با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

رشد تقاضای روز افزون انرژی موجب رشد اقتصادی و همزمان موجب افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست است. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی و محیط زیست، درک نحوه تأثیرگذاری متغیرهای انرژی و آلودگی بر رشد اقتصادی کشورها برای سیاست گذاران و اقتصاددانان ضروری است. بر این اساس، مطالعه حاضر اثرات مصرف سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی2000-2019 در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را بررسی نموده است. جهت انجام تجزیه و تحلیل از روش پانل میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و حداقل مربعات پویا(DOLS) استفاده شده است و کشورهای مورد مطالعه پژوهش علاوه بر مطالعه بصورت منطقه ای منا، به دو زیر گروه شامل کشورهای صادر کننده و واردکننده نفت خام نیز تقسیم‌ شده اند. نتایج تخمین روش PMGنشان می‌دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی سوخت‌های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام به ترتیب موجب افزایش 183/0، 013/0و 058/0 درصدی رشد اقتصادی برای کشورهای گروه صادرکننده نفت خام شده است در حالی افزایش یک درصدی قیمت نفت خام در کوتاه و در بلند مدت به ترتیب موجب کاهش0260/0 و 409/0 درصدی رشد اقتصادی در کشورهای گروه واردکننده نفت خام می گردد. نتایج تخمین روش DOLS نیز، مشابه نتایج روش PMG بوده و آن را تأیید می‌کند و بیانگر برخوداری استحکام کافی در پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of fossil fuels consumption, CO2 emissions and crude oil prices on economic growth

نویسنده [English]

  • amir ali farhang

Assistant Professor, Department of Economy, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Growing demand for energy leads to economic growth and at the same time increases pollution and environmental degradation. Given the importance of economic growth and the environment, it is important for policymakers and economists to understand how energy variables and pollution affect the economic growth of countries. According to this, the present study investigated the effects of fossil fuel consumption, CO2 emissions and crude oil prices on economic growth during the period 2000-2019 in the Middle East and North Africa (MENA). For analysis, the Pooled mean group (PMG) and dynamic ordinary least square (DOLS) methods have been used and the countries studied in the study, in addition to the regional study of MENA, are divided into two subgroups, including countries exporting and importing crude oil. The results of PMG estimation show that a one percent increase in fossil fuel energy consumption, CO2 emissions and crude oil prices increased economic growth by 0.183, 0.013 and 0.058 percent for the crude oil exporting countries, respectively, while increasing by one percent. Crude oil prices in the short and long term will reduce the economic growth in the countries importing crude oil by 0.0260 and 0.409% respectively. The estimation results of DOLS method are similar to the results of PMG method and confirm it and indicate that the research has sufficient strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fossil fuel energy consumption
  • oil prices
  • PMG
  • DOLS
  • economic growth
ستوده‌نیا، سلمان؛ احمدی شادمهری، محمدطاهر؛ رزمی، سید محمدجواد و فهیمی‌فرد، سید محمد (1399). "بررسی اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی و رفاه اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 40، 34-15.
مهرگان، نادر؛ سپهبان قره بابا، اصغر و لرستانی، الهام (1392). "تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳8۶-۱۳4۶". مجله نامه مفید، دوره 18، شماره 93، 170-153.
Acaravci, A. & Ozturk, I. (2010). “On the Relationship between Energy Consumption, CO2 Emissions and Economic Growth in Europe”. Energy, 35(12), 5412-5420.
Adams, S., Klobodu, E. K. M. & Apio, A. (2018). “Renewable and Non-Renewable Energy, Regime Type and Economic Growth”. Renewable Energy, 125, 755-767.
Adewuyi, A. O. & Awodumi, O. B. (2017). “Biomass Energy Consumption, Economic Growth and Carbon Emissions: Fresh Evidence from West Africa Using a Simultaneous Equation Model”. Energy, 119, 453-471.
Afonso, T. L., Marques, A. C. & Fuinhas, J. A. (2017). “Strategies to Make Renewable Energy Sources Compatible with Economic Growth”. Energy Strategy Reviews, 18, 121-126
Akadiri, S. S., Bekun, F. V., Taheri, E. & Akadiri, A. C. (2019). “Carbon Emissions, Energy Consumption and Economic Growth: a Causality Evidence”. International Journal of Energy Technology and Policy, 15(2-3), 320-336.
