با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 دانشیارگروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران.

4 استادیار گروه اقتصاد،دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران.

چکیده

بنگاه‌های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه-های توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند. این بنگاه‌ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می‌کنند. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات اعتبارات بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اشتغال(یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا) است. جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای و میدانی و استفاده از داده های مرکز آمار ایران، انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات درقالب یک الگوی نیوکینزینی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا(DCGE) با استفاده از نرم افزار گَمز(GAMS) انجام شد. برای تکمیل تحقیق، این بحث برای بنگاه‌های بزرگ به صورت مقایسه ای و بعنوان جنبه نوآوری تحقیق درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل میزان اشتغال‌زایی در بنگاه‌های کوچک، متوسط(و بزرگ) نشان داد که: نرخ اشتغال‌زایی در بازه زمانی بین سال‌های(1391-1384)، با در نظر گرفتن سقف اعتبارات 20، 30، 40 و50 درصدی که از طرف دولت انجام گرفته صعودی می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت میزان تخصیص اعتبارات رابطه مستقیمی در میزان تولیدات بنگاه‌های کوچک، متوسط( و بزرگ) و به تبع آن میزان اشتغال‌زایی دارد. میزان اشتغال‌زایی در بنگاه‌های بزرگ در مقایسه با بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر بود که به دلیل متمرکز کردن سیستم مدیریت یکپارچه و نوع حمایت‌های بیشتری که دولت در اختیار این نوع بنگاه‌ها قرار می‌دهد، می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of credits of small and medium enterprises on economic growth and employment (Dynamic computable general equilibrium model-DCGE)

نویسندگان [English]

  • mohammad hosein rostamian 1
  • Ahmad Salahmanesh 2
  • masoud khodapanah 3
  • behrouz Sadeghi Amroabadi 4

1 Ph.D. in Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz,,. Ahvaz,, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Economics,Shahid Chamran University of Ahvaz,, Ahvaz,, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz,,. Ahvaz,, Iran

4 Assistant Professor, Faculty of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz,,. Ahvaz., Iran

چکیده [English]

Small and medium-sized enterprises are limited economic entities that provide the basis for economic development through the accumulation of micro-financial resources, entrepreneurship and connection with industries. These companies also play a vital role in economic growth, employment, wealth generation and poverty reduction of countries.The most important development strategies is with emphasis on SME and the geographical focus of production units and these businesses organization. The purpose of this article is surveying the effects of SME credits on employment(a dynamic computable general equilibrium model). Data collection has done in library and field and using the data of Iranian Statistics Center. Information analysis has done in the form of a New Keynesian model of dynamically computable general equilibrium using GAMZ software. To complete the research, this discussion has been considered for large enterprises comparatively and as an aspect Research innovation. By the results of employment creation analysis in small, medium and large enterprises, employment creation rate during the period 1384-1391,according to the credit ceiling of 20,30,40, and 50 percent which is done by the government is ascendant.Therefore, it can be said that the amount of allocated credits has a direct effect on theproductions of small, medium and large enterprises and, consequently, on employment creation. Due to the centralization of the management system integrated and the kind of government supports that provides to these types of enterprises, the rate of employment creation in large enterprises was more than small and medium enterprise

کلیدواژه‌ها [English]

  • credits
  • Enterprises
  • employment