با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه مازندران

چکیده

استرس مالی و ریسک سیاسی به عنوان نیروی مؤثر بر رفتار عاملان اقتصادی به‌صورت وجود نااطمینانی و تغییر در انتظارات، از اهمیت زیادی جهت تحلیل رشد اقتصادی کشور برخوردار می‌باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر پس از ساخت شاخص استرس مالی و شاخص ریسک سیاسی در ایران، تأثیرات ناشی از این دو متغیر بر رشد اقتصادی کشور (رشد سرانه تولید ناخالص داخلی) طی دوره زمانی۱۳۹۶-۱۳۸۸ با استفاده از داده‌های فصلی و آزمون خودرگرسیون‌برداری با وقفه‌های گسترده کرانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از برآورد مدل‌ها بیانگر این است که افزایش استرس مالی بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی داشته و افزایش شاخص عددی ریسک سیاسی که به معنای میزان کاهش ریسک در کشور است، تأثیر مثبت بر رشد اقتصاد داشته است. به عبارت دیگر افزایش استرس مالی در کشور طی دوره زمانی مورد مطالعه، منجر به کاهش رشد اقتصادی شده و کاهش میزان ریسک سیاسی (یا افزایش عددی شاخص ریسک سیاسی) طی دوره مورد نظر منجر به افزایش رشد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financial Stress, Political Risk and Economic Growth: New Evidence of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Rezagholizadeh 1
  • Hosna Rajabpour 2

1 Assistant Professor in Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 M.A. in Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Financial stress and political risk as effective factors on the behavior of economic agents lead to uncertainty and changes in expectations and they have important role for analyzing the country's economic growth. According to the importance of this issue, in present study after construction of the financial stress and political risk indices in Iran, the effects of these two variables on the country's economic growth (per capita GDP growth( during the period 2009 - 2018 have been investigated using seasonal data with ARDL Bounding Test.
The results of models showed that the increase in the financial stress has a negative impact on the economic growth and an increase in the political risk index -which means reducing in the political risk in country- has a positive impact on the economic growth. In other words, increasing financial stress in the country during the period 2009 - 2018 will lead to a decrease in per capita GDP growth and decreasing in the political risk leads to improvement in the economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Stress
  • Political Risk
  • Economic Growth
  • ARDL Bounding Test
آقایی، مجید؛ کوهبر، محمد امین و احمدی نژاد، حسین (1397). "ثبات مالی و عملکرد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک". اقتصاد و الگوسازی، دوره 9، شماره 2، 65-29.
ابراهیمی شقاقی، مرضیه؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ مداحی، محمد ابراهیم؛ نیکومرام، هاشم و ترابی، تقی. (1398). "مطالعه اثر شاخص استرس مالی بر رشد اقتصادی در ایران (رویکرد مقایسه‌ای مدل خطی و غیرخطی)". دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 12، شماره 42، 106-85.
احمدیان، اعظم (۱۳۹۴). "تحلیل شاخص استرس بانکی در شبکه بانکی کشور". فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۴۴، ۳6-۳3.
اصغرپور، حسین؛ احمدیان، کسری و منیعی، امید (1392). "اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت غیرخطیAPARCH "‏. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 21، شماره 68، 194-175.
درگاهی، حسن و نیک جو، فائزه (1391). "ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی". تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 4، 40-19.
کردلویی، حمیدرضا و آسیایی طاهری، فاطمه (۱۳۹۵). "تعیین شاخص استرس مالی در بازار‌های بانکداری، ارز و بیمه". فصلنامه مدیریت کسب و کار، دوره 8، شماره۳۰، 18-۱.
قائد، ابراهیم؛ دهقانی، علی و فتاحی، محمد (1398). "بررسی تأثیر انواع انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 35، 148-137.
معطوفی، علیرضا (۱۳۹۷). "تبیین مشخصه‌های استرس مالی در بازار سرمایه ایران". فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گـذاری، دوره 7، شماره۲۶، ۲۵۸-237.
ندیری، محمد و محمدی، تیمور (1390). "بررسی تأثیر ساختار‌های نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلویی پویا". فصلنامه مدل‌ سازی اقتصادی، دوره 5، شماره 15، 24-1.
نظری، رقیه؛ هژبرکیانی، کامبیز؛ امام وردی، قدرت اله و پیکارجو، کامبیز (1398). "تأمین مالی فناوری و تجاری‌سازی نوآوری: مقایسه مدل‌های فضایی در منتخبی از کشورها". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 34، 58-35.
 
