با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانش آموخته دکتری اقتصاد دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

شکاف رشد اقتصادی بین کشورها یکی از واقعیت‌های مهم اقتصادی است که شناخت دلایل اصلی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 91 کشور برای دوره زمانی 2017-2003 و تجزیه شاخص تایل فضایی به برآورد اجزای شکاف رشد اقتصادی کشورها می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که سهم اثرات همسایگی در تعیین شکاف رشد اقتصادی بیش از سهم تفاوت بهره‌وری است. همچنین سهم اثرات فضایی در تفاوت رشد کشورهای اروپایی و سهم تفاوت بهره‌وری در تفاوت رشد کشورهای آسیایی بالاتر از سایر عوامل بوده است. علاوه بر این، رشد اقتصادی کشورهای اروپایی هم‌گرا و کشورهای آسیایی واگرا است. براساس برآورد مدل به روش GMM، صنعتی شدن یکی از عوامل اصلی برای تفاوت رشد اقتصادی کشورها است لذا با توسعه صنعت و افزایش بهره‌وری زمینه هم‌گرا شدن اقتصاد ایران به اقتصادهای برتر فراهم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring Economic Growth Inequality between Countries and Analysis of Factors Affecting on Growth (Spatial Econometric Approach)

نویسندگان [English]

  • mohamad jafari 1
  • ali HASANVAND 2
  • Younes Goli 3

1 Associate Professor, Department of Economics, Lorestan University

2 Razi University PhD Student in Economics, Kermanshah, Iran

3 Ph.D. Graduated in Economics, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The economic growth gap between countries is one of the most important economic realities, and it is important to recognize the main causes. In this regard, the present study uses the statistical evidence of 91 countries over 2003-2017 and the analysis of the spatial theil index to estimate the components of the economic growth gap of countries. The results show that the share of neighborhood effects in determining the economic growth gap is more than the share of productivity difference. Also, the share of spatial effects in the growth difference of European countries and the share of productivity difference in the growth difference of Asian countries has been higher than other factors. In addition, the economic growth of European countries is convergent and Asian countries is divergent. According to the estimated model by GMM approach, industrialization is one of the main factors for the difference in economic growth of countries. Therefore, with the development of industry and increasing productivity, Iranian economy can be to converge to the top economies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Econometric Approach
  • Theil Inequality Index
  • Regional Income Inequality
  • Growth Convergence
اکبری، نعمت‌اله و معلمی، مژگان (1384). "یکپارچگی اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس (استفاده از یک روش اقتصادسنجی فضایی) ". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 25، 126-109.
پوررستمی، ناهید (1394). "عوامل مؤثر بر هم‌گرایی اقتصادی در کشورهای منطقه شرق آسیا (2012-1980) با تأکید بر نقش ژاپن". فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 57، 74-39.
ترحمی، فرهاد و بلدی، متین (1397). "بررسی و تحلیل نقش سرمایه انسانی، تغییرات ساختاری و برهم کنش آنها بر رشد اقتصادی". فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 4، 43-25.
جلال آبادی، اسداله و بهرامی، جاوید (1389). "عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در گروه کشورهای مختلف (رویکردی نو به عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی)". فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 1، 51-23.
دل‌انگیزان، سهراب؛ گلی، یونس و گلی، یحیی (1396). "اندازه‌گیری نابرابری رشد اقتصادی استان‌ها و بررسی هم‌گرایی رشد آنها (رهیافت اقتصادسنجی فضایی)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 28، 98-83.
سرخوش سرا، علی؛ نصرالهی، خدیجه؛ آذربایجانی، کریم و بخشی دستجردی، رسول (1399). "تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه‌های توماس پیکتی: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 39، 54-29.
فراهتی، محبوبه (1398). "تغییرات درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 35، 136-121.
عسکری، حشمت‌اله؛ تقوی، مهدی و زارع برات‌پور، اصغر (1385). "بررسی هم‌گرایی درآمد سرانه در بین کشورهای جهان با استفاده از مفهوم هم‌گرایی سیگما و بتا در داده‌های مقطعی و ترکیبی". فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، شماره 4، 134-117.
محمودزاده، محمود و علمی، سیامک (1391). "نابرابری و رشد اقتصادی در استان‌های کشور". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 64، 148-131.
نادمی، یونس و بهاروند، ناهید (1397). "مدل‌سازی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ". فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره 24، 58-33.          
 
