با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

آسیب پذیری اقتصادی، ویژگی ساختاری یک کشور است که باعث میشود آن کشور در معرض متغیرهای برونزای اقتصادی خارج از کنترل قرار گیرد. ازسوی دیگر،تاب آوری ناشی از نحوه اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی است. هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه توسعه پایدار و آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1398-1391 میباشد. در این مسیر توسعه پایدار را متشکل از پنج بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، حکمرانی، پیرامونی و44 متغیر به عنوان زیرشاخص هربعدازتوسعه درنظر میگیرد.برای بررسی ساختارشبکه ای روابط بین متغیرها، ازنظریه گراف و الگوریتم تارجان استفاده مینماید. الگوریتم، 34متغیر را تحت عنوان متغیرهای بنیادی تأثیرگذار بر تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی مشخص میکند و ابعاد اقتصادی و حکمرانی را به عنوان ابعاد کنترلی (اصلی) و ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و پیرامونی را به عنوان ابعاد مشروط (فرعی) معرفی مینماید.نتایج نشان میدهد نقطه ضعف اقتصاد ایران در این دوره ناشی از وضعیت آسیب پذیری و تاب آوری درابعاد حکمرانی و اقتصادی بوده است.در بین ابعادمشروط، بعد پیرامونی بدترین وضعیت را از نظر آسیب پذیری و تاب آوری داشته است.نوآوری این پژوهش در بررسی ابعادتوسعه پایدارو تأثیرآن برآسیب پذیری و تاب آوری و استفاده از نظریه گراف جهت بررسی متغیرهای تأثیرگذاربرای اولین بار در ایران است و در این الگوریتم بدون محدودیت در تعداد متغیرهای ورودی، می‌توان پدیده را بصورت فراگیر مورد تحلیل قرار داد. همچنین با تمرکز بر متغیرهای مؤثر بر وضعیت آسیب‌پذیری و تاب‌آوری در مبانی نظری موضوع، جدول جامعی تهیه شده که تاکنون نمونه آن در سایر مطالعات ارائه نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Sustainable Development Dimensions on Vulnerability and Resilience of Iran's Economy by Using Graph Theory

نویسندگان [English]

  • Maryam Ramezani 1
  • Yeganeh Mousavi Jahromi 2
  • Mojgan Moallemy 3
  • Ali Reza Sharif Moghadasi 3

1 Ph.D. Student of Economics, Payame Noor University. Tehran. Iran

2 Professor, Faculty of Economics, Payame Noor University. Tehran. Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Economics, Payame Noor University. Tehran. Iran

چکیده [English]

Economic vulnerability, is a country’s structural feature, making it exposed by out-of-control economic exogenous variables.On the other hand, resilience stems from how macroeconomic policies are adopted.The purpose of this article is to analyze the relationship between sustainable development, vulnerability and resilience in the Iran's economy in the time period of 1391-1398.In this way, sustainable development consists of 5 Dimensions: Economic, Social, Environmental, Governance, Peripheral and also includes 44 variables as a sub-indicator of each development's dimension. It uses graph theory and Tarjan Algorithm for study the network structure of relationships between variables. The Algorithm identifies34 variables as the fundamental variables affecting economic resilience and vulnerability and introduces economic and governance Dimensions as control (major) Dimensions; Social, Environmental and Peripheral Dimensions as Contingent (minor) Dimensions.The results show that weakness of Iran's economy in this period was due to vulnerability and resilience in governance and economy Dimensions.Among the contingent Dimensions, the Peripheral dimension has the worst situation in terms of vulnerability and resilience.The innovation of this research is in studying the Dimensions of sustainable development and its effect on vulnerability and resilience, moreover graph theory has been used in order to study the influential variables for the first time in Iran. In this algorithm, without limiting the number of input variables, the phenomenon can be analyzed comprehensively. furthermore, a holistic table has been prepared, by focusing on the variables affecting the state of vulnerability and resilience in the theoretical foundations of the subject, that has not been shown in any other studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Vulnerability and Resilience
  • Sustainable Development
  • Graph Theory
  • Tarjan Algorithm
  • Composite Index