با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

مدیر مسئول


دکتر هادی غفاری دانشیار دانشگاه پیام نور، اراک، ایران.

علوم اقتصادی

سردبیر


دکتر محمدرضا لطفعلی پور استاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

علوم اقتصادی

دبیر اجرایی


دکتر علی یونسی استادیار دانشگاه پیام نور، شازند، ایران.

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرهاد خداداد کاشی استاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد رضا سید نورانی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسن فطرس استاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران.

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر یگانه موسوی جهرمی استاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا مصباحی مقدم استاد، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران.

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد علی مولایی دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم اثنی عشری دانشیار، دانشگاه پیام نور مازندران، ایران.

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی غفاری دانشیار دانشگاه پیام نور، اراک، ایران.

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر s.p. singh استاد دانشگاه آی آی تی رورکی هند

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمدرضا فرزانگان استاد دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر اسفندیار معصومی استاد دپارتمان اقتصاد کالج اموری، آمریکا

علوم اقتصادی

کارشناس نشریه


خانم آقایی دانشگاه پیام نور استان مرکزی

  • egdrpnu.ac.ir