با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید جایگاه ویژه ای در رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده و در ایجاد ارزش افزوده فعالیت‌‌‌‎‏ های رو به رشد صنعتی و خدماتی نقش انکار ناپذیری دارد. هدف این پژوهش ارزیابی و
شناسایی رابطه بین مصرف انرژی برق و سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران می باشد. تمرکز اصلی مقاله بر یافتن روابط در قالب الگوهای غیرخطی و نامتقارن بین الگوهای مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت هم زمان می باشد. دوره مورد بررسی مطالعه 1360-1399 و مدل مورد استفاده الگوهای رگرسیونی با وقفه توزیعی ARDL می باشند. در این تحقیق،برای متغیر توسعه مالی از دو شاخص نسبت اعتبارات داخلی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شد. نتایج حاصل از برآوردهای الگو نشان داد بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطه ای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است. شوک مثبت مصرف انرژی موجب تلاش تولیدکنندگان برای کاهش مصرف انرژی و کاهش رشد اقتصادی درکوتاه‌مدت شده است. در نتیجه رخداد هر شوک مثبتی به متغیرهای توسعه مالی، رشد اقتصادی کاهش می یابد. این موضوع موجب کاهش مصرف و دسترسی پایین تر به منابع مالی و کاهش فعالیت‌های سرمایه گذاری می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between electricity consumption and financial development on Iran's economic growth (using the ARDL model)

نویسندگان [English]

  • Reza Ghaderi Moghaddam 1
  • Bijan Baseri 2
  • Nemat Falihi 3
  • Gholamreza Abbasi 3

1 Ph.D. student in Economics, Department of Economics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, tehran, Iran

2 Assistant professor,Department of Economics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Assistant professor,Department of Economics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Energy plays a vital role in production and consumption of variouse activities. In Iran energy affecte economic growth as an important input along with other production inputs and increase value added of industrial activities and services in nationalwide. In this study, we will test the asymmetric analysis of the effect of energy consumption on economic growth with emphasis on financial development is investigated using the ARDL method. Based on a nonlinear and asymmetric relationship between energy consumption and financial development and economic growth, we found the nonlinear relationship of variables examine the period 1399-1360. So two different indicators were used for the examinition of financial development variable (domestic credit to private sector to GDP and private sector liquidity to GDP).The results show an asymmetries relationship between economic growth, energy consumption and financial development.In the long run and short run, the positive shock of energy consumption and financial development has slowed down economic growth. Positive energy consumption shock these results show that producers' efforts to reduce energy consumption reduce economic growth in the short run. Also, any positive shock to financial development reduces economic growth in Iran. This reduces consumption and access to finance, and ultimately reduces investment activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • financial development
  • energy consumption