با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا- همدان

2 استاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا- همدان

3 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

4 استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

این پژوهش نشان می‌دهد بخش عظیمی از این امر به علت نادیده گرفتن شکاف فناوری بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. چرا که رفاه در کشورهای درحال توسعه به شدت تحت‌تأثیر واردات فناوری از کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر رفاه کشورهای تحریم‌شده طی دوره زمانی 2000 تا 2016 با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا پرداخته است. نتایج نشان داد که اثر متقابل سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی سن دارد و یک درصد افزایش در اثر متقابل سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر سرمایه انسانی منجر به 10 درصد افزایش در شاخص رفاه اجتماعی سن می‌گردد. همچنین مخارج دولت، درآمد سرانه و شاخص قیمت مصرف‌کننده تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی سن دارد و هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب منجر به 9، 94 و 19 درصد افزایش در شاخص رفاه اجتماعی سن می‌گردد. متغیر مجازی تحریم ارتباط منفی با شاخص رفاه اجتماعی سن دارد که البته ضریب آن معنادار نیست. با توجه به نتایج پژوهش به سیاستمداران توصیه می‌شود زمینه جذب سرریز تحقیق و توسعه خارجی را فراهم و با استفاده از انباشت سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی در جهت افزایش رفاه اجتماعی جوامع بکوشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Foreign R&D on Social Welfare Index in Sanctioned Countries

نویسندگان [English]

  • Fariba Mehri Telyabi 1
  • Mohammad Hassan Fotros 2
  • Mohammad Mowlaei 3
  • Seyed Ehsan Hosseinidoust 4

1 Economics, Faculty of Economics & Social Sciences, Bu-Ali Sina University

2 Faculty of Economics & Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

3 Faculty of economics and social sciences

4 Department of Economics, Faculty of Economics & Social Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan-IRAN

چکیده [English]