Akinsola, M. O. & Odhiambo, N. M. (2020). “Asymmetric Effect of Oil Price on Economic Growth: Panel Analysis of Low-Income Oil-Importing Countries”. Energy Reports, 6, 1057-1066.
Alola , A. A., Bekun, F. V. & Sarkodie, S. A. (2019). “Dynamic Impact of Trade Policy, Economic Growth, Fertility Rate, Renewable and Non-Renewable Energy Consumption on Ecological Footprint in Europe”. Science of the Total Environment, 685, 702-709.
Alper, A. & Oguz, O. (2016). “The Role of Renewable Energy Consumption in Economic Growth: Evidence from Asymmetric Causality”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 953-959.
Alvarez-Herranz, A., Balsalobre-Lorente, D., Shahbaz, M. & Cantos, J. M. (2017). “Energy Innovation and Renewable Energy Consumption in the Correction of Air Pollution Levels”. Energy Policy, 105, 386-397.
Apergis, N. & Ozturk, I. (2015). “Testing Environmental Kuznets Curve Hypothesis in Asian Countries”. Ecological Indicators, 52, 16-22.
Arouri, M. E. H. & Rault, C. (2012). “Oil Prices and Stock Markets in GCC Countries: Empirical Evidence from Panel Analysis”. International Journal of Finance & Economics, 17(3), 242-253.
Azlina, A. A. & Mustapha, N. N. (2012). “Energy, Economic Growth and Pollutant Emissions Nexus: the Case of Malaysia”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 1-7.
Behera, B., Aly, N. & Balasubramanian, P. (2019). “Biophysical Model and Techno-Economic Assessment of Carbon Sequestration by Microalgal Ponds in Indian Coal Based Power Plants”. Journal of Cleaner Production, 221, 587-597.
Belaid, F. & Youssef, M. (2017). “Environmental Degradation, Renewable and Non-Renewable Electricity Consumption, and Economic Growth: Assessing the Evidence from Algeria”. Energy Policy, 102, 277-287.
Bilgili, F., Kocak, E. & Bulut, U. (2016). The “Dynamic Impact of Renewable Energy Consumption on CO2 Emissions: a Revisited Environmental Kuznets Curve Approach”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 838-845.
Bing, L. (2011). “The Study of Labor Mobility and its Impact on Regional Economic Growth”. Procedia Environmental Sciences, 10, 922-928.
Bloch, H., Rafiq, S. & Salim, R. (2015). “Economic Growth with Coal, Oil and Renewable Energy Consumption in China: Prospects for fuel Substitution”. Economic Modelling, 44, 104-115.
Brida, J. G., Gómez, D. M. & Segarra, V. (2021). “The Dynamics of CO2 Emissions and Economic Growth: A Comparative Analysis Using Symbolic Time Series”. International Journal of Modern Physics C, 2250078.
Chen, Y., Zhao, J., Lai, Z., Wang, Z. & Xia, H. (2019). “Exploring the Effects of Economic Growth, and Renewable and Non-Renewable Energy Consumption on China’s CO2 Emissions: Evidence from a Regional Panel Analysis”. Renewable Energy, 140, 341-353
Dogan, E. & Inglesi-Lotz, R. (2020). “The Impact of Economic Structure to the Environmental Kuznets Curve (EKC) Hypothesis: Evidence from European Countries”. Environmental Science and Pollution Research, 27(11), 12717-12724.
El Montasser, G., Ajmi, A. N. & Nguyen, D. K. (2018). “Carbon Emissions—Income Relationships with Structural Breaks: the Case of the Middle Eastern and North African Countries”. Environmental Science and Pollution Research, 25(3), 2869-2878.
Etokakpan, M. U., Solarin, S. A., Yorucu, V., Bekun, F. V. & Sarkodie, S. A. (2020). “Modeling Natural Gas Consumption, Capital Formation, Globalization, CO2 Emissions and Economic Growth Nexus in Malaysia: Fresh Evidence from Combined Cointegration and Causality Analysis”. Energy Strategy Reviews, 31, 100526.
Gershon, O., Ezenwa, N. E. & Osabohien, R. (2019). “Implications of Oil Price Shocks on Net Oil-Importing African Countries”. Heliyon, 5(8), 1-12.
