با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران

چکیده

آزادسازی تجاری به صورت مستقیم و همچنین از کانال تغییرات ساختاری که در اقتصاد ایجاد می‌کند، بر بهره‌وری کل عوامل اثر می‌گذارد. عامل اساسی در تعیین جهت این اثرگذاری، کیفیت نهادهاست. در این پژوهش، برای لحاظ کردن مهم‌ترین جنبه‌های تغییر ساختاری، با استفاده از روش مولفه‌ی اصلی شاخصی ترکیبی برای تغییر ساختاری ایجاد کردیم و سپس با استفاده از روش میانگین‌گیری بیزینی با متغیر ابزاری (IVBMA) به بررسی اثر مستقیم آزادسازی تجاری، تغییر ساختاری و کیفیت نهادها بر بهره‌وری کل عوامل پرداختیم. نتایج حاکی از این است که تغییر ساختاری، آزادی کسب‌وکار و رانت منابع طبیعی، مهم‌ترین متغیرها در توضیح تفاوت‌های مشاهده‌شده در شاخص بهره-وری کل عوامل می‌باشند. تغییر ساختاری با احتمال شمول (PIP) 0.74 مهم‌ترین متغیر توضیحی جهت تبیین تفاوت‌های مشاهده‌شده در سطح بهره‌وری کل عوامل است. افزایش شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با ضریب پسینی 0.14 اثر منفی بر بهره‌وری کل عوامل دارد. همچنین باثبات سایر شرایط، به‌طور میانگین، هر یک واحد افزایش در شاخص آزادی کسب‌وکار و رانت منابع طبیعی به ترتیب منجر به 0.39 و 0.22 واحد افزایش شاخص بهره‌وری کل عوامل می‌شود. آزاد سازی تجاری با احتمال شمول 0.45 اثر مثبت بر بهر‌وری کل عوامل داشته است. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان می‌‌دهد، آزادسازی تجاری علت تغییر ساختاری است، لذا آزادسازی تجاری در این پژوهش سبب تغییرات ساختاری کاهنده بهره‌وری شده است.
کلمات کلیدی: آزادسازی تجاری، تغییرات ساختاری، بهره‌وری کل عوامل، نهادها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate the Effect of Trade Liberalization and Structural Changes onTotal Factor Productivity

نویسندگان [English]

  • yasaman hokmollahi 1
  • ali taiebnia 2
  • mohsen mehrara 3

1 PhD. in Economics, Tehran University, Iran

2 associate prof

3 associate prof

چکیده [English]

