با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده‌های تولید جایگاه ویژه‌ای در رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده و در ایجاد ارزش افزوده فعالیت‌های رو به رشد صنعتی و خدماتی نقش انکار ناپذیری دارد. هدف این پژوهش ارزیابی و شناسایی رابطه بین مصرف انرژی برق و سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران می‌باشد. تمرکز اصلی مقاله بر یافتن روابط در قالب الگوهای غیرخطی و نامتقارن بین الگوهای مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت هم زمان می‌باشد. دوره مورد بررسی مطالعه 1399-1360 و مدل مورد استفاده الگوهای رگرسیونی با وقفه توزیعی ARDL می‌باشند. در این تحقیق، برای متغیر توسعه مالی از دو شاخص نسبت اعتبارات داخلی بخش‌ خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شد. نتایج حاصل از برآوردهای الگو نشان داد بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطه‌ای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در کوتاه‌مدت و بلندمدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است. شوک مثبت مصرف انرژی موجب تلاش تولیدکنندگان برای کاهش مصرف انرژی و کاهش رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت شده است. در نتیجه رخداد هر شوک مثبتی به متغیرهای توسعه مالی، رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. این موضوع موجب کاهش مصرف و دسترسی پایین‌تر به منابع مالی و کاهش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating The Relationship Between Energy Consumption, Financial Development and Economic Growth in Iran Using The ARDL Model

نویسندگان [English]

  • Reza Ghaderi Moghaddam 1
  • Bijan Baseri 2
  • Nemat Falihi 2
  • Gholamreza Abbasi 2

1 Ph.D. Student in Economics, Department of Economics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Assistant professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Energy plays a vital role in production and consumption of variouse activities. In Iran energy affect economic growth as an important input along with other production inputs and increase value added of industrial activities and services in nationalwide. In this study, we will test the asymmetric analysis of the effect of energy consumption on economic growth with emphasis on financial development using the ARDL method. Based on a nonlinear and asymmetric relationship between energy consumption, financial development and economic growth, we found the nonlinear relationship of variables examine the period 1981-2020. So two different indicators were used for the examination of financial development variable (domestic credit to private sector to GDP and private sector liquidity to GDP).The results show an asymmetries relationship between economic growth, energy consumption and financial development.In the long run and short run, the positive shock of energy consumption and financial development has slowed down economic growth. Positive energy consumption shockleads to producers' efforts to reduce energy consumption and reduce economic growth in the short run. Also, any positive shock to financial development reduces economic growth in Iran. This reduces consumption and access to finance, and ultimately reduces investment activities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Financial Development
  • Energy Consumption
  • ARDL
ابراهیمی، محسن و آل مراد جبدرقی، محمود (1391). "توسعه بازارهای مالی و مصرف انرژی در کشورهای گروه D8". پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 61، 174-159.
اقبالی، لیلا؛ رنج‌پور، رضا و صادقی، سیدکمال (1399). "مطالعه رابطه علّی مصرف حامل‎های برق، گاز طبیعی و فرآورده‎های نفتی با ارزش افزوده زیربخش‎های منتخب صنعت ایران: رویکرد بوت استرپ پنلی". اقتصاد انرژی ایران، دوره 9، شماره 34، 64-37.
باصری، بیژن؛ عباسی، ابراهیم و کیانی، غفار (1397). "اثرات مالی گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 46، شماره 13، 182-161.
بهرامی، سجاد؛ رمضانی، جواد؛ حیدرزاده، حمیده و پوراصغر سنگاچین، فرزام (1396). "بررسی رابطه همبستگی میزان انتشار دی اکسید کربن با جمعیت، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره". مطالعات علوم محیط زیست، دوره 2، شماره 4، 581-571.
چنگی آشتیانی، علی و غفاری، هادی (1400). " برآورد تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت در ایران به روش هم‌جمعی و بررسی نقش آن در رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 11، شماره 44، 136-121.
حسینی، سیده مریم؛ دائی‌کریم‌زاده، سعید و بختیاری، صادق (1397). "ارتباط بین توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه". اقتصاد مالی، دوره 12، شماره 45، 191-167.
خاوری، حمید؛ فلاحی، محمدعلی و صالح‌نیا، نرگس (1400) "بررسی کانال‌های اثرگذاری تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 11، شماره 43، 50-31.
