
Omri, A. & Mabrouk, N. B. (2020). “Good Governance for Sustainable Development Goals: Getting ahead of the Pack or Falling Behind?”. Environmental Impact Assessment Review, 83,1-8.
Przeworski, A., Alvarez, M., Cheibub, J. A. & Limongi, F. (2008). “Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World 1950-1990”. Cambridge University Press, New York.
Rudra, P. P. & Sanyal, G. S. (2011). “Good Governance and Human Development: Evidence from Indian States”. Journal of Social and Development Sciences, 1(1), 1-8.
Sawyer, W.C. (2010). “Institutional Quality and Economic Growth in Latin America”. Global Economy Journal, 10(4), 1-11.
Siddiqui, D. A. & Ahmed, Q. M. (2013). “The Effect of Institutions on Economic Growth: A Global Analysis Based on GMM Dynamic Panel Estimation”. Structural Change and Economic Dynamics, 24, 18-33.
Silberberger, M. (2015). “Regulation, Trade and Economic Growth”. Center for European Governance and Economic Development. Discussion Paper, No. 255.
Singh, A., Jain-Chandra, S. & Mohommad, A. (2012). “Inclusive Growth, Institutions, and the Underground Economy”. IMF Working Paper, Asia and Pacific Department. 1-13.
Srithongkul, P. & Pastpipatkul, P. (2013). “Impacts of Economic Variables and the Corruption Perception Index on Human Development”. Journal of the Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters, 2(1), 71-78.
Tridico, P. (2013). “The Stage of Development Among Former Communist Economies: Social Capital, the Middle Class and Democracy”. Journal of Socio-Economics, 44(c), 47-58.
United Nations Development Program, (1997). “Governance for Sustainable Human Development - A UNDP Policy Document”. UNDP: New York, NY.
Vehovar, U. & Jager, M. (2003). “Corruption, Good Governance and Economic growth: the Case of Slovenia”. Paper presented at the Conference “Institutions in Transition”. Kranjska Gora, Slovenia, 1-14.
Zak, P. (2002). “Institutions, Property Rights and Growth”. Université Catholique De Louvain, Institut de Recherches Economiqueset Sociales. Discussion Paper No. 2002014.
Zhuang, J., Dios, E. & Lagman-Martin, A. (2010). “Governance and Institutional Quality and the Links with Economic Growth and Income Inequality: With Special Reference to Developing Asia”. ADB Economics Working Paper Series, No. 193, 1-54.
Zubair, S. S. & Khan, M. A. (2014). “Good Governance: Pakistan’s Economic Growth and Worldwide Governance Indicators”. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 8(1), 258-271.