Trade liberalization, both directly and indirectly (through structural changes), affects the total factor productivity. The key factor in determining the direction of this impact is the quality of institutions. In this study, to consider the most important aspects of structural change, we propose a multidimensional index for structural change using the principal component method and then applying the Bayesian averaging method (IVBMA) econometrics model evaluate the effect of trade liberalization, structural changes, and the quality of institutions on total factor productivity in a subsample of 64 countries. our IVBMA results indicate that structural change, business freedom, and resources rents are the most important variables in explaining the observed differences in the total factor productivity index. Structural change with a posterior inclusion probability (PIP) of 0.74 Is the most important independent variable to explain the observed differences in the level of total factor productivity. Increasing the multidimensional index of structural change with a posterior coefficient of 0.14 has a negative effect on total factor productivity. An increase in business freedom index and resources rents leads to 0.39 and 0.22 increase in total factor productivity index. Trade liberalization with a posterior inclusion probability of 0.45 had a positive effect on total factor productivity. Granger causality test also shows that trade liberalization is the cause of structural change; Therefore, trade liberalization in this study has caused structural changes that reduce productivity.
Keywords: Structural change, Trade liberalization, Institutions, Productivity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural change
  • Trade liberalization
  • Institutions
  • Productivity
بهشتی، مونا؛ معمارنژاد، عباس؛ ترابی، تقی و حسینی، سید شمس الدین (1400). "بررسی رابطه علّیت پویا میان آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای جهان (با رویکرد نوین بر شاخص توسعه مالی)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 11، شماره 44، 62-37.
سپهردوست، حمید؛ تارتار، محسن و داوری کیش، راضیه (1399). "تأثیر بهره‌وری علمی بر رشد صادرات مبتنی بر فناوری برتر". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 11، شماره 41، 116-97.
طالعی اردکانی ، سمانه (1399). "تأثیر مالیات بر بهره‌وری شاغلان صنایع تولیدی ایران، مطالعه برنامه پنجم توسعه (1394-۱۳۹۰)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 40، 134-123.
فطرس، محمدحسن و رسولی، مرضیه (1395). "اثر تغییرات ساختاری بر نابرابری درآمدی در ایران". فصلنامه سیاست گذاری اقتصادی دانشگاه الزهرا، سال چهارم، شماره 10، 42-9.
مشیری، سعید و التجایی، ابراهیم (1387). "اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 36، 114-15.
Alagidede, I. P., Ibrahim, M. & Sare, Y. A. (2020). “Structural Transformation in the Presence of Trade and Financial Integration in Sub–Saharan Africa”. Central Bank Review, 20(1), 21-31.
Alessandria, G. A., Johnson, R. C. & Yi, K. M. (2021). “Perspectives on Trade and Structural Transformation”. NBER Working Paper No. 28720.
Arezki, R. & Brückner, M. (2011). “Oil Rents, Corruption, and State Stability: Evidence from Panel Data Regressions”. European Economic Review, 55(7), 955-963.
Bacchetta, M. & Jansen, M. (2003). “Adjusting to Trade liberalization: The Role of Policy, Institutions and WTO Disciplines”. (No. 7). WTO Special Studies.
Bazzi, S. & Clemens, M. A. (2013). “Blunt Instruments: Avoiding Common Pitfalls in Identifying the Causes of Economic Growth”. American Economic Journal: Macroeconomics, 5(2), 152-86.
Bravo-Ortega, C. & De Gregorio, J. (2007). “The Relative Richness of the Poor? Natural Resources, Human Capital, and Economic Growth”. Lederman and Maloney, wps3474. 71-103.
Chenery, H. B. (1979). “Structural Change and Development Policy (No. 04; HD82, C4.).
Danquah, M., Moral-Benito, E. & Ouattara, B. (2011). “TFP Growth and its Determinants: Nonparametrics and Model Averaging”. Documentos de Trabajo. No.1104.
Erumban, A. A., Das, D. K., Aggarwal, S. & Das, P. C. (2019). “Structural Change and Economic Growth in India”. Structural Change and Economic Dynamics, 51, 186-202.
Fernandes, A. M. (2007). “Trade Policy, Trade Volumes and Plant-Level Productivity in Colombian Manufacturing Industries”. Journal of International Economics, 71(1), 52-71.
Jetter, M., & Parmeter, C. F. (2018). “Sorting Through Global Corruption Determinants: Institutions and Education Matter–Not Culture”. World Development, 109, 279-294.
John, A. A. (2016). “Empirical Studies in Trade, Structural Change and Growth”. Doctoral Dissertation University of Nottingham.
Karl, A. & Lenkoski, A. (2012). “Instrumental Variable Bayesian Model Averaging Via Conditional Bayes Factors”. arXiv preprint arXiv:1202.5846.
Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M. (2005). “Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004”. World Bank Policy Research Working Paper Series, (3630).
Kelbore, Z. G. (2014). “Multidimensional Structural Transformation Index: a New Measure of Development, MPRA Paper 0.62920 University Library of Index: a New Measure of Development
Kongsamut, P., Rebelo, S. & Xie, D. (2001). “Beyond Balanced Growth”. The Review of Economic Studies, 68(4), 869-882.
Koop, G., Leon-Gonzalez, R. & Strachan, R. (2012). “Bayesian Model Averaging in the Instrumental Variable Regression Model”. Journal of Econometrics, 171(2), 237-250.
Kuznets, S. (1971). “Modern Economic Growth: Findings and Reflections”. Nobel Prize Lecture.
McMillan, M. S. & Rodrik, D. (2011). “Globalization, Structural Change and Productivity Growth (No. w17143) ”. National Bureau of Economic Research.
Murtin, F. (2013). “Long-term Determinants of the Demographic Transition, 1870–2000”. Review of Economics and Statistics, 95(2), 617-631.
Mustafa, G., Rizov, M. & Kernohan, D. (2017). “Growth, Human Development, and Trade: The Asian Experience”. Economic Modelling, 61, 93-101.
Ngai, L. R. & Pissarides, C. A. (2007). “Structural Change in a Multisector Model of Growth”. American Economic Review, 97(1), 429-443.
Reed, W. R. (2015). “On the Practice of Lagging Variables to Avoid Simultaneity”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 77(6), 897-905.
Stevens, P. (2003). “Resource Impact: a Curse or a Blessing?”. Investment Policy, 22(5.6).1-33.
Timmer, C. P. & Akkus, S. (2008). “The Structural Transformation as a Pathway Out of Poverty: Analytics, Empirics and Politics”. Center for Global Development Working Paper, (150).
Warburton, C. E. (2012). “Globalization And Structural Change in the US Manufacturing Sector, 1987-2010”. Applied Econometrics and International Development, 12(1), 73-92.