با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف مطالعه حاضر تدوین الگوی فرایندی توسعه پایدار گردشگری ورزشی ایران بر اساس اسناد بالادستی بود. این مطالعه بنیادی و اکتشافی است که به روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد انجام شد. تحلیل محتوی با قانون اساسی آغاز شد و تا زمان رسیدن به اشباع موضوعی ۹ سند بالادستی تحلیل شدند. کدگذاری محوری 319 کد باز، ۸۳ مقوله فرعی و ۲۶ مقوله اصلی را تشکیل داد و ایجاد شبکه ارتباطی بین آنها پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها مشخص کرد. توسعه پایدار گردشگری ورزشی به عنوان پدیده محوری انتخاب و با برقراری ارتباط بین سایر مقوله‌های اصلی الگو تدوین شد. شرایط علّی شامل استقلال بودجه دولت از ثروت‌های عمومی و مبانی انسان‌شناختی، شرایط زمینه‌ای شامل ملاحظات اجتماعی، مشارکت ذی‌نفعان، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اقتصاد مقاومتی، شرایط مداخله‌گر شامل حکمروایی مطلوب، فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، همبستگی ملی و بین‌المللی، تأمین مالی، ساخت‌یافتگی جامعه، حس مکان و توجه به مقتضیات تاریخی در توسعه بود. راهبردها شامل بازاریابی، توسعه زیرساخت‌های خدمات رفاهی و اقامتی، مدیریت حمل و نقل، مدیریت تأسیسات و کسب و کارهای گردشگری ورزشی، مدیریت محیط زیست، مدیریت و آموزش منابع انسانی گردشگری، حفاظت از منابع گردشگری ورزشی، و مدیریت علم، فناوری و نوآوری، و پیامدها شامل «پایداری محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی»، توسعه صلح، توسعه متوازن، و رفاه جامعه میزبان بودند. الگوی تدوین شده قابلیت اجرا با بهره‌گیری از حمایت قانونی را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sustainable Development Model of Sport Tourism of the Islamic Republic of Iran: Grounded Theory Based on Upstream Documents

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Amini Komijani 1
  • Abolfazl Farahani 2
  • Mahmood Goodarzi 3
  • Leila Ghorbani 4

1 Ph.D. Student of Strategic Management in Sports Organizations, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Professor of Sports Management, Department of Sports Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 Professor of Sports Management, Department of Sports Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor of Sports Management, Department of Sports Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim was to develop a paradigm model of sustainable development of sports tourism in Iran based on upstream documents. The study is fundamental and exploratory, which was performed by documentary method and qualitative content analysis using grounded theory method. The content analysis started with the constitution and 9 upstream documents were analyzed until the subject saturation was reached. Axial coding formed 319 open codes, 83 sub-categories and 26 main categories, and the formation of a communication network between them determined the central phenomenon, causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences. The sustainable development of sports tourism was chosen as the central phenomenon and the model was compiled by communicating with other main categories. Causal conditions including the independence of the government budget from public wealth and anthropological foundations, background conditions including social considerations, stakeholder participation, policy and planning and resistance economy, intervening conditions including desirable governance, Iranian-Islamic culture and identity, national and international solidarity, financing, the structure of society, sense of place and attention to historical requirements were in development. Strategies include marketing, infrastructure development of welfare and accommodation services, transportation management, management of sports tourism facilities and businesses, environmental management, management and training of tourism human resources, protection of sports tourism resources, and management of science, technology and innovation. And the outcomes included "sustainability of environment, natural resources and energy", development of peace, balanced development, and well-being of the host community. The developed model can be implemented using legal protection

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded Theory
  • Sustainable Development of Sports Tourism
  • Sports Tourism
  • Upstream Documents
آقاجانی، معصومه، فراهانی‌فرد، سعید (1394). "گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی ایران)". سیاست‌های راهبردی و کلان. ۳(۹): ۶۶-۴۳.
