با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا- همدان

2 استاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا- همدان

3 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

4 استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

این پژوهش نشان می‌دهد بخش عظیمی از این امر به علت نادیده گرفتن شکاف فناوری بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. چرا که رفاه در کشورهای درحال توسعه به شدت تحت‌تأثیر واردات فناوری از کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر رفاه کشورهای تحریم‌شده طی دوره زمانی 2000 تا 2016 با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا پرداخته است. نتایج نشان داد که اثر متقابل سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی سن دارد و یک درصد افزایش در اثر متقابل سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر سرمایه انسانی منجر به 10 درصد افزایش در شاخص رفاه اجتماعی سن می‌گردد. همچنین مخارج دولت، درآمد سرانه و شاخص قیمت مصرف‌کننده تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی سن دارد و هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب منجر به 9، 94 و 19 درصد افزایش در شاخص رفاه اجتماعی سن می‌گردد. متغیر مجازی تحریم ارتباط منفی با شاخص رفاه اجتماعی سن دارد که البته ضریب آن معنادار نیست. با توجه به نتایج پژوهش به سیاستمداران توصیه می‌شود زمینه جذب سرریز تحقیق و توسعه خارجی را فراهم و با استفاده از انباشت سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی در جهت افزایش رفاه اجتماعی جوامع بکوشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Foreign R&D on Social Welfare Index in Sanctioned Countries

نویسندگان [English]

  • Fariba Mehri Telyabi 1
  • Mohammad Hassan Fotros 2
  • Mohammad Mowlaei 3
  • Seyed Ehsan Hosseinidoust 4

1 Economics, Faculty of Economics & Social Sciences, Bu-Ali Sina University

2 Faculty of Economics & Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

3 Faculty of economics and social sciences

4 Department of Economics, Faculty of Economics & Social Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan-IRAN

چکیده [English]

Achievement to higher levels of economic welfare has always been one of the strategic purpose of developing countries. Despite of the large number of studies done in the field of cognition factors affecting economic welfare indicators there is still no general agreement on the main factors influencing. This research shows that a large part of cause is ignoring the technology gap between developing and developed countries. Because of welfare in developing countries is strongly influenced by technology imports from developed countries. The present study investigates the effect of foreign R&D spillovers on the welfare of sanctioned countries during the period 2000 to 2016 using the econometric method of data panel estimation. TheF results show that the interaction effect of foreign R&D spillovers on human capital has a positive and significant effect on Sen’s Social Welfare Index and a 1% increase in the interaction of foreign R&D spillovers on human capital leads to a 10% increase in Sen’s Social Welfare Index. Also, government expenditures, per capita income and inflation have a positive and significant effect on Sen’s Social Welfare Index, and each percent increase in these variables leads to 9, 94 and 19 percent increase in Sen’s Social Welfare Index, respectively. The dummy variable of sanction has a negative relationship with the Sen’s Social Welfare Index, but its coefficient is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Welfare Index
  • Foreign R&D Spillovers
  • Import of Intermediate Goods and Inputs
  • Sanction