با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

بنگاه‌های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه‌های توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند. این بنگاه‌ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می‌کنند. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات اعتبارات بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اشتغال (یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا) است. جمع آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی و استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران، انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در قالب یک الگوی نیوکینزینی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE) با استفاده از نرم‌افزار گَمز (GAMS) انجام شد. برای تکمیل تحقیق، این بحث برای بنگاه‌های بزرگ به صورت مقایسه‌ای و به‌عنوان جنبه نوآوری تحقیق در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل میزان اشتغال‌زایی در بنگاه‌های کوچک، متوسط (و بزرگ) نشان داد که: نرخ اشتغال زایی در بازه زمانی بین سال‌های (1391-1384)، با در نظر گرفتن سقف اعتبارات 20، 30، 40 و50 درصدی که از طرف دولت انجام گرفته صعودی می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت میزان تخصیص اعتبارات رابطه مستقیمی در میزان تولیدات بنگاه‌های کوچک، متوسط (و بزرگ) و به تبع آن میزان اشتغال‌زایی دارد. میزان اشتغال‌زایی در بنگاه‌های بزرگ در مقایسه با بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر بود که به دلیل متمرکز کردن سیستم مدیریت یکپارچه و نوع حمایت‌های بیشتری که دولت در اختیار این نوع بنگاه‌ها قرار می‌دهد، می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Credits of Small and Medium Enterprises on Economic Growth and Employment (Dynamic Computable General Equilibrium Model-DCGE)

نویسندگان [English]

  • mohammad hosein rostamian 1
  • Ahmad Salahmanesh 2
  • masoud khodapanah 3
  • behrouz Sadeghi Amroabadi 2

1 Ph.D. in Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Economics, and Social Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Economics and Social Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Small and medium-sized enterprises are limited economic entities that provide the basis for economic development through the accumulation of micro-financial resources, entrepreneurship and connection with industries. These companies also play a vital role in economic growth, employment, wealth generation and poverty reduction of countries. The purpose of this article is surveying the effects of SME credits on employment (a dynamic computable general equilibrium model). Data collection has done in library and field and using the data of Iranian Statistics Center. Information analysis has done in the form of a New Keynesian model of dynamically computable general equilibrium using GAMS software. To complete the research, this discussion has been considered for large enterprises comparatively and as an aspect research innovation. Results of employment creation analysis in small, medium and large enterprises show that employment creation rate during the period 2005-2012,according to the credit ceiling of 20, 30, 40 and 50 percent which is done by the government is ascendant.Therefore, it can be said that the amount of allocated credits has a direct effect on the productions of small, medium and large enterprises and, consequently, on employment creation. Due to the centralization of the integrated management system and the kind of government supports that provides to these types of enterprises, the rate of employment creation in large enterprises was more than small and medium enterprise

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credits
  • Enterprises
  • Employment
  • General Equilibrium Model
آذر، عادل؛ قیطاسی، فاطمه و ربیعه، مسعود (1389). "طراحی الگوی ریاضی تخصیص اعتبارات بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش‌های عمده‌ی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات)". نشریه توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره هفتم، 194-165.
پیرایش، شمس و صالحی، رضا (1395). "بررسی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه اشتغال". ماهنامه تعاون، شماره 1۲0، 5۷-4۲.
جوان، موراشین؛ افشاری، زهرا و توکلیان، حسین (1397). "سیاست پولی بهینه و بازار کار، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی". فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال هفتم، شماره 25، ۳۶-۱۷.
حافظی بیرگانی، مهران؛ دقیقی اصلی، علیرضا، یوسفی، محمد قلی، دامن کشیده، مرجان و محمدی، تیمور (1400). "بهینه‌یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛ رهیافت زنجیره مارکف– سوئیچینگ". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 12، شماره 45، 140-131.
رافع، فاطمه؛ کاظمی، شهاب؛ حیدری، علی و بیوکی، طاهره (1391). "تأثیر بنگاه‌های کوچک و متوسط بر روی اشتغال و تولید". دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. شماره 12، 59-49.
رضائی، روح اله و صفا، لیلا (1395). "بررسی موانع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی بخش کشاورزی در استان زنجان". مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2، شماره 47، 79-67.
سفیدبری، لیلا؛ داوری، علی؛ سخدری، کمال؛ موسوی جهرمی، یگانه (1401). "تحلیل روابط علّی و معلولی بین کارآفرینی، بیکاری و رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 13، شماره 49، 74-55.
صلواتی سرچشمه، بهرام و مداح، معصومه و یزدانی راد، احسان(1386)، « چارچوب سیاست ‌گذاری و برنامه ‌ریزی برای حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه­های کوچک و متوسط»، مجله رشد فناوری، شماره 12، صفحات 49-39.
قدیری معصوم، مجتبی (1384). "بررسی آماری روند رشد و تحولات اشتغال در نواحی روستایی استان اصفهان". مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 54، 175-153.
قربانی، محمد و حسنی، لیلا (1396). "بررسی رابطه تسهیلات بانکی و طرح‌های خود اشتغالی با استفاده از الگوسازی چندسطحی (مطالعه موردی استان مازندران)". فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره 9، شماره 36، ۱۲۷-۱۰۰.
کیانمهر، محمدولی (1393). "تنگناهای آموزشی و تأثیر آن بر اشتغال و توسعه اقتصاد روستایی". ماهنامه تعاون، شماره 110، 59-41.
مهرآرا، محسن و طلاکش آیینی، حسین (1392). "بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش داده‌های تلفیقی پویا (2003-1979)". دانش و توسعه دوره 16، شماره 26، ۳۷-۱۹.
نمازیان، علی و برزیده، علیرضا (1393). "کارآفرینی و رابطه بین تسهیلات طرح‌های کوچک و متوسط بانک کشاورزی با اشتغال‌زایی". فصلنامه بانک و اقتصاد، شماره 113، 63.
هلالی نسب، عماد (1399)، "اهمیت و نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد". فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و صنایع، سال دوم، شماره ۲، ۳۷-۲۱.
 
 
 
Atarodian, A. (2018). The Role of Inbound Open Innovation Sources on Innovativeness and Advantage of New Products in Small and Medium Sized Enterprises. PhD Thesis of Management at University of Naples Federico II.
Ayyagari, M., Beck, T. & Demirguc-Kunt, A. (2007). Small and Medium Enterprises Across the Globe. Small Business Economics, 29, 415-434.
Dopke, J. (2019). “The Employment Intensity of Growth in Europe: Kiel Institute of World Economics, 173, 30–41.
Serres, A., Kobayakawa, Sh., Sløk, T. & Vartia, L. (2018). “Regulation of Financial Systems and Economic Growth in OECD Countries: AN Empirical Analysis”. OECD Economic Studies, 43, 26–47.