امینی، محمدتقی؛ پرهیزگار، محمد مهدی؛ ابوالحسنی، اصغر و خباز باویل، صمد (۱۳۹۷). "تدوین الگوی سه محوری توسعه‌ صنعت گردشگری ایران با تأکید بر ورود گردشگران خارجی". فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 9(35): 99-77.
بستان، زهرا، عظیمی هاشمی، مژگان، میرزایی، حسین، اصغری، هادی (۱۳۹۶). "مرور نظام مند پیامدهای اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی گردشگری در ایران". میراث و گردشگری، ۲(۵)، ۱۸۸-۱۶۷.
جهانیان، منوچهر، قرخلو، مهدی، زندی، ابتهال. (۱۳۸۹). "مقدمه‌ای بر همبستگی ملی با تأکید بر مؤلفه‌های فرهنگ و گردشگری". نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی). ۲(۳): ۱۲۲-۱۰۹.
حاتمی‌نژاد، حسین و عیوضلو، داوود (۱۳۹۵). "توسعه گردشگری در ایران". تهران: انتشارات مهکامه.
سوادی، مهدی (1399). "تحلیلی بر عوامل مؤثر توسعه کارآفرینی درمحیط‌های شهری با تأکید بر گردشگری تفریحی ورزشی (نمونه موردی: جزیره قشم)". فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری. ۱۱(۴۳)، ۲۰۸-۱۹۳.
طاهری، مصطفی و انصاری، آذرنوش (۱۳۹۵). "تأثیر ارزش ادراکی دریافت شده و حس مکان بر وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: استان همدان)". مطالعات اجتماعی گردشگری، ۴(۸)، ۱۸۰-۱۵۵.
علوی، سید حسین؛ سنایی، محمد و فخری، فرناز (۱۳۹۹). "طراحی مدل توسعه ورزش‌های دریایی در جذب گردشگران استان مازندران"، نشریه آموزش علوم دریایی، ۷(۳)، 188-176.
فاطمی نسب، سید حسین؛ حاجیها، زهره؛ امام وردی، قدرت اله؛ باغانی، علی (1401). "اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 12، شماره 47، 96-77.
فراهانی، ابوالفضل؛ اصفهانی، نوشین؛ زارعی، محسن و خالقی آرانی، حسین (1393). "نقش مقاصد در توسعۀ صنعت گردشگری ورزشی در یک دورۀ پنج‌ساله در امارت ابوظبی". نشریه مدیریت ورزشی، ۶(۲)، ۲۳۰-۲۱۵.
قلیان، محمد و مدی، حسین (۱۳۹۹). "بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر حس مکان در توسعه طبیعت گردی ساحلی جزایر جنوبی ایران (مطالعه موردی: جزیره هندورابی)". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، ۲۲(۳)، ۳۷۹-۳۶۳.
قیامی‌راد، امیر؛ محرم‌زاده، مهرداد و حسین پور، باقر (1387). "رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران". المپیک، 2(16)، 61-51.
کروبی، مهدی و زندی، ابتهال (۱۳۹۰). "گردشگری و همبستگی ملی، اثرات و روابط متقابل". گردشگری و توسعه. ۱(۱)، ۱۴۳-۱۲۲.
کریمی، جواد؛ سلطانیان، لیلا و بجانی، ابوالفضل (۱۳۹۹). "طراحی مدل توسعه گردشگری ماجراجویانه ورزشی؛ نظریه داده بنیاد". مطالعات مدیریت ورزشی، ۱۲(۶۰)، ۸۲-۶۱.
کمیجانی، اکبر و سلاطین، پروانه (۱۳۸۷). "تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب OPEC و OECD". مدلسازی اقتصادی. ۲(۶۶)، 24-1
کیانی‌سلمی، صدیقه و بسحاق، محمدرضا (۱۳۹۶). "شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان". مطالعات شهری، ۶(۲۵)، 44-31.