 

 

 
Agarwal, V. & Naik, N. Y. (2004). “Risks and Portfolio Decisions Involving Hedge Funds”. The Review of Financial Studies, 17(1), 63-98.
Aisen, A. & Veiga, F. J. (2013). “How Does Political Instability Affect Economic Growth?”. European Journal of Political Economy, 29, 151-167.‏
Bhattarai, N., Edmondson, D., Veiseh, O., Matsen, F. A. & Zhang, M. (2005). “Electrospun Chitosan-Based Nanofibers and their Cellular Compatibility”. Biomaterials, 26(31), 6176-6184.
Campos, N. F., Karanasos, M. G. & Tan, B. (2012). “Two to Tangle: Financial Development, Political Instability and Economic Growth in Argentina”. Journal of Banking & Finance, 36(1), 290-304.‏
Cardarelli, R., Elekdag, S. & Lall, S. (2009). “Financial Stress, Downturns, and Recoveries”. IMF Working Pa-per, No. WP/09/100, May2009.
Cevik, E. I., Dibooglu, S. & Kenc, T. (2013). “Measuring Financial Stress in Turkey”. Journal of Policy Modeling, 35(2), 370-383.
Currarini, S., Jackson, M. O. & Pin, P. (2009). “An Economic Model of Friendship: Homophily, Minorities, and Segregation”. Econometrica, 77(4), 1003-1045.
Davig, T. & Hakkio, C. (2010). “What is the Effect of Financial Stress on Economic Activity?”. Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, 95(2), 35-62.
Douhan, R., Eliasson, G. & Henrekson, M. (2007). “Israel M. Kirzner: An Outstanding Austrian Contributor to the Economics of Entrepreneurship”. Small Business Economics, 29(1-2), 213-223.
Duca, M. L. & Peltonen, T. A. (2011). “Macro-Financial Vulnerabilities and Future Financial Stress Assessing Systemic Risks and Predicting Systemic Events”. Available at http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1311.pdf.
Dutta, N. S., Sobel, R. & Roy, S. (2013). “Entrepreneurship and Political Risk”. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 2(2), 130-143.‏
Gbenou, K. D. A. (2019). “Financial Stress of the Banking System and Economic Growth in WAEMU: Do the Effects of Monetary Policy and Public Debt Matter?. International Journal of Innovation and Applied Studies, 27(1), 171-177.
Granger, C. W. (1969). “Investigating Causal Relation by Econometric Models and Cross-Spectral Methods”. Econometrica: Journal of the Econometric Society 37(3), 424-438.
Hakkio, C. S. & Keeton. W. R. (2009). “Financial Stress: What Is It, How Can It Be Measured and Why Does It Matter?”. Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, Second Quarter pp. 5-50.
Harris, R. & Sollis, R. (2003). “Applied Time Series Modelling and Forecasting”. John wiley & sons: chichester, uk.
Hollo, D., Kremer, M. & Lo Duca, M. (2012). “CISS-a Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System”. ECB Working paper, No 1426, European Central Bank (ECB), Frankfura a.M.
Hubrich, K. & Tetlow, R. J. (2015). “Financial Stress and Economic Dynamics: The Transmission of Crises”. Journal of Monetary Economics, 70, 100-115.‏
Illing, M. & Liu, Y. (2006). “Measuring Financial Stress in a Developed Country: An Application to Canada”. Journal of Financial Stability, 2(3), 243-265.
Jakobsen, J. (2010). “Old Problems Remain, New Ones Crop up: Political Risk in the 21st Century”. Business Horizons, 53(5), 481-490.‏
Khan, S. U. & Saqib, O. F. (2011). “Political Instability and Inflation in Pakistan”. Journal of Asian Economics, 22(6), 540-549.‏
Khazalipoor, N. & Ranjbar, H. (2014). “The Impact of Financial Stress on Iran per Capita GDP over the Period 2000(3)-2011(1)”. Journal of Money And Economy, 9(2), 117-137.‏
Lown, C. S. & Morgan, D. P. (2006). “The Credit Cycle and the Business Cycle: New Findings Using the Loan Officer Opinion Survey”. Journal of Money, Credit, and Banking, 38(6), 1575-1597.
Meyer, D. F. & Habanabakize, T. (2018). “An Analysis of the Relationship Between Foreign Direct Investment (FDI), Political Risk and Economic Growth in South Africa”. Business and Economic Horizons (BEH), 14(1232-2019-870), 777-788.‏
Nelson, W. R. & Perli, R. (2007). “Selected Indicators of Financial Stability”. Risk Measurement and Systemic Risk, 4, 343-372.
Oet, M. V., Eiben, R., Bianco, T., Gramlich, D. & Ong, S. J. (2011). “Financial Stress Index: Identification of Systemic Risk Conditions”. In 24th Australasian Finance and Banking Conference.
Park, C. Y. & Mercado Jr, R. V. (2014). “Determinants of Financial Stress in Emerging Market Economies”. Journal of Banking & Finance, 45, 1-39.
Pesaran, H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
Qureshi, M. N., Ali, K. & Khan, I. R. (2010). “Political Instability and Economic Development: Pakistan Time-Series Analysis”. International Research Journal of Finance and Economics, 56, 179-192.‏
Sahoo, J. (2020). “Financial Stress Index, Growth and Price Stability in India: Some Recent Evidence”. Transnational Corporations, 1(622), 105-124.‏
Tullock, G. (1967). “The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft”.‏ Economic Inquiry, 5(3), 232-224.‏
Wallace, C. (2013). “Financial Stress and its Impact On Economic Activity: Evidence From Jamaica”. Bank of Jamaica, Financial Stability.