با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه‌ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تأثیر مثبت اما غیرمعنی‌داری بر رشد اقتصادی داشته است اما وقفه اول رشد اقتصادی تأثیری منفی و معنی‌دار بر شادی داشته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که عوائد حاصل از رشد اقتصادی در جوامع نفتی مورد بررسی به‌صورت یکسانی در جامعه توزیع نشده است. همچنین در چارچوب مدل مذکور، تأثیر رانت نفت بر شادی و رشد اقتصادی به‌صورت آستانه‌ای بوده است. به عبارت دیگر رانت نفت تا قبل از آستانه 25/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما پس از عبور از حد آستانه مذکور تأثیری منفی و معنی‌دار بر رشد اقتصادی داشته است که حاکی از پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرکننده نفت اوپک است. نتیجه مشابهی نیز برای اثر رانت نفت بر شادی حاصل شده است به طوری‌که تا قبل از آستانه 92/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، رانت نفت تأثیری مثبت و معنی‌دار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، رانت نفت تأثیری منفی و معنی‌دار بر شادی برجای گذاشته است که می‌تواند منعکس کننده وجود پارادوکس استرلین در کشورهای اوپک باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Interaction Effects of Economic Growth and Happiness in Framework of the Resource Curse Hypothesis and Easterlin Paradox: Dynamic Simultaneous Equations Panel Approach

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Sedaghat Kalmarzi 1
  • Shahram Fatahi 2
  • kiomars sohaili 2

1 Ph.D. in Economics, Faculty of Economics and Entrepreneurship, University of Razi., Kermanshah, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Economics and Entrepreneurship, University of Razi., Kermanshah, Iran

چکیده [English]

In this article, the interaction effects of growth and happiness in the framework of a dynamic simultaneous equations panel data model have been considered in the OPEC countries during the period of 2005–2016. Also, according to the resource curse hypothesis, the threshold effects of oil rent on both economic growth and happiness have been tested. The estimation results have indicated that the first lag of happiness has had an insignificant positive impact on economic growth but the first lag of economic growth has had a significant negative impact on happiness. In other words, it can be argued that the benefits of economic growth in the oil oriented countries under this study are not uniformly distributed across all parts of society. Also, in the framework of the mentioned model, the effect of oil rent on happiness and economic growth has been threshold. In other words, before the threshold of 26.25% of the ratio of oil rents to GDP, the oil rent had a positive effect on economic growth, but after the threshold, it had a negative effect on economic growth, which indicates the phenomenon of resource curse in OPEC countries. A similar result has been obtained on the effect of oil rent on happiness, so that before the threshold of 26.92% of the ratio of oil rent to GDP, oil rent has had a positive and significant effect on happiness, but after exceeding this threshold, oil rents have had a negative effect on happiness, which could reflect the existence of the Easterlin paradox in the countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Happiness
  • Oil Rent
  • Dynamic Simultaneous Equations Panel Model
  • OPEC
زمان‌زاده، حمید و الحسینی، صادق (1391). "اقتصاد ایران در تنگنای توسعه". چاپ اول، نشر مرکز، تهران، ایران.
چراغی، بابک؛ ترابی، تقی؛ محمدی؛ تیمور و تقوی، مهدی (1398). "بررسی عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 34، 98-77.
خانزادی، آزاد و حیدریان، مریم (1398). "بررسی و مقایسه آستانه‌های رشد اقتصادی در قانون اوکان و وردورن؛ کاربردی از مدل PSTR برای استان‌های ایران (1398)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 35، 120-103.
صداقت کالمرزی، هانیه (1398). "بازنگری فرضیه نفرین منابع در کشورهای صادرکننده‌ی نفت:کاربردی از مدل‌‌های مارکوف سوئیچینگ آستانه‌ای و پانل پویای آستانه‌ای گشتاوری تعمیم یافته". رساله دکتری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
صداقت کالمرزی، هانیه؛ فتاحی، شهرام و سهیلی، کیومرث (1398). "مطالعه اثرات رانت نفت بر نابرابری شادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت". رفاه اجتماعی، دوره 19، شماره 75، 85-57.
فتاحی، شهرام و محمدی‌راد، منصور (1392). "مقدمه‌ای بر اقتصاد شادی". چاپ اول. انتشارات سخنوران. تهران، ایران.
مهرآرا، محسن و مکی نیری، مجید (1388). "بررسی رابطه غیرخطی میان درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی با استفاده از روش حد آستانه‌ای مورد ایران". فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دوره 6، شماره 22، 52-29.
 