 
 
 
Aghion, P. & Howitt, P. (1992). “A Model of Growth through Creative Destruction”. Econometrica, 60(2), 323-351.
Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S. & Sayek, S. (2004). “FDI and Economic Growth: the Role of Local Financial Markets”. Journal of International Economics, 64, 89–112.
Alvaredo, F. & Gasparini, L. (2015). “Recent Trends in Inequality and Poverty in Developing Countries”. In: Atkinson. A. & Bourguignon, F. (Eds.), Handbook of Income Distribution, 2, 697–805.
Annez, P. C. & Buckley, R. M. ( 2009). “Urbanization and Growth: Setting the Context. In: Spence, M., Annez, P. C. & Buckey, R.M. (Eds.), Urbanization and Growth The World Bank, IBRD, Washington D. C.
Arrow, K. (1962). “The Economic Implications of Learning by Doing”. The Review of Economic Studies. 29 (3), 155–173.
Bakirtas, T. & Akpolat, A. G. (2018). “The Relationship Between Energy Consumption, Urbanization, and Economic Growth in new Emerging-Market Countries”. Energy, Elsevier, 147(C), 110-121.
Baltagi, B. H. (2008). “Econometric Analysis of Panel Data”. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Barro, R. J. & Lee, J. W. (1994). “Sources of Economic Growth”. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 40, 1-46.
Barro, R. J. (1991). “Economic Growth in a Cross-Section of Countries”. Quarterly Journal of Economics. 106(2), 407–444.
Bassanini, A. Scarpetta, S. & Hemmings, P. (2001). “Economic Growth: The Role of Policies and Institutions, Panel Data Evidence from OECD Countries”. Economics Department Working Papers, 283, OECD.
Bassanini, A., Scarpetta, S. (2001). “The Driving Force of Economic Growth: Panel Data Evidence for the OECD Countries”. OECD Studies, 33(2), 45-52.
Bleaney, M. & Nishiyama, A. (2003). “Convergence in Income Inequality: Differences Between Advanced and Developing Countries”. Economics Bulletin, 4(22), 1–10.
Bond, S. (2002). “Dynamic Panel Models: a Guide to Micro Data Methods and Practice”. Institute for Fiscal Studies. Department of Economics, UCL, CEMMAP (Centre for Microdata Methods and practice) Working Paper. CWPO9/02. Available online: http://cemmap.ifs.org.uk/wps/cwp0209. pdf.
Βorensztein, E., De Gregorio, J. & Lee, J. (1998). “How does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?”. Journal of International Economics, Handbook of Economic Growth , vol1, 45, 115-135.
Boyd, J. H. & Smith, B. D. (1992). “Intermediation and the Equilibrium Allocation of Investment Capital: Implications for Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 30, 409-132.
Brecher, R. (1983). “Second-Best Policy for International Trade and Investment”. Journal of International Economics, 14, 313-320.
Brqlharta, M. & Traegerb, R. (2005). “An Account of Geographic Concentration Patterns in Europe”. Regional Science and Urban Economics, 35, 597–624.
Caselli, F., Esquivel, G. & Lefort, F. (1996). “Reopening the Convergence Debate: a New Look at Cross-Country Growth Empirics”. Journal of Economic Growth. 1(3), 363-389.
Chambers, D. & Dhongde, S. (2016). “Convergence in Income Distributions: Evidence from a Panel of Countries”. Economic Modelling, 59, 262-270.
Chenery, H., Robinson, S. & Syrwuin, M. (1986). “Industrialization and Growth. A Comparative Study”. New Yourk: Oxford University Press, 150-200.
Cuaresman, J., Ritzberger-Grunwald, D. & Silgoner, M. (2008). “Growth, Convergence and EU Membership”. Applied Economics, 40(5), 643–656.
Dhongde, S. & Miao, X. (2013). “Cross-Country Convergence in Income Inequality”. ECINEQ Working Paper, No. 290. 23-45.
Dowrick, S. & Nguyen, D. T. (1989). “OECD Comparative Economic Growth 1950–1985: Catch-up and Convergence”. American Economic Review, 79, 1010-1030.
Dreher, A. & Gason, N. ( 2008). Has Globalization Increased Inequality?”. Review of International Economics, 16, 516–536.
Duranton, G. (2009). “Are Cities Engines of Growth and Prosperity for Developing Countries?”. In: Spence, M., Annez, P.C., Buckey, R.M. (Eds.), Urbanization and Growth. The World Bank, IBRD, Washington D. C.
Durlauf, S. N., Johnson, P. A. & Temple. J. R. W. (2005). “Growth Econometrics”. In Aghion, P. and Durlauf, S. N., (editors), Handbook of Economic Growth. North-Holland.
Duro, J. A. & Esteban, J. (1998). “Factor Decomposition of Cross-Country Income Inequality, 1960–1990”. Economics Letters, 60, 269–275.
Eftimoski, D. (2019). “Some New Insights on Economic Convergence and Growth in Central, Eastern, and Southeastern Europe”. Empirica,. Original Paper. 1-22.
Esiyok. B. & Ugur, M. (2019). “A spatial Regression Approach to FDI in Vietnam: Province-Level Evidence”. The Singapore Economic Review, 62(02), 459-481.
Fayaz, E. Y. & Bhat, A. (2018). “Economic Growth and Convergence Across Indian States”. Indian Journal of Economics and Development, 14(3), 456-463.
