استرس مالی، ریسک سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران

10.30473/egdr.2020.53225.5837

چکیده

استرس مالی و ریسک سیاسی به عنوان نیروی مؤثر بر رفتار عاملان اقتصادی به‌صورت وجود نااطمینانی و تغییر در انتظارات، از اهمیت زیادی جهت تحلیل رشد اقتصادی کشور برخوردار می باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر پس از ساخت شاخص استرس مالی و شاخص ریسک سیاسی در ایران، تاثیرات ناشی از این دو متغیر بر رشد اقتصادی کشور (رشد سرانه تولید ناخالص داخلی) طی دوره زمانی۱۳۹۶-۱۳۸۸ با استفاده از داده های فصلی و آزمون خودرگرسیون برداری با وقفههای گسترده کرانه ای(ARDL Bounding Test) مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به منظور بررسی تاثیر استرس مالی و ریسک سیاسی بر سایر متغیرهای عملکرد اقتصادی نظیر تشکیل سرمایه ناخالص ثابت و رشد هزینه مصرف نهایی خانوارها، این رابطه نیز در دو مدل جداگانه برآورد گردیده است. یافته های حاصل از برآورد مدل ها بیانگر این است که افزایش استرس مالی بر رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و رشد هزینه مصرف نهایی کشور تاثیر منفی داشته و افزایش شاخص عددی ریسک اقتصادی که به معنای میزان کاهش ریسک در کشور است، تاثیر مثبت بر این متغیرها داشته است. به عبارت دیگر افزایش استرس مالی در کشور طی دوره زمانی مورد مطالعه، منجر به کاهش رشد اقتصادی، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص ثابت و کاهش رشد هزینه مصرف نهایی شده و کاهش میزان ریسک سیاسی ( یا افزایش عددی شاخص ریسک سیاسی) طی دوره مورد نظر منجر به بهبود این متغیرها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Stress, Political Risk and Economic Growth: New Evidence of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Rezagholizadeh
  • Hosna Rajabpour
Assistant Professor in Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Financial stress and political risk as effective factors on the behavior of economic agents lead to uncertainty and changes in expectations and they have important role for analyzing the country's economic growth. According to the importance of this issue, in present study after construction of the financial stress and political risk index in Iran, the effects of these two variables on the country's economic growth (per capita GDP growth during the period 1396 - 1388 have been investigated using seasonal data with ARDL Bounding Test. Also we will estimate the effect of financial stress and political risk on the other economic performance including gross fixed capital formation and final consumption expenditure growth in two separate models.
The results of models showed that the increase in the financial stress will has a negative impact on the economic growth, gross fixed capital formation and final consumption expenditure growth,
and an increase in the political risk index which means reducing in the political risk in country, will has a positive impact on these variables. In other words, increasing financial stress in the country during the period 2009 - 2018 will lead to a decrease in per capita GDP growth, a decrease in the gross fixed capital formation and a decrease in the final consumption expenditure growth and decreasing in the political risk leads to improvement in the economic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Stress
  • Political Risk
  • Economic Growth
  • Gross Fixed Capital Formation
  • Final Consumption Expenditure Growth