Achievement to higher levels of economic welfare has always been one of the strategic purpose of developing countries. Despite of the large number of studies done in the field of cognition factors affecting economic welfare indicators there is still no general agreement on the main factors influencing. This research shows that a large part of cause is ignoring the technology gap between developing and developed countries. Because of welfare in developing countries is strongly influenced by technology imports from developed countries. The present study investigates the effect of foreign R&D spillovers on the welfare of sanctioned countries during the period 2000 to 2016 using the econometric method of data panel estimation. TheF results show that the interaction effect of foreign R&D spillovers on human capital has a positive and significant effect on Sen’s Social Welfare Index and a 1% increase in the interaction of foreign R&D spillovers on human capital leads to a 10% increase in Sen’s Social Welfare Index. Also, government expenditures, per capita income and inflation have a positive and significant effect on Sen’s Social Welfare Index, and each percent increase in these variables leads to 9, 94 and 19 percent increase in Sen’s Social Welfare Index, respectively. The dummy variable of sanction has a negative relationship with the Sen’s Social Welfare Index, but its coefficient is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Welfare Index
  • Foreign R&D Spillovers
  • Import of Intermediate Goods and Inputs
  • Sanction
آزادی، عباس و اقبالی، مرضیه (1394). "تأثیر تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران". کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم.
ابراهیمی، مهدی (1394). "نگاهی به پژوهش‌های رفاه اجتماعی در ایران (با تمرکز بر مقالات علمی-پژوهشی در دوره زمانی 93-1380)". فصلنامه تأمین اجتماعی، دوره 13، شماره 46، 36-5.
جعفری‌صمیمی، احمد و تقی‌نژادعمران، وحید (1383). "رابطه بین تورم و رفاه (مطالعه ای تجربی در اقتصاد ایران)". پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، دوره 4، شماره 14، 88-59.
خداپرست شیرازی، جلیل؛ اشک تراب، نیلوفر و نعمت‌الهی، زهرا (1397). "آثار افزایش قیمت کالاهای خوراکی بر رفاه و فقر خانوارهای شهری ایران". فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دوره 32، شماره 4، 298-287.
دیویس، استان و بوتکین، جیم (1380). "ارزش آفرینی در اقتصاد شبکه‌ای". ترجمه، سید حسین حسینیان، تهران، فرا.
عبادی، جعفر و صالحی، محمدجواد (1389). "اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر امید به زندگی". پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 2، شماره 56، 98-81.
عباسیان، عزت‌الله؛ مفتخری، علی و نادمی، یونس (1396). "اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، دوره 17، شماره 64، 71-39.
فیروزآبادی، سید احمد و حسینی، سید رسول (1392). "رابطه اعتماد، آگاهی و شبکه‌های اجتماعی با رفاه اجتماعی در شهر تهران". رفاه اجتماعی، دوره 13، شماره 49، 39-7.‎
کمیجانی، اکبر و علمی، زهرا (1383). "اثر سرمایه انسانی بر درآمد". اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 13، 111-91.
محبوبی، رضا (1392). "موجه سازی مطالبات رفاه اجتماعی بر مبنای نظریه حق". فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 13، شماره 49، 157-133.
محمدوند ناهیدی، محمدرضا و صادقی، لیلا (1394). "بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تولید بخش صنعت در ایران". سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
مهدوی، ابوالقاسم و نادریان، محمدامین (1389). "بررسی رابطه علّیت گرنجری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران". پژوهشنامه اقتصادی، دوره 10، شماره 38، پیاپی 3، 309-287.
مهینی‌زاده، منصور؛ یاوری، کاظم؛ جلایی، سید عبدالمجید و جعفرزاده، بهروز (1398). "تأثیر تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی در ایران: رهیافت مدل‌های تعادل عمومی محاسبه‌پذیر". فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 13، شماره 48، 189-167.    
Aghion, P. & Jaravel, X. (2015). “Knowledge Spillovers, Innovation and Growth”. The Economic Journal, 125(583), 533–573.
Andersen, T. M. (2015). “Human Capital, Inequality and Growth”. European Commission, No 7, European Economy- from Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission, ISSN 2443-8022, 1-40. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/dp007_en.pdf (January 14, 2022).
