تاثیر مکانیسم توسعه پاک بر گسترش انرژی های تجدیدپذیر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با رویکرد تفاوت در تفاوتها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیارگروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مکانیسم توسعه پاک (CDM) یک مکانیسم همکاری بین المللی است که تحت پیمان کیوتو بنا نهاده شده است و منابع بسیار مهمی را برای دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ترویج سرمایه گذاری در پروژه های سازگار با محیط زیست در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می دهد. این مطالعه به بررسی تاثیر سرمایه گذاری های انجام شده بر روی انرژی های تجدیدپذیر از طریق مکانیسم توسعه پاک در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش تفاوت در تفاوتها طی دوره 2001-2018 می پردازد. هدف این تحقیق مقایسه گسترش انرژی های تجدید پذیر در کشورهای مجری مکانیسم توسعه پاک در مقایسه با کشورهایی است که این مکانیسم را مورد پذیرش قرار نداده اند. همچنین تاثیر اجرای این مکانیسم در کشورهای در حال توسعه با بازارهای مالی ضعیف در مقایسه با کشورهای در حال توسعه با بازراهای مالی پیشرفته مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد اجرای مکانیسم توسعه پاک در کشورهای در حال توسعه سبب گسترش انرژی های تجدیدپذیر می گردد و این مکانیسم علاوه بر تامین مالی پروژه های هزینه بر انرژی های پاک، دهلیزی برای ورود تکنولوژی های مدرن نیز به شمار می رود. همچنین طبق نتایج حاصله تاثیر اجرای مکانیسم توسعه پاک در کشورهای در حال توسعه ای که بازارهای مالی ضعیفی دارند به مراتب بیش از کشورهای دارای بازارهای مالی توسعه یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of clean development mechanism on deployment of renewable energy in a selection of developing countries with Difference in Differences approach

نویسندگان [English]

  • Azita Sheikhbahaie 1
  • saeed Daei-Karimzadeh 2
  • sara ghobadi 3
1 PHD Student, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The Clean Development Mechanism (CDM) is an international cooperation mechanism that provides developing countries to achieve economic growth by promoting investment in clean energy projects. This study investigates the effect of investments on renewable energy through clean development mechanism in a selection of developing countries using the method of differences in differences during the period 2001-2018. The purpose of this study is to compare the spread of renewable energy in countries that accepted the Clean Development Mechanism in comparison with others. The effect of implementing this mechanism in developing countries with poor financial markets compared to developing countries with advanced financial markets is also examined. The results show that the implementation of clean development mechanism in developing countries leads to the expansion of renewable energy. This mechanism can finance clean energy projects and transfer modern technologies to these countries. Also, according to the results, the effect of implementing the clean development mechanism in developing countries with poor financial markets is far more developed than advanced financial markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clean development mechanism
  • Renewable Energy
  • difference in differences
  • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 12 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 تیر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 19 تیر 1400