با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیرصنعت گردشگری برافزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت هاپیدا کند . از این رو در این پژوهش، اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری عامل –افزوده شده (FAVAR) ترکیبی با مدل پارامتر‌های متغییر در طول زمان (TVP)، اقدام به مدل سازی شده است. و با بهره گیری از داده های سری زمانی در طی سال‌های 1363تا1397 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رشد اقتصادی و گردشگری رابطه مثبت و معنادار و بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. توسعه مالی همچون گردش مالی راحت در کشور مبدا و استفاده ساده از ابزارهای مالی در جهت تامین مالی برای گردشگران در رشد این صنعت نقش بسزایی دارد. همانگونه که افزایش توسعه مالی سبب رشد اقتصادی می گردد، افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود زیرساخت ها وتوسعه صنعت گردشگری می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Interactive effect of financial development and tourism on economic growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Hussein Fatemi Nsab 1
  • Zohreh Hajiha 2
  • Ghodratollah Emamverdi 3
  • Ali Baghani 4

1 Ph.D. candidate in Finance at Islamic Azad University, South Tehran Branch

2 Assistant Professor of Economics at Islamic Azad University, Central Tehran Branch

3 Associate Professor of Accounting at Islamic Azad University, East Tehran branch

4 Assistant Professor of Accounting at Islamic Azad University, South Tehran Branch

چکیده [English]

The tourism industry is the largest and most diverse industry in the world. The impact of tourism on increasing employment and foreign exchange earnings, the prosperity of domestic industries, the expansion of international cooperation has changed the attitude of countries around the world and has found an important place in government policy. Therefore, in this study, the orthogonal effect of financial development and tourism on economic growth in Iran has been modeled using the factor-augmented vector regression model (FAVAR) combined with the model of variable parameters over time (TVP). And using time series data during the years 1363 to 1397 has been studied. The results show that there is a positive and significant relationship between economic growth and tourism and a positive and significant relationship between economic growth and financial development. Financial development such as easy turnover in the country of origin and the simple use of financial instruments to finance tourists play an important role in the growth of this industry. Just as increased financial development leads to economic growth, so does economic growth lead to improved infrastructure and the development of the tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development
  • tourism
  • economic growth