با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزش، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر تدوین الگوی فرایندی توسعه پایدار گردشگری ورزشی ایران بر اساس اسناد بالادستی بود. این مطالعه بنیادی و اکتشافی است که به روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد انجام شد. تحلیل محتوی با قانون اساسی آغاز شد و تا زمان رسیدن به اشباع موضوعی ۹ سند بالادستی تحلیل شدند. کدگذاری محوری 319 کد باز، ۸۳ مقوله فرعی و ۲۶ مقوله اصلی را تشکیل داد و ایجاد شبکه ارتباطی بین آنها پدیده محوری، شرایط عِلّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها مشخص کرد. توسعه پایدار گردشگری ورزشی به عنوان پدیده محوری انتخاب و با برقراری ارتباط بین سایر مقوله‌های اصلی الگو تدوین شد. شرایط عِلّی شامل استقلال بودجه دولت از ثروت‌های عمومی و مبانی انسان‌شناختی، شرایط زمینه‌ای شامل ملاحظات اجتماعی، مشارکت ذی‌نفعان، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اقتصاد مقاومتی، شرایط مداخله‌گر شامل حکمروایی مطلوب، فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، همبستگی ملی و بین‌المللی، تأمین مالی، ساخت‌یافتگی جامعه، حس مکان و توجه به مقتضیات تاریخی در توسعه بود. راهبردها شامل بازاریابی، توسعه زیرساخت‌های خدمات رفاهی و اقامتی، مدیریت حمل و نقل، مدیریت تأسیسات و کسب و کارهای گردشگری ورزشی، مدیریت محیط زیست، مدیریت و آموزش منابع انسانی گردشگری، حفاظت از منابع گردشگری ورزشی، و مدیریت علم، فناوری و نوآوری، و پیامدها شامل «پایداری محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی»، توسعه صلح، توسعه متوازن، و رفاه جامعه میزبان بودند. الگوی تدوین شده قابلیت اجرا با بهره‌گیری از حمایت قانونی را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sustainable Development Model of Sport Tourism of the Islamic Republic of Iran: Grounded Theory Based on Upstream Documents

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Amini Komijani 1
  • Abolfazl Farahani 1
  • Mahmood Goodarzi 2
  • Leila Ghorbani 1

1 Department of Sports Management, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Sports Management,Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract: The aim was to develop a paradigm model of sustainable development of sports tourism in Iran based on upstream documents. The study is fundamental and exploratory, which was performed by documentary method and qualitative content analysis using grounded theory method. The content analysis started with the constitution and 9 upstream documents were analyzed until the subject saturation was reached. Axial coding formed 319 open codes, 83 sub-categories and 26 main categories, and the formation of a communication network between them determined the central phenomenon, causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences. The sustainable development of sports tourism was chosen as the central phenomenon and the model was compiled by communicating with other main categories. Causal conditions including the independence of the government budget from public wealth and anthropological foundations, background conditions including social considerations, stakeholder participation, policy and planning and resistance economy, intervening conditions including desirable governance, Iranian-Islamic culture and identity, national and international solidarity, financing, The structure of society, sense of place and attention to historical requirements were in development. Strategies include marketing, infrastructure development of welfare and accommodation services, transportation management, management of sports tourism facilities and businesses, environmental management, management and training of tourism human resources, protection of sports tourism resources, and management of science, technology and innovation. And the outcomes included "sustainability of environment, natural resources and energy", development of peace, balanced development, and well-being of the host community. The developed model can be implemented using legal protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • توسعه پایدار گردشگری ورزشی
  • نظریه‌پردازی داده‌بنیاد
  • اسناد بالادستی