بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.30473/egdr.2020.53527.5860

چکیده

در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه‌ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تاثیر مثبت اما غیرمعنی‌داری بر رشد اقتصادی داشته است اما وقفه اول رشد اقتصادی تاثیری منفی و معنی-دار بر شادی داشته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که عواید حاصل از رشد اقتصادی در جوامع نفتی مورد بررسی بصورت یکسانی در جامعه توزیع نشده است. همچنین در چارچوب مدل مذکور، تاثیر رانت نفت بر شادی و رشد اقتصادی بصورت آستانه‌ای بوده است. به عبارت دیگر رانت نفت تا قبل از آستانه 25/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما پس از عبو از احد آستانه مذکور تاثیری منفی و معنی بر رشداقتصادی داشته است که حاکی از پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرککنده نفت اوپک است. نتیجه مشابهی نیز بریا اثر رانت نفت بر شادی حاصل شده است بطوریکه تا قبل از آستانه 92/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، رانت نفت تاثیری مثبت و معنی‌دار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، رانت نفت تاثیری منفی و معنی‌دار بر شادی برجای گذاشته است که می‌تواند منعکس کننده وجود پارادوکس استرلین در کشورهای اوپک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Interaction Effects of Economic Growth and Happiness in Framework of the Resource Curse Hypothesis and Easterlin Paradox: Dynamic Simultaneous Equations Panel Approach

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Sedaghat Kalmarzi 1
  • Shahram Fatahi 2
  • kiomars sohaili 2
1 Ph.D. in Economics, Faculty of Economics and Entrepreneurship, University of Razi., Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Economics and Entrepreneurship, University of Razi., Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In this article, the interaction effects of growth and happiness in the framework of a dynamic simultaneous equations panel data model have been considered in the OPEC countries during the period of 2005–2016. Also, according to the resource curse hypothesis, the threshold effects of oil rent on both economic growth and happiness have been tested. The estimation results have indicated that the first lag of happiness has had an insignificant impact on growth but the first lag of growth has had a significant negative impact on happiness. In other words, it can be argued that the benefits of economic growth in the oil oriented countries under this study are not uniformly distributed across all parts of society. Also, in the framework of the mentioned model, the effect of oil rent on happiness and growth has been threshold. In other words, before the threshold of 26.25% of the ratio of oil rents to GDP, the oil rent had a positive effect on economic growth, but after the threshold, it had a negative effect on growth, which indicates the phenomenon of resource curse in OPEC countries. A similar result has been obtained on the effect of oil rent on happiness, so that before the threshold of 26.92% of the ratio of oil rent to GDP, oil rent has had a positive and significant effect on happiness, but after exceeding this threshold, Oil rents have had a negative effect on happiness, which could reflect the existence of the Easterlin paradox in the countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • happiness
  • Oil Rent
  • Dynamic Simultaneous Equations Panel Model