با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز ، اقتصاد پولی، تبریز، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، علوم اقتصادی، تبریز، ایران

3 استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، علوم اقتصادی، تبریز، ایران

4 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، اقتصاد بین الملل، تبریز، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی مکانیزم انتقال پولی از طریق کانال قیمت دارایی در توسعه مالی است. در این راستا با استفاده از داده های فصلی سری زمانی 110 متغیر اقتصادی در دوره زمانی 1395:4-1370:1 و مدل خودتوضیح برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR)، تاثیر سیاستهای پولی از طریق کانال قیمت مسکن و سهام مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش تکانه‌ای حاکی از آن است که کانال قیمت مسکن در میان مدت و بلندمدت باعث افزایش تولید شده، اما آثار تورمی قابل توجهی نیز در کوتاه مدت و میان مدت داشته است. همچنین، با توجه به تاثیر چشمگیر کانال قیمت سهام بر تولید می‌توان گفت که بازار سرمایه نقش مهمی در هدایت منابع و وجوه به سمت فعالیتهای مولد دارد که در نهایت موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود. بر اساس نتایج و نقش قابل توجه کانال قیمت سهام در انتقال شوک پولی به سطح قیمتها، می توان گفت این کانال نقش قابل توجهی در کاهش آثار تورمی سیاست پولی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of monetary policy on financial development through the asset price channel

نویسندگان [English]

  • neda asefi 1
  • ZAHRA KARIMI TAKANLOU 2
  • jafar haghighat 3
  • mohammad mahdi barghi oskouei 4

1 Student, University of Tabriz, Monetary Economic, Tabriz, Iran

2 Assistant Proferror, University of Tabriz, Economics, Tabriz, Iran,

3 Proferror, University of Tabriz, Economics, Tabriz, Iran

4 Assistant Proferror, University of Tabriz, International Economic, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the mechanism of monetary transmission through the asset price channel in financial development. In this regard, the impact of monetary policy through housing price and stock price channel has been evaluated by using seasonal data of 110 economic variables during 1991:1-2016:4 and FAVAR model. The results of the impulse response functions indicate that in the medium-term and long-term housing price channel increased production, but also had significant inflationary effects in the short and medium term. Also, given the significant impact of the stock price channel on production, it can be said that the capital market has an important role in directing resources and funds towards productive activities, which ultimately increases investment and production. Based on the results and the significant role of the stock price channel in transmitting monetary shocks to the price level, it can be said that this channel plays a significant role in reducing inflationary effects of monetary policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • asset price channel
  • monetary policy
  • housing price
  • stock price
  • favar