Feldstein, M. (1997). The Costs and Benefits of Going from Low Inflation to Price Stability”. In: Romer, C.D., Romer, D.H., Reducing Inflation: Motivation and Strategy. (Eds). Chicago. The University of Chicago Press. NBER Studies in Business Cycles 30, 23-156
Frankel, J. A. & Romer, D. (1996). “Trade and Growth: An Empirical Investigation”. National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper, No. 5476, 54.
Goerlich-Gisbert, F. J. (2001). “On Factor Decomposition of Cross-Country Income Inequality: some Extensions and Qualifications”. Economics Letters, 70, 303-309.
Grossman, G. M. & Helpman. E. (1991). “Trade, Knowledge Spillovers and Growth”. European Economic Review, 35(2-3), 517-526.
Kaitila, V. (2004). “Convergence of Real GDP per Capita in the EU15. How do the Accession Countries Fit in? ”. Economics Working Paper No. 025. European Network of Economic Policy Research Institutes, Working Paper No. 25
Karras, G. (2001). “Long-Run Economic Growth in Europe: Is it Endogenous or Neoclassical?”. International Economic Journal, 15(2), 63-76.
Khan, M. & Khan, S. (2018). “Inflation and the Economic Growth: Evidence from Five Asian Countries”. Pakistan Journal of Applied Economics, 28(2), 235-252.
Levine, R. & Renelt, D. (1992). “A Sensitivity Analysis of Cross Country Growth Regressions. American Economic Review, 82, 942-963.
Liang, W. & Yang. M. (2019). “Urbanization, Economic Growth and Environmental Pollution: Evidence from China”. Sustainable Computing: Informatics and Systems, 21, 1-9.
Lucas, R. E. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
Ma´Rquez, M. A., Lasarte-Navamuel, E. & Lufin, M. (2016). “Isolating Neighborhood Components of Regional Inequality: Illustration for the Spanish Case”. International Regional Science Review, 1, 1-27.
Malefa, M. R. & Odhiambo, N. M. (2019). “Trade Openness and Economic Growth:Empirical Evidence from Lesotho”. Working Papers 25767, University of South Africa, Department of Economics.
Marshall, A. (1890). “Principles of Economics: An Introductory Volume”. 1st edn. (London: Macmillan).
Mirestean, A. & Tsangarides, C. (2009). “Growth Determinants Revisited”. IMF Working Paper No. 268, 54.
Moatsos, M., Baten, J., Foldvari, P., van Leeuwen, B. & van Zanden, J. (2014). “Income inequality since 1820. In: van Zanden, J., Baten, M., d'Ercole, M., Rijpma, A., Smith, C., Timmer, M. (Eds.), How Was Life? GlobalWell-being Since 1820”. OECD Publishing, 199–215.
Mundell, R. (1963). “Inflation and Real Interest”. Journal of Political Economy, 71, 280-283.
Opokua, E. E. O., Yana, I. K. & Klobodu, E. K. M. (2019). “Industrialization as Driver of Sustainable Economic Growth in Africa”. Journal of International Trade and Economic Development, Volume 28, 2019 - Issue 1, 320-349.
Ossadzifo, K. (2018). “Industrialization and Economic Growth in Sub-Saharan Africa: The Role of Human Capital in Structural Transformation”. Journal of Empirical Studies, Conscientia Beam, 5(1), 45-54.
Raghutla, C. (2020). “The Effect of Trade Openness on Economic Growth: Some Empirical Evidence from Emerging Market Economies”. Journal of Public Affairs (J Publ Aff), 20(3), 2-8.
Ram, R. & Zhang, K. H. (2002). “Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Cross Country Data for the 1990s”. Economic Development and Cultural Change, 51 (1), 205-215.
Ravallion, M. (2003). “Inequality Convergence”. Economics Letters. 80, 351–356.
Rodriguez, F. (2007). “Penness and Growth: What have we Learned?”.United Nations, Department of Economic and Social Affairs, DESA Working Paper No. 51.
Romer, M. P. (1993). “Idea Gaps and Object Gaps in Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 32(3), 543-573.
Romer, P. (1986). “Increasing Returns and Long Run Growth. J”. Political Economy, 94, 1002–1037.
Romer, P. M. (1990). “Endogenous Technological Change”. Journal of Political Economy, 98. S71-S102.
Romer, P. M. (1994). “The Origins of Endogenous Growth”. Journal of Economic Perspectives, 8(1), 3-22.
Schumpeter, J. A. (1942). “Capitalism, Socialism and Democracy (London: George Allen and Unwin).
Tiwari, A. K. & Mutascu, M. (2011). Economic Growth and FDI in Asia: A Panel-Data Approach”. Economic Analysis and Policy, 41(2), 173-187.
Tobin, J. (1965). “Money and Economic Growth”. Econometrica, 33, 671-684.
Tobler, W. R. (1979). “Smooth Pycnophylactic Interpolation for Geographical Regions”. Journal of the American Statistical Association, 74, 519–530.
Tselios, V. (2009). “Growth and Convergence in Income per Capita and Income Inequality in the Regions of the EU”. Spat. Econ. Anal. 4, 343–370.
Vollmecke, D., Jindra, B. & Marek, B. (2016). “FDI, Human Capital and Income Convergence —Evidence for European Regions”. Economic Systems, 46, 288-307