کیماسی سلخوری، کوروش؛ سلیمانی، مجید و احمدی، سیروس. (۱۳۹۸). "بررسی تأثیر فناوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی، کارآفرینی سازمانی بر توسعه پایدار گردشگری ورزشی بر اساس مدل کارمن". مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، ۱۸(۴۵)، 224-205.
مجیدزاده، فرشته؛ قلعه نو دهمرده، نظر (1401). "بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 13، شماره 49، 122-107.
محمدی‌پور، علی (1401). "بررسی ابعاد توسعه اقتصادی در ایران با استفاده از طراحی شاخص‌‌های ترکیبی: CIs". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 12، شماره 48، 130-111.
مقصودی، مجتبی و ارسیا، بابک (۱۳۸۸). "جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران". مطالعات ملی. ۱۰(۳۷)، ۱۱۸-۹۹.
هنرور، افشار؛ غفوری، فرزاد؛ فرزان، فرزام و شریفیان، اسماعیل (1386). "عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران". المپیک، 4، 44-31.
Aghajani, M. & Farahanifard, S. (2015). “Religious Tourism and Effective Factors on it (Case Study Iran)”. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 3(9), 43-66. (in persian).
Alavi, S. H., Sanaee, M. & Fakhri, F. (2020). “Designing a Model for the Development of Water Sports in Attracting Tourists to Mazandaran Province”. Journal of Marine Science Education, 7(3), 176-188. (in persian).
Amini, M., Parhizgar, M. M., Abolhassani, A. & Khabaz Bavil, S. (2018). “Development of a Three-Axis Model for the Development of Iran's Tourism Industry with Emphasis on the Arrival of Foreign Tourists”. Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 9(35), 77-99. (in persian).
Bostan, Z., Azimi Hashemi, M., Mirzaei, H. & Asghari, H. (2007). “Systematic Review of Economic, Social and Environmental Consequences of Tourism in Iran”. Heritage and Tourism, 2(5), 167-188. (in persian).
Creswell, J. W. (2015). “Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research”, (5nd edition), Pearson.
Estol, J. & Xavier, F. (2016). “European Tourism Policy: Its Evolution and Structure”. Tourism Management, 52, 230-241.
Farahani, A, Isfahani, N., Zarei, M. and Khaleghi Arani, H. (2014). “The Role of Destinations in the Development of the Sports Tourism Industry Over a Five-Year Period in the Emirate of Abu Dhabi”. Journal of Sports Management, 6(2), 215-230. (in persian).
Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D. & Wanhill, S. (2018). “Tourism: Principles and Practice". Sixth Edition. United Kingdom: Pearson.
Ghiamirad, A., Moharamzadeh, M. & Hosseinpour, B. (2008). “The Relationship Between The Viewpoint of Sport and Tourism Directors and Authorities and Sport Tourism Factors in Iran”. Olympic, 16(2), 51-61. (in persian).
Ghotnian, S., Najafizadeh, M. & Roughani, M. (2013). “Factors of Sustainable Devel- opment of Sports Tourism: Identifying Barriers and Outlines”. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(9), 2598-2601.
Gibson, H. (1998). “Sport Tourism: A Critical Analysis of Research”. Sport Management Review, 1(1), 45–76.
Golja, T. & Krstinic Nizic, M. (2010). “Corporate Social Responsibility in Tourism- the Most Popular Tourism Destinations in Croatia: Comparative Analysis”. Management: Journal of Contemporary Management Issues, 15(2), 107-121.
Gozalova, M., Shchikanov, A., Vernigor, A., & Bagdasarian, V. (2014). “Sports Tourism”. Polish Journal of Sport and Tourism, 21(2), 92-96.
Hall, C. M. & Page, S. J. (2000). “Tourism in South and Southeast Asia”. Issues and Cases. New York: Butterworth-Heinemann.
Hatami Nezhad, H. & Eivazlo, D. (2016). “Tourism Development in iran”. Tehran. Mahkameh.
