با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

مالیات اگرچه همواره به عنوان منبع اصلی برای تأمین مالی دولت‌ها مطرح بوده و ابزاری مؤثر برای دولت در جهت نیل به اهداف خود تلقی می‌شود اما از طرف دیگر این ابزار پر اهمیت باعث بروز اختلالاتی در اقتصاد شده و در نتیجه موجب شکل‌گیری اختلافات گسترده در بین اقتصاددانان در زمینه نقش و اندازه دولت در اقتصاد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیردرآمدهای مالیاتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی بود. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از داده‌های سری زمانی تعدیل فصلی شده برای دوره 1395-1388 صورت گرفته است . برای برآورد بیزی پارامترهای مدل ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین پارامترها تعیین گردد سپس با استفاده از نرم افزار داینر تحت نرم-افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز، مقادیر میانگین و انحراف معیار پسین پارامترها محاسبه می-شود.نتایج تخمین مدل نشان داد که درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استانهای مختلف دارد. همچنین مقدار وقفه‌دار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه استانها تأثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ رشد اقتصادی سال جاری داشته و نیز متغیر اعتبار بانکی، میزان سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه‌گذاری و هزینه های دولت تأثیر مثبت و معنی‌داری ولی نرخ تورم تأثیر معنی‌دار و منفی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج نیز نشان داد که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و مصرف دارد اما در بلندمدت با افزایش در درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Tax Revenues on Macroeconomic Variables

نویسندگان [English]

  • Latif Hosseini 1
  • Akbar Mirzapour Babajan 2
  • Beitollah Akbari Moghaddam 2

1 PhD student, Economics Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Assistant Professor of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Although taxes have always been a major source of funding for governments and an effective tool for the government to achieve its goals, these important tools have led to disruptions in the economy and have led to widespread differences among economists. It has been about the role and size of government in the economy. The purpose of this paper was to investigate the Impact of tax revenues on macroeconomic variables. The model parameters are estimated using seasonal adjusted time series data for the period 2009-2010. To estimate the bizarre parameters of the model, the previous standard distribution, mean, and deviation of the parameters must first be determined. The parameters are calculated. The results of the model estimation showed that the revenues from VAT have a positive and significant effect on the economic growth of different provinces. Also, the amount of intermittent growth rate of GDP per capita in the provinces has a positive and significant effect on the economic growth rate of this year and also the variable of bank credit, investment rate, has a positive and significant effect on economic growth rate. Also, the variable of investment and government spending has a positive and significant effect, but the inflation rate has a significant and negative effect on economic growth. The results also showed that a short-term tax shock has a negative impact on economic growth and consumption, but in the long run, with an increase in tax revenues, GDP growth and, consequently, consumption and investment in the economy have increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Income
  • Economic Growth
  • Accidental Dynamic General Equilibrium
  • Macroeconomic Variables