Aslan, M., Aslan, K. & Rashid, Y. (2020). “Economic and Socioeconomic Consequences of US Sanctions on Iran”. Center for Iranian Studies in Ankara, 1(1), 1-32. ‏
Audu, V. & Aye, G. (2014). “The Effects of Improved Maize Technology on Household Welfare in Buruku, Benue State, Nigeria”. Cogent Economics & Finance, 2(1), 1-10.
Bandura, R. (2008). “A survey of Composite Indices Measuring Country Performance”. 2008 update. United Nations Development Programme, Office of Development Studies (UNDP/ODS Working Paper), 1-96 https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Development%20Studies/indices_2008_bandura.pdf (January 14, 2022).
Basakha, M. & Kamal Mohagheghi, S. H. M. (2019). “Industrial Development and Social Welfare: A Case Study of Iran”. Socio-Economic Planning Sciences, 68(C), 1-28.
Bosi, S., Camacho, C. & Desmarchelier, D. (2020). “Human Capital and Welfare”.  PSE Working Papers halshs-02482543 HAL, 1-28. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02482543v2/document (January 14, 2022).
Chu, A. C., Ning, L. & Zhu, D. (2017). “Human Capital and Innovation in a Monetary Schumpeterian Growth Model”. Macroeconomic Dynamics, 23(5), 1875–1894.
Coe, D. T. & Helpman, E. (1995). “International R&D Spillovers”. European Economic Review, 39(5), 859-887.
Coe, D. T., Helpman, E. & Hoffmeister, A. W. (1997). “North-South Research and Development Spillovers”. Economic Journal of Royal Economic Society, 107(440), 134–149.
Daly, H. E. & Cobb, J. Jr. (1989). “For the Common Good—Redirecting the Economy Toward Community, The Environment, and a Sustainable Future”. Beacon Press, Boston.
Daniels, P. L. (1996). “Technology Investment and Growth in Economic Welfare”. World Development, 24(7), 1243-1266.
Fan, Sh. (2007). “Agricultural Research and Rural Poverty in India”. International Food Policy Research Institute, Washington, 11, 132-154.
Farzanegan, M. R. & Raeisian Parvari, M. (2014). “Iranian-Oil-Free Zone and International Oil Prices”. Energy Economics, 46(39), 364-372.
Farzanegan, M. R., Mohammadi Khabbazan, M. & Sadeghi, H. (2015). “Effect of Oil Sanctions on the Macroeconomic and Household Welfare in Iran: New Evidence from a CGE Mode”. MAGKS Papers on Economics, Philipps-Universität Marburg, Faculty of Business Administration and Economics, Department of Economics (Volkswirtschaftliche Abteilung), 1-36. https://www.econstor.eu/handle/10419/109685 (January 14, 2022).
Felbermayr, G. J., Syropoulos, C., Yalcin, E. & Yotov, Y. (2019). “On the Effects of Sanctions on Trade and Welfare: New Evidence Based on Structural Gravity and a New Database”. School of Economics Working Paper Series, Lebow College of Business, Drexel University, 1-51. https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfWPublications/Gabriel_Felbermayr/On_the_Effects_of_Sanctions_on_Trade/On_the_Effects_of_Sanctions_on_Trade.pdf (January 14, 2022).
Frantzen, D. (2000). “R&D, Human Capital and International Technology Spillovers: A Cross‐Country Analysis”. Scandinavian Journal of Economics, 102(1), 57-75.
Garfield, R. (2001). “Economic Sanction, Health. And Welfare in Federal Republic of Yugoslavia, 1990-2000”. Ocha and Unicef. Belgrade, 358(9281), 1–77.
Gharibnavaz, M. R. & Waschik, R. (2018). “A Computable General Equilibrium Model of International Sanctions”. World Economy, 41(1), 287-307.
Griliches, Z. (1979). “Issues in Assessing the Contribution of R&D to Productivity Growth”. Bell Journal of Economics, 10(1), 92-116.
Hove, M. (2012). “The Debates and Impact of Sanction: The Zimbawean Experience”. International Journal of Business, 3(5), 72-84.
Kim, T. H. (1999). “International Trade, Technology Transfer, Growth, and Welfare in a Schumpeterian Model of Endogenous Growth”. Review of International Economics, 7(1), 37–49.
Kokabisaghi, F. (2018). “Assessment of the Effects of Economic Sanctions on Iranians’ Right to Health by Using Human Rights Impact Assessment Tool: A Systematic Review”. International Journal of Health Policy and Management, 7(5), 374-393.
Lee, K. K. & Vu, T. V. (2020). “Economic Complexity, Human Capital and Income Inequality: A Cross-Country Analysis”. The Japanese Economic Review, 71(4), 695-718.
Legatume Prosperity Index. (2007). “Annual Report of the Legatum Institute”. www.wdi.org.
