با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 West Ahmadi Street Sinai Building

2 دانش آموخته دکتری اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

3 رییس دانشکده مدیریت واقتصاددانشگاه شهیدباهنرکرمان

4 مدیر گروه دکترای اقتصاد / دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان

چکیده

در این مطالعه اثرات شوک‌های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور داده-های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده‌ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک‌های تولیدناخالص داخلی حقیقی حداکثر به میزان 66/2 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران می‌شود. زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی با افزایش ظرفیت اقتصادی، درآمد افراد جامعه را افزایش داده و شرایط را برای ارتقای رفاه خانوارها فراهم می‌کند. هم‌چنین، شوک‌های بهره‌وری کل عوامل تولید حداکثر به میزان 55/1 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی می‌شود. زیرا افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید منجر به افزایش تولید شده که می‌تواند بر مصرف خانوارها به دلیل افزایش درآمد تاثیر مستقیم گذاشته و رفاه اقتصادی را ارتقا دهد. علاوه براین واکنش شاخص رفاه اجتماعی نسبت به شوک‌های درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت حداکثر 81/0 درصد است. زیرا از یک طرف با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی افزایش یافته و از طرف دیگر منجر به بروز بیماری هلندی می‌شود. در نهایت، یافته‌ها نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی به‌ترتیب: شوک ناشی از رشد تولیدناخالص داخلی حقیقی، شوک ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و شوک ناشی از رشد درآمدهای نفتی، از بیش‌ترین تأثیر بر رفاه کل برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the response of the total welfare index to the shock of macroeconomic variables in Iran (Recursive Dynamic Computable General Equilibrium (RDCGE) Model Approach)

نویسندگان [English]

  • mina saber 1
  • reza zeinalzadeh 2
  • Seyd Abdolmajid Jalaee Esfanadadi 3
  • mohsen Zayanderoody 4

1 West Ahmadi Street Sinai Building

2 PhD in Economics from Ferdowsi University of Mashhad and Faculty of Economics, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran

3 Full Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University

4 Associate Professor, Islamic Azad University

چکیده [English]

The impacts of shocks generated by macroeconomic growth scenarios (2 percent, 5 percent, and 10%) on
the overall welfare index in Iran were explored in this study. The essential data were gathered from the social accounting matrix of 1390, the central bank, and the data-output table of 1395, and the new recursive dynamic computable general equilibrium (RDCGE) model was employed for data analysis.The findings revealed that real GDP shocks of up to 2.66 percent result in an increase in Iran's social welfare index. Because growing real GDP through boosting economic capacity raises individual income in society and creates the circumstances for household well-being to improve. Furthermore, productivity shocks of total inputs of production of up to 1.55 percent raise the social welfare index. Because improving total factor productivity has resulted in a rise in output, which has a direct influence on household consumption owing to greater income and promotes economic well-being. Furthermore, the short-term reaction of the social welfare index to oil income shocks is a maximum of 0.81 percent. Because, on the one hand, more oil revenues contribute to increased economic growth, but on the other hand, they lead to the establishment of the Dutch illness. Finally, the data revealed that among the factors analysed, shock due to real GDP growth, shock due to total productivity growth, and shock due to oil revenue increase had the greatest influence on overall well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth
  • Total welfare
  • RDCGE modl