Hediger, W. (2000). “Sustainable Development and Social Welfare”. Ecological Economics, 32(3), 481–492.
Higham, J. & Hinch, T. )2006(. “Sport and Tourism Research: A Geographic Approach”. Journal of Sport & Tourism, 11(1), 31-49.
 Hillman, P., Moyle, B. D. U. & Weiler, B. (2017). “Perceptions of Impacts and Development in a Cultural Tourism Hub: Ubud, Bali”. In: Saufi A. Andilolo I., Othman N., Lew A (eds), Balancing Development and Sustainability in Tourism Destinations. Singapore: Springer.
Hinch, T. & Higham, J. (2014). “Sport Tourism Development”. Channel View Publications.
Honarvar, A., Ghafouri, F., Farzan, F. & Sharifian, E. (2008). “Main Factors in Sport Tourism Marketing in Iran”. Olympic, 15(4), 31-44. (in persian).
Jahanian, Ma. (2016). “The Role of the Government in the Development of Iran's Tourism Economy with a Focus on the Resistance Economy”. Journal of Tourism and Development, 5(9), 156-177.
Jahanian, M. Qarakhloo, M. Zandi, E. (2010). “Introduction to National Solidarity with Emphasis on the Components of Culture and Tourism”. New Attitudes in Human Geography (Human Geography), 2(3), 109-122. (in persian).
Joppe, M. (2018). “Tourism Policy and Governance: Quo Vadis?”. Tourism Management Perspectives, 25, 20-204.
Karimi, J., Soltanian, L. and Bejani, A (2020). “Designing a Model for the Development of Adventure Sports Tourism, Foundation data Theory”. Sports Management Studies, 12(60), 61-82. (in persian).
Karroubi, M., & Zandi, I. (2010). “Tourism and National Solidarity, Effects and Interactions”. Tourism and Development, 1(1), 122-143. (in persian).
Khoa Nam, Nhu Binh. (2019). “Phu Quoc is a Severe Shortage of Tourism Workers”. Source: Https://Tuoitre.Vn/ Richcountry-Lack-Harsh-Time -Travel-20191111080823418. Html.
Kiani Salmi, S. & Bashaq, M. R. (2017). “Identifying the Effects of Tourism and its Role in Kashan Urban Development”. Urban Studies, 6(25), 31-44. (in persian).
Kimasi Salkhori, K., Soleimani, M. & Ahmadi, S. (2018). “Study of the Impact of Information Technology, Human Resource Management, Organizational Entrepreneurship on The Sustainable Development of Sports Tourism Based on the Carmen Model”. Strategic Studies of Sports and Youth. 18(45), 1-26. (in persian).
Komijani, A. & Salatin, P. (2008). “The Impact of Good Governance on Economic Growth in OPEC and OECD Selected Countries”. Economic Modeling, 2(66), 1-24. (in persian).
Kurtzman, J. (2005). “Economic Impact: Sport Tourism and the City”. Journal of Sport & Tourism, 10(1), 47-71.
Lie, P. & Napal, S. K. (2006). “Local Perspectives of Ecotourism Development in Tawushan Nature Reserve, Taiwan”. Journal of Tourism Management, 27(66), 1117-1129.
Maghsoudi, M. & Arsia, B. (2009). “The Place of Tourism in Deepening National Solidarity in Iran”. National Studies, 10(37), 99-118. (in persian).
Marumo, K., Lubbe, S. & Pelser, T. (2015). “Sport Tourism as a Developmental Initia- Tive in the Economy of Mafikeng”. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure (AJHTL), 4(2), 1-11.
Moeinfar, M., Shoushinasab, P. & Kazemnejad, A. (2014). “Strategies for Recreational Sport Tourism Development in Iran”. Sport Management and Development, 3(2), 1-17. (in persian).
Mousavi, R., Omidi Najaf Abadi, M., Mirdamadi, M. & Farajollah Hosseini, S. (2021). “A Model of Sustainable Sport Tourism Development with Rural Sports and Local-Native Games Approach”. Tourism Management Studies, 16(55), 257-291. (in persian).
Naimi Majd, M. & Naimi Majd, A. (2019). “Sustainable Tourism Futures Research, a New Approach in a Resilient Economy (Case Study: Tourism and Hotel Industry Experts)”. Quarterly Journal of Management Futurology, 30(1), 200-212. (in persian).
Nasseh, N. & Taghavi, L. (2019). “Sustainable Tourism Indicators in Achieving Economic, Social, Cultural and Environmental Values: Presenting Solutions for the Devastating Effects”. Human & Environment, 17(3), 25-39. (in persian).
Nilsen, H. R. (2010). “The Joint Discourse Reflexive Sustainable Development - From Weak Towards Strong Sustainable Development”. Ecological Economics, 69, 495-501.
Qalyan, M. & Madi, H. (2020). “Study Of Effective Components on the Sense of Place in the Development of Coastal Nature Tourism in the Southern Islands of Iran (Case study: Hindurabi Island)”. Quarterly Journal of Environmental Science and Technology, 22(3), 363-379. (in persian).
Safdel, H. (2019). “Identifying the Effective Factors of Sports Tourism and Presenting its Development Model”. Doctoral Dissertation, Payame Noor University, Postgraduate Center. (in persian).
Savadi, M. (2021). “An Analysis of the Factors Affecting the Development of Entrepreneurship in Urban Areas Emphasizing on Sport Tourism”. Journal of Research and Urban Planning, 11(43), 193-208. (in persian).
Sharpley, R. & Telfer, D. J. (2015). “Tourism and Development: Concepts and Issues”. Clevedon Channel View Publications.
Sharpley, R. (2009b). “Tourism, Development and the Environment: Beyond Sustainability?”. London: Earthscan.
Simon, H. (2003). “Sport and Adventure Tourism”. New York: The Haworth Hospitality Press.
Sook Fun, F., Chiun, L. M., Songan, P. & Nair, V. (2014). “The Impact of Local Communities’ Involvement and Relationship Quality on Sustainable Rural Tourism. in Rural Areas”. Social and Behavioral Sciences, 144, 60-65.
Strauss, A. L. & Corbin, J. (‍2014). “Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques”. Sage Publications, (4nd edition). California: Sage.
Taheri, M. & Ansari, A. (2006). “The Effect of Perceived Perceptual Value and Sense of Place on Tourist Loyalty (Case Study: Hamadan Province)”. Social Studies of Tourism, 4(8), 155-180. (in persian).
Tosun, C. (2002). “Host Perceptions of Impacts: A Comparative Tourism Study”. Annals of Tourism Research, 29(1), 231-253.
Weaver, D. & Lawton, L. (2001). “Resident Perceptions in the Urban –Rural Fringe”. Annals of Tourism Research, 28(2), 349-458.
Weed, M. E. (2003). “Why the Two Won’t Tango: Explaining the Lack of Integrated Policies for Sport and Tourism in the UK”. Journal of Sport Management, 17(3), 258–283.
Weiss, H. (2017). “Study of Tourism Industry Policy in the Upstream Laws of the Islamic Republic of Iran”. Quarterly Journal of Strategic Studies in Public Policy, 7(25), 93-112. (in persian).
William, F.T. (2005). “Global Tourism”. Third edition. USA: Elsevier.
Zarei, S. (2005). “Analytical Study of Sports Tourism in Tehran”. Master Thesis in Physical Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Iran. (in persian).
Zargham, Boroujeni,  H., Sedaghat, M. (2018). “A Process Model for Sustainable Tourism Development of Islamic Republic of Iran (A Grounded Theory Model Based on Five-Year Economic, Social and Cultural Plans of Iran)”. Tourism and Development, 7(3), 25-73. (in persian).
Ziaee, Mahmoo, & Diako, A. (2018). “Sustainable Tourism Development Approaches and Challenges: Concepts and Practices”. Tourism Planning and Development Magazine, 7(24), 8-37.