Guo, J., Zhang, Y. J. & Zhang, K. B. (2018). “The Key Sectors for Energy Conservation and Carbon Emissions Reduction in China: Evidence from the Input-Output Method”. Journal of Cleaner Production, 179, 180-190.
Hdom, H. A. (2019). “Examining Carbon Dioxide Emissions, Fossil & Renewable Electricity Generation and Economic Growth: Evidence from a Panel of South American Countries”. Renewable Energy, 139, 186-197.
Hossain, M. S. (2011). “Panel Estimation for CO2 Emissions, Energy Consumption, Economic Growth, Trade Openness and Urbanization of Newly Industrialized Countries”. Energy Policy, 39(11), 6991-6999.
Idrisov, G., Kazakova, M. & Polbin, A. (2015). “A Theoretical Interpretation of the Oil Prices Impact on Economic Growth in Contemporary Russia”. Russian Journal of Economics, 1(3), 257-272.
Jalil, A. & Feridun, M. (2011). “The Impact of Growth, Energy and Financial Development on the Environment in China: a Cointegration Analysis”. Energy Economics, 33(2), 284-291.
Jayanthakumaran, K., Verma, R. & Liu, Y. (2012). “CO2 Emissions, Energy Consumption, Trade and Income: a Comparative Analysis of China and India”. Energy Policy, 42, 450-460.
Kao, C. & Chiang, M. H. (2000). “On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data”. Advances in Econometrics, 15, 179–222.
Kim, D. H., Lin, S.-C. & Suen, Y. B. (2010). “Dynamic Effects of Trade Openness on Financial Development”. Economic Modelling, 27(1), 254-261
Law, S. H., Azman-Saini, W. N. W. & Tan H. B. (2014). “Economic Globalization and Financial Development in East Asia: A Panel Cointegration and Causality Analysis, Emerging Markets Finance and Trade, 50, 210-225.
Lee, C. C. & Chang, C. P. (2008). “Energy Consumption and Economic Growth in Asian Economies: a More Comprehensive Analysis Using Panel Data”. Resource and Energy Economics, 30(1), 50-65.
Levin, A., Lin, C. F. & Chu, C. (2002). “Unit Root Tests in Panel Data:Asymptotic and Finite Sample Properties”. Journal of Econometrics, 108, 1-24.
Liang, W. & Yang, M. (2019). “Urbanization, Economic Growth and Environmental Pollution: Evidence from China”. Sustainable Computing: Informatics and Systems, 21, 1-9.
Lin, B. & Bai, R. (2021). “Oil Prices and Economic Policy Uncertainty: Evidence from Global, Oil Importers, and Exporters’ Perspective”. Research in International Business and Finance, 56, 1-16.
Luqman, M., Ahmad, N. & Bakhsh, K. (2019). “Nuclear Energy, Renewable Energy and Economic Growth in Pakistan: Evidence from Non-Linear Autoregressive Distributed Lag Model”. Renewable Energy, 139, 1299-1309.
Ma, X., Wang, C., Dong, B., Gu, G., Chen, R., Li, Y. & Li, Q. (2019). “Carbon Emissions from Energy Consumption in China: its Measurement and Driving Factors”. Science of the Total Environment, 648, 1411-1420.
Mahjabeen, N., Shah, S. Z., Chughtai, S. & Simonetti, B. (2020). “Renewable Energy, Institutional Stability, Environment and Economic Growth Nexus of D-8 countries”. Energy Strategy Reviews, 29,1-10.
Mensah, I. A., Sun, M., Gao, C., Omari-Sasu, A. Y., Zhu, D., Ampimah, B. C. & Quarcoo, A. (2019). “Analysis on the Nexus of Economic Growth, Fossil Fuel Energy Consumption, CO2 Emissions and Oil Price in Africa based on a PMG panel ARDL Approach”. Journal of Cleaner Production, 228, 161-174.
Ozcan, B. & Ozturk, I. (2019). “Renewable Energy Consumption-Economic Growth Nexus in Emerging Countries: A Bootstrap Panel Causality Test”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 104, 30-37.
Ozturk, I. & Acaravci, A. (2013). “The Long-Run and Causal Analysis of Energy, Growth, Openness and Financial Development on Carbon Emissions in Turkey”. Energy Economics, 36, 262-267
Pala, A. (2016). “Which Energy-Growth Hypothesis is valid in OECD Countries? Evidence from Panel Granger Causality”. International Journal of Energy Economics and Policy, 6(1), 28-34.
Pao, H. T. & Tsai, C. M. (2011). “Multivariate Granger Causality Between CO2 Emissions, Energy Consumption, FDI (Foreign Direct Investment) and GDP (Gross Domestic Product): Evidence from a Panel of BRIC (Brazil, Russian Federation, India, and China) Countries”. Energy, 36(1), 685-693.
Pati, S., Sharma, V., Aslam, H., Thakur, S. P., Akbari, H., Mang, A. & Bakas, S. (2020, October). “Estimating Glioblastoma Biophysical Growth Parameters Using Deep Learning Regression”. In International MICCAI Brainlesion Workshop, 157-167.
Paudel, K. P., Zapata, H. & Susanto, D. (2005). “An Empirical Test of Environmental Kuznets Curve for Water Pollution”. Environmental and Resource Economics, 31(3), 325-348.
Poveda, A., Martinez, C. (2011). “Trends in Economic Growth, Poverty, and Energy in Colombia: Long-Run and Short-Run Effects”. Energy System, 2(3), 281-298
Radmehr, R., Henneberry, S. R. & Shayanmehr, S. (2021). “Renewable Energy Consumption, CO2 Emissions, and Economic Growth Nexus: A Simultaneity Spatial Modeling Analysis of EU Countries”. Structural Change and Economic Dynamics, 57, 13-27.
Saidi, K. & Hammami, S. (2015). “The Impact of CO2 Emissions and Economic Growth on Energy Consumption in 58 Countries”. Energy Reports, 1, 62-70.
Samu, R., Bekun, F. V. & Fahrioglu, M. (2019). “Electricity Consumption and Economic Growth Nexus in Zimbabwe Revisited: Fresh Evidence from Maki Cointegration”. International Journal of Green Energy, 16(7), 540-550.
Sek, S. K., Teo, X. Q. & Wong, Y. N. (2015). “A Comparative Study on the Effects of Oil Price Changes on Inflation”. Procedia Economics and Finance, 26, 630-636.
Shahbaz, M., Hye, Q. M. A., Tiwari, A. K. & Leitão, N. C. (2013). “Economic Growth, Energy Consumption, Financial Development, International Trade and CO2 Emissions in Indonesia”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 109-121.
Shahbaz, M., Tiwari, A. K. & Nasir, M. (2013). “The Effects of Financial Development, Economic Growth, Coal Consumption and Trade Openness on CO2 Emissions in South Africa”. Energy Policy, 61, 1452-1459.
Stock, J. H. & Watson. M. W. (1993). “A Simple Estimator of Cointegration Vectors in Higher Order Integrated Systems”. Econometrica: journal of the Econometric Society, 61(4), 783-820.
Taghizadeh-Hesary, F., Yoshino, N., Rasoulinezhad, E. & Chang, Y. (2019). “Trade linkages and Transmission of Oil Price Fluctuations”. Energy Policy, 133, 1-10.
Tugcu, C. T. & Topcu, M. (2018). “Total, Renewable and Non-Renewable Energy Consumption and Economic Growth: Revisiting the Issue with an Asymmetric Point of View”. Energy, 152, 64-74.
Tuna, G. & Tuna, V. E. (2019). “The Asymmetric Causal Relationship Between Renewable and Non-Renewable Energy Consumption and Economic Growth in the ASEAN-5 Countries”. Resources Policy, 62, 114-124.
Udemba, E. N., Magazzino, C. & Bekun, F. V. (2020). “Modeling the Nexus Between Pollutant Emission, Energy Consumption, Foreign Direct Investment, and Economic Growth:New Insights from China”. Environmental Science & Pollution Research, 27(15), 9-90.
Waheed, R., Sarwar, S. & Wei, C. (2019). “The Survey of Economic Growth, Energy Consumption and Carbon Emission”. Energy Reports, 5, 1103-1115.
Warr, B. S. & Ayres, R. U. (2010). “Evidence of Causality Between the Quantity and Quality of Energy Consumption and Economic Growth”. Energy, 35(4), 1688-1693.