با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در ادبیات اقتصاد کلان سیاسی بر نقش رقابت سیاسی در عملکرد اقتصادی کشورها تأکید می شود؛ رقابت سیاسی از طریق اثرگذاری بر نحوه تخصیص منابع و کیفیت سیاست های اقتصادی می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. این مقاله اثر رقابت سیاسی بر عملکرد اقتصادی در ایران را در چارچوب یک مدل رشد پویا با استفاده از داده‌های سالانه 97-1364 و روش برآورد سازگار با خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس (HAC) مورد بررسی قرار می دهد که در این راستا از شاخص های درجه عدم همسویی دولت و مجلس، توازن قدرت، توزیع قدرت، تنوع جناحی، آزادی سیاسی و اقتصادی و یک شاخص ترکیبی به عنوان عوامل تعیین‌کننده رقابت سیاسی استفاده شده است. نتایج برآوردها، فرضیه اثر غیرخطی رقابت سیاسی بر رشد اقتصادی به شکلU را در اقتصاد ایران تأیید می کند، به نحوی که با افزایش رقابت سیاسی در ابتدا تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه کاهش می یابد اما پس از مقدار بهینه (حداقل رقابت سیاسی)، تولید افزایش می یابد. در این مرحله بازیگران نظام سیاسی با پذیرش قواعد رقابت سیاسی و پرهیز از سیاست‌های جناحی بر تنظیم و اجرای سیاست‌های ارتقاء دهنده رشد اقتصادی متمرکز می شوند. این وضعیت که یادگیری رقابت سیاسی نام دارد، جامعه را از منافع رقابت بین جناح های سیاسی بهره مند می کند. یافته‌های مقاله از افزایش رقابت سیاسی به عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nonlinear Relationship Between Political Competition and Economic Growth in Iran Using Dynamic Growth Model Approach

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Ghaffari Nejad 1
  • Majid Maddah 2

1 Ph.D. in Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

2 Professor in Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

In the literature of political macroeconomics stresses role of political competition in the economic performance of countries; Political competition can influence economic growth by affecting resources allocation and quality of economic policies. This paper examines the effect of political competition on economic performance in Iran in the framework of a dynamic growth model by Heteroscedasticity and autocorrelation consistent estimators (HAC) method over the period 1364 to 1397. In this regard, we use the degree of alignment of government and parliament, power balance, power distribution, political and economic freedom and a composite index as the determinants of political competition.
The results of estimates confirm the hypothesis of non-linear effect of political competition on economic growth in the Iranian economy as U-shape relationship such as at first the higher levels of political completion tend to be associated to smaller real GDP per capita, but after the optimal value (minimum political competition), production will increase. In this step, the actors of political system, by accepting the rules of political competition and avoiding factional policies focuses policies, focus policies that promote economic growth. This situation, which is known as the learning of political competition, enjoys society the benefits of competition political parties. The findings of this research supports the importance of political competition as one of the sources of economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political competition
  • Economic growth
  • Heteroscedasticity and autocorrelation consistent estimators (HAC)
  • Iranian economy
رحیم خویی، پریسا (1396). "بررسی تأثیر بی‌ثباتی دولت و تنش‌های داخلی و رقابت سیاسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، مرکز پیام نور تبریز.
رضاقلی‌زاده، مهدیه و رجب‌پور، حسنی (1400). "استرس مالی، ریسک سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 12، شماره 42، 74-59.
زیباکلام، صادق و مقتدایی، مرتضی (1393). "احزاب سیاسی و نقش آن در توسعه سیاسی ایران: مطالعه موردی انتخابات". فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، دوره 10، شماره 29، 28-7.
طاهرپور، جواد و رجبی، فاطمه (1394). "رقابت در عرصه سیاسی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی، دوره 15، شماره 59، 56-35.
فقه مجیدی، علی؛ سلامی، فریبا و ضرونی، زهرا (1396). "بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 12، شماره 4، 164-137.
کازرونی، علیرضا؛ اصغرپور، حسین و نفیسی مقدم؛ مریم (1399). "بررسی اثر ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی: رویکرد پانل پویا (SYS-GMM)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 39، 74-55.
کمیجانی، اکبر؛ گرجی، ابراهیم و اقبالی، علیرضا (1392). "اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 21، شماره 65، 82-61.
منصوری، سید امین و افقه، سید مرتضی (1396). "بررسی اثرهای متقابل آزادی و حکمرانی بر توسعۀ انسانی (رویکرد داده‌های تابلویی در دورۀ 2015ـ1995)". فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 7، شماره 25، 155-135.       
Acemoglu, D., Johnson, S. & Robinson, J. A. (2005). “Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth”. Handbook of Economic Growth, 1, 385-472.
Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. & Thaicharoen, Y. (2003). “Institutional Causes, Macroeconomic Symptoms: Volatility, Crises and Growth”. Journal of Monetary Economics, 50(1), 49-123.
Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2006). “Economic Backwardness in Political Perspective”. American Political Science Review, 100(1), 115-131.
Ahmad, M. & Zhao, Z. Y. (2018). “Empirics on Linkages Among Industrialization, Urbanization, Energy Consumption, CO2 Emissions and Economic Growth: a Heterogeneous Panel Study of China”. Environmental Science and Pollution Research, 25(30), 30617-30632.
Albiman, M. M. & Sulong, Z. (2016). “The Role of ICT Use to the Economic Growth in Sub Saharan African Region (SSA)”. Journal of Science and Technology Policy Management, 7(3), 306-329.
Almeida, H. & Ferreira, D. (2002). “Democracy and the Variability of Economic Performance”. Economics & Politics, 14(3), 225-257.
Alesina, A., Özler, S., Roubini, N. & Swagel, P. (1996). “Political Instability and Economic Growth”. Journal of Economic Growth, 1(2), 189-211.
Alfano, M. R. & Baraldi, A. L. (2015). “Is there an Optimal Level of Political Competition in Terms of Economic Growth? Evidence from Italy”. European Journal of Law and Economics39(2), 263-285.
Ariza Marín, D., Goda, T. & Tabares Pozos, G. (2021). “Political Competition, Electoral Participation and Local Fiscal Performance”. Development Studies Research, 8(1), 24-35.
Ashworth, J., Geys, B., Heyndels, B. & Wille, F. (2014). “Competition in the Political Arena and Local Government Performance”. Applied Economics, 46(19), 2264-2276.
Barro, R. J. (1973). “The Control of Politicians: an Economic Model”. Public Choice, 14, 19-42.
Becchetti, L. & Giacomo, S. D. (2007). “The Unequalizing Effects of ICT on Economic Growth”. Metroeconomica, 58(1), 155-194.
Besley, T., Persson, T. & Sturm, D. M. (2010). “Political Competition, Policy and Growth: Theory and Evidence from the US”. The Review of Economic Studies77(4), 1329-1352.
Bjorvatn, K., Farzanegan, M. R. & Schneider, F. (2013). “Resource Curse and Powerbalance: Evidence from Iran”. Review of Middle East Economics and Finance, 9(2), 133-158.
Bjorvatn, K. & Selvik, K. (2008). “Destructive Competition: Factionalism and Rent-Seeking in Iran”. World Development, 36(11), 2314-2324.
Buchanan, J. M., Tollison, R. D. & Tullock, G. (1980). “Rent-Seeking Society”. College sta.
Chamon, M., Firpo, S., Mello, J. M. D. & Pieri, R. (2019). “Electoral Rules, Political Competition and Fiscal Expenditures: Regression Discontinuity Evidence from Brazilian Municipalities”. The Journal of Development Studies, 55(1), 19-38.
Chandio, A. A., Akram, W., Ahmad, F. & Ahmad, M. (2020). “Dynamic Relationship Among Agriculture-Energy-Forestry and Carbon Dioxide (CO2) Emissions: Empirical Evidence from China”. Environmental Science and Pollution Research, 27(27), 34078-34089.
Chaudhry, A. & Mazhar, U. (2018). “Political Competition and Economic Performance: Empirical Evidence from Pakistan”. (No. 2018-27). Economics Discussion Papers.
Ductor, L. & Grechyna, D. (2015). “Financial Development, Real Sector, and Economic Growth”. International Review of Economics & Finance37, 393-405.
Enders, W. (2008). “Applied econometric time series”. John Wiley & Sons.
Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). “Cointegration and Error Correction Representation: Estimation and Testing”. Econometrica, 55, 251-276.
Erdil, E. & Kalyoncu, K. (2016). “Physical and Human Capital Complementarity and Worker Effort Level by Nutritional Level within Labor-Augmenting Solow Type Model”. Available at SSRN 2719122.
Ferejohn, J. (1986). “Incumbent Performance and Electoral Control”. Public Choice, 50(1), 5-25.
Fielding, D. (2000). “Can Political Instability Generate Business Cycles? Evidence from the Intifada”.
Goeminne, S., Geys, B. & Smolders, C. (2008). “Political Fragmentation and Projected Tax Revenues: Evidence from Flemish Municipalities”. International Tax and Public Finance, 15(3), 297-315.
Gottlieb, J. & Kosec, K. (2019). “The Countervailing Effects of Competition on Public Goods Provision: When Bargaining Inefficiencies Lead to Bad Outcomes”. American Political Science Review, 113(1), 88-107.
Greene, W. H. (2012). “Econometric”. Analysis. Edition. Econometric. Analysis. Seventh Edition. Pearson Education Limited.
Haini, H. (2020). “Spatial Spillover Effects of Public Health and Education Expenditures on Economic Growth: Evidence from China’s Provinces”. Post-Communist Economies, 32(8), 1111-1128.
Hamadi, H. & Bassil, C. (2015). “Financial Development and Economic Growth in the MENA Region”. Comparative Economic Studies57(4), 598-622.
Henderson, J. V. (2005). “Urbanization and Growth”. In Handbook of Economic Growth, 1, 1543-1591.
Ismail, N. W. (2008). “Growth and Convergence in ASEAN: A Dynamic Panel Approach”. International Journal of Economics and Management, 2(1), 127-140.
Johansen, S. & Juselius, K. (1990). “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Applications to the Demand for Money”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 169-210.
Jones, B. F. & Olken, B. A. (2005). “Do Leaders Matter? National Leadership and Growth Since World War II”. The Quarterly Journal of Economics, 120(3), 835-864.
Kiran, B. (2014). “Testing the Impact of Educational Expenditures on Economic Growth: New Evidence from Latin American Countries”. Quality & Quantity, 48(3), 1181-1190.
Lake, D. A. & Baum, M. A. (2001). “The Invisible Hand of Democracy: Political Control and the Provision of Public Services”. Comparative Political Studies34(6), 587-621.
Leonida, L., Patti, D. M. A., Marini, A. & Navarra, P. (2015). “Political Competition and Economic Growth: A Test of Two Tales”. Economics Letters, 135, 96-99.
Lind, J. T. & Mehlum, H. (2010). “With or without U? The Appropriate test for a U‐shaped Relationship”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 72(1), 109-118.
Maddah, M., Ghaffari Nejad, A. H. & Sargolzaei, M. (2022). “Natural Resources, Political Competition, and Economic Growth: An Empirical Evidence from Dynamic Panel Threshold Kink Analysis in Iranian Provinces”. Resources Policy, 78, 102928.
Man, G. (2016). “Political Competition and Growth in Global Perspective: Evidence from Panel Data”. Journal of Applied Economics, 19(2), 363-382.
Mankiw, N. G., Romer, D. & Weil, D. N. (1992). “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”. The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407-437.
Marciano, A. & Battista Ramello, G. (2019). “Encyclopedia of law and Economics. Springer, New York.
Mohaddes, K. & Pesaran, M. H. (2013). “One Hundred Years of Oil Income and the Iranian Economy: A Curse or a Blessing?”. In Iran and the Global Economy (pp. 28-61). Routledge.
Myovella, G., Karacuka, M. & Haucap, J. (2020). “Digitalization and Economic Growth: A Comparative Analysis of Sub-Saharan Africa and OECD Economies”. Telecommunications Policy, 44(2), 101856.
Newey, W. K. & West, K. D. (1987). “Hypothesis Testing with Efficient Method of Moments Estimation”. International Economic Review, 777-787.
North, D. C. (1971). “Institutional Change and Economic Growth. The Journal of Economic History, 31(1), 118-125.
Olson, M. (2000). “Power and prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships. (No. 338.9 Ol84p Ej. 1 025107). Basic Books,.
Persson, T., Roland, G. & Tabellini, G. (1997). “Separation of Powers and Political Accountability”. The Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1163-1202.
Padovano, F. & Ricciuti, R. (2008). “The Political Competition-Economic Performance Puzzle: Evidence from the OECD Countries and the Italian Regions”. CESifo Working Paper, No. 2411.
Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of level Relationships”. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
Pinto, P. M. & Timmons, J. F. (2005). “The Political Determinants of Economic Performance: Political Competition and the Sources of Growth”. Comparative Political Studies38(1), 26-50.
Ricciuti, R. (2004). “Political Fragmentation and Fiscal Outcomes”. Public Choice, 118(3), 365-388.
Rodrik, D. (1999). “Where Did all the Growth Go? External Shocks: Social Conflict and Growth Collapses”. Journal of Economic Growth, 4(4), 385-412.
Romer, D. (2012). “Advanced Macroeconomics”. Mcgraw-Hill.
Saei, A. (2021). “Democratization in Iran: Analyzing Electoral Competition and Participation (1906 – 2013)”. International Geopolitics Quarterly, 16(4), 190-208.
Solow, R. M. (1956). “A Contribution to the Theory of Economic Growth”. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
Stansel, D. (2005). “Local Decentralization and Local Economic Growth: A Cross-Sectional Examination of US Metropolitan Areas”. Journal of Urban Economics, 57(1), 55-72.
Stigler, G. J. (1972). “Economic Competition and Political Competition”. Public Choice, 13(1), 91-106.
Tullock, G. (2005). “The Rent-Seeking Society”. Selected Works of Gordon Tullo, 5, 291-303.
Vanhanen, T. (2000). “A New Dataset for Measuring Democracy, 1810-1998”. Journal of Peace Research, 37(2), 251-265.
Volkerink, B. & De Haan, J. (2001). “Fragmented Government Effects on Fiscal Policy: New Evidence”. Public Choice, 109(3-4), 221-242.
West, K. D. (2010). “Heteroskedasticity and Autocorrelation Corrections”. In Macroeconometrics and Time Series Analysis (pp. 135-144). Palgrave Macmillan, London.
Yang, B. (2008). “Does Democracy Lower Growth Volatility? A Dynamic Panel Analysis”. Journal of Macroeconomics, 30(1), 562-574.
Yogo, U. T. & Ngo Njib, M. M. (2018). “Political Competition and Tax Revenues in Developing Countries”. Journal of International Development, 30(2), 302-322.