Leibowicz, B. D. (2018). “Welfare Improvement Windows for Innovation Policy”. Research Policy, 47(1), 390–398.
Lence, S. H. & Hayes, D. J. (2005). “Technology Fees Versus GURTs in the Presence of Spillovers: World Welfare Impacts”. AgBioForum, 8(2&3), 172-186.
Li, Y. & Shuai, J. (2017). “A Welfare Analysis of Location Space Constraints with Vertically Separated sellers”. Review of Industrial Organization, 52(1), 161-177.
Lin, H. C. (2010). “Technology Diffusion and Global Welfare Effects: Imitative R&D vs. South-Bound FDI”. Structural Change and Economic Dynamics, 21(1), 231–247.
Lv, Z. & Xu, T. (2018). “Do Economic Sanctions Affect Protectionism? Evidence from Agricultural Support”. Economics & Politics, 31(1), 27-42.
Mansfield, E. (1988). “Industrial R&D in Japan and the United States a Comparative Study”. American Economic Review, Papers and Proceedings, 78(2), 223-228.
Mincer, M. (1958). “Investment in Human Capital and Personal Income Distribution”. The Journal of Political Economy, 66(4), 281-302.
Mohammadi Khabbazan, M., Sadeghi, H. & Sahabi, B. (2015). “Challenges and Opportunities of Oil Sanctions for Iranian Economy”. International Journal of Business and Social Science, 6(3), 177-187.
Mukhopadhaya, P. (2003). “A Generalised Social Welfare Function and Its Disaggregation by Components of Income: The Method and Applicatio”. Department of Economics, Macquarie University, No.0121, 1-20.
Neuenkirch, M. & Neumeier, F. (2014). “The Impact of US Sanctions on Poverty”. Journal of Development Economics, 121, 110-119.
Neuenkirch, M. & Neumeier, F. (2015). “The Impact of UN and US Economic Sanctions on GDP Growth”. European Journal of Political Economy, 40, 110-125.
Nevado-Peña, D., López-Ruiz, V. R. & Alfaro-Navarro, J. L. (2019). “Improving Quality of Life Perception with ICT Use and Technological Capacity in Europe”. Technological Forecasting and Social Change, 148(C), 1-11.
Oxenstierna, S. & Olsson, P. (2015). “The Economic Sanctions Against Russia: Impact and Prospects of Success”. Ministry of Defence, Russia, 1-93. file:///C:/Users/dpcco/AppData/Local/Temp/foir40972.pdf (January 14, 2022).
Pedroni, P. (2001). “Purchasing Power Parity Tests in Cointegrated Panels”. The Review of Economics and Statistics, 83(4), 727–731.
Perrin, R. K. & Fulginiti, L. E. (2001). “Technological Change and Welfare in an Open Economy with Distortions”. American Journal of Agricultural Economics83(2), 455-464.
Pourkarimi, P. & Atallah, G. (2019). “The Impact of Cooperative R&D and Advertising on Innovation and Welfare”. Journal of Quantitative Economics, 18(4), 143-167.
Prescott-Allen, R. (2001). “The Wellbeing of Nations: A Country-by-Country Index of Quality of Life”. Island Press, Washington, DC.
Prokop, J. & Wiśnicki, B. (2015). “R&D Activities in Oligopoly and Social Welfare”. International Journal of Management and Economics, 46(1), 134–146.
Rennack, D. E. (2006). “North Korea: Economic Sanctions”. Washington D.C., Congressional Research Service, 1-35. https://sgp.fas.org/crs/row/RL31696.pdf (January 14, 2022).
Romer, P. M. (1994). “The Origines of Endogenous Growth”. Journal of Economic Perspectives, 8(1), 3-22.
Sehrawat, M. & Kumar Singh, S. (2019). “Human Capital and Income Inequality in India: is there a Non-Linear and Asymmetric Relationship?”. Applied Economics, 51(39), 4325-4336.
Sen, A. K. (1976). “Poverty: An Ordinal Approach to Measurement”. Econometrica, 44(2), 219-231.
Takarada, Y. (2005). “Transboundary Pollution and the Welfare Effects of Technology Transfer”. Journal of Economics, 85(3), 251-275.
Takarada, Y. (2006). “Welfare Effects of Technology Transfer”. Pacific Economic Review, 11 (1), 75-86.
Tokgoz, S. (2003). “R&D; Spillovers in Agriculture: Results from a North-South Trade Model Center for Agricultural and Rural Development”. Iowa State University, Working Paper 03-WP 344, 1-24. https://www.card.iastate.edu/products/publications/pdf/03wp344.pdf (January 14, 2022).
Torbat, A. E. (2005). “Impacts of the US Trade and Financial Sanctions on Iran”. The World Economy, 28(3), 407-434.
Van de Kerk, G. & Manuel, A. R. (2008). “A Comprehensive Index for a Sustainable Society: The SSI—the Sustainable Society Index”. Ecol. Econ, 66(2–3), 228–242.