با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

در بسیاری از کشورهای جهان، دولت ها از طریق اعمال سیاست های پولی ومالی، تأثیر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد کشورها می گذارند. لیکن اعمال سیاست های توزیعی بین نسلی, که در حقیقت به کارگیری سیاست های مالی به نفع گروه سنی خاصی از جامعه می باشد، کمتر مورد توجه سیاست گذاران کشورهای در حال توسعه و از آن جمله ایران قرار گرفته است. هدف مقاله نشان دادن تاثیر سیاست های توزیعی مالی بین نسلی بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی توسعه یافته نسل های تداخلی بلانچارد(1985) و کالیبره کردن الگو به کمک نرم افزار مطلب جهت استخراج وضعیت تعادل پایای رشد مصرف و رشد سرمایه در اقتصاد ایران است.
نتایج به دست ﺁمده، در زمینه تأثیر سیاست های مالی توزیعی بر رشد سرمایه و رشد مصرف به عنوان دو متغیر مؤثر بر نرخ رشد اقتصاد، دارای دو حالت است. حالت اول وقتی که نرخ هموار کننده مصرف در توابع مطلوبیت با ریسک گریزی نسبی ثابت (CRRA) ، عکس کشش جانشینی مصرف در دو نقطه از زمان، کمتر از یک انتخاب شود که در این وضعیت با اعمال سیاست های مالی توزیعی به نفع گروه سنی جوان، اقتصاد ایران با کاهش رشد سرمایه و رشد مصرف مواجه می شود و حالت دوم وضعیتی که نرخ هموار کننده مصرف بیشتر از یک انتخاب شود. در این حالت، اعمال سیاست های مالی توزیعی دارای نتایجی متفاوت با حالت قبل خواهد بود.


JEL: C61, D31 , E21.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Effects of Inter generational Distributional fiscal policies on capital growth in Iran in the framework of the model Overlapping -Generation (OLG)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Vaez Barzani 1
  • Mohammad Mohammadi Motlagh 2

1 Associated Professor, Department of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 M.S. Graduated of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Abstract:
In many countries, governments have a significant impact on economy through the implementation of monetary and fiscal policies. However, the implementation of inter generational distribution policies, which are in fact the application of fiscal policies in favor of a certain age group of society, has been received less attention by policymakers in developing countries, including Iran.The purpose of this study shows the impact of inter generational fiscal distribution policies on economic growth, using the overlapping generations model developed Blanchard (1985) and calibrating the model, by applying MATLAB software to extract the steady-state equilibrium conditions for consumption growth and capital in Iran economy.

The research results point out that the impacts of distributive fiscal policies on capital growth and consumption growth as two variables affecting the growth rate of the economy, have two separable statuses. The first status belongs to the smoothing rate of consumption in utility functions with constant relative risk aversion (CRRA) which it is less than one; In mentioned situation, by applying distributive fiscal policies in favor of the young age group, the Iranian economy is faced with an increase in capital growth and consumption growth, and the second status is a situation where the smoothing rate of consumption is chosen more than one. In said case, the applying fiscal policies have different results from the previous status.

JEL: C61, D31, E21.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overlapping generation model
  • Distributional fiscal policy
  • Rate of smooth consumption
  • Economic growth
  • Calibration