 
 
Ali, S., Murshed, S. M. & Papyrakis, E. (2020). “Happiness and the Resource Curse”. Journal of Happiness Studies, 21(2), 437-464.
Clark, A. E., Frijters, P. & Shields, M. A. (2008). “Relative Income, Happiness, and Utility: An Explanation for the Easterlin Paradox and other Puzzles”. Journal of Economic Literature, 46(1), 95-144.
Deaton, A. & Stone, A. A. (2013). “Two Happiness Puzzles”. American Economic Review, 103(3), 591-597.
Deaton, A. (2008). “Income, Health, and Well-Being Around the World: Evidence from the Gallup World Poll”. Journal of Economic Perspectives, 22(2), 53-72.
Easterlin, R. A., & Angelescu, L. (2009). “Happiness and Growth the World Over: Time Series Evidence on the Happiness-Income Paradox”. (No. 4060). IZA Discussion Papers.
Easterlin, R. A. (1974). “Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence”. In Nations and Households in Economic Growth. Academic Press, 89-125. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-205050-3.50008-7.
Easterlin, R. A. (1995). “Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of all?”. Journal of Economic Behavior & Organizati
on, 27(1), 35-47.
Easterlin, R. A. (2012). “When Growth Outpaces Happiness”. The New York Times, 27.
Easterlin, R. A. (2013). “Happiness, Growth, and Public Policy”. Economic Inquiry, 51(1), 1-15.
Graham, C. (2004). “Can Happiness Research Contribute to Development Economics?”. Washington DC: The Brookings Institution.
Kenny, C. (1999). “Does Growth Cause Happiness, or Does Happiness Cause Growth?”. Kyklos, 52(1), 3-25.
Nademi, Y. (2018). “The Resource Curse and Income Inequality in Iran”. Quality & Quantity, 52(3), 1159-1172.
North, D. C., Wallis, J. J., Webb, S. B. & Weingast, B. R. (2007). “Limited Access Orders in the Developing World: A New Approach to the Problems of Development”. The World Bank.
Oishi, S., Kesebir, S. & Diener, E. (2011). “Income Inequality and Happiness”. Psychological Science, 22(9), 1095-1100.
Oswald, A. J. (1997). “Happiness and Economic Performance”. The Economic Journal, 107(445), 1815-1831.
Oswald, A. J., Proto, E. & Sgroi, D. (2015). “Happiness and Productivity”. Journal of Labor Economics, 33(4), 789-822.
Ouweneel, P. (2002). “Social Security and Well-Being of the Unemployed in 42 Nations”. Journal of Happiness Studies, 3(2), 167-192.‏
Schwartz, B., Ward, A., Monterosso, J., Lyubomirsky, S., White, K. & Lehman, D. R. (2002). “Maximizing Versus Satisficing: Happiness is a Matter of Choice”. Journal of Personality and Social Psychology, 83(5), 1178-1197.
Shamsi, R. S. H. A., Ameen, A. A., Isaac, O., Al-Shibami, A. H. & Khalifa, G. S. (2018). “The Impact of Innovation and Smart Government on Happiness: Proposing Conceptual Framework”. International Journal of Management and Human Science, 2(2), 10-26.
Smith, T. R. & Clark, W. A. (1982). “Housing Market Search Behavior and Expected Utility Theory: 1. Measuring Preferences for Housing”. Environment and Planning A, 14(5), 681-698.
Stevenson, B. & Wolfers, J. (2008). “Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox (No. w14282)”. National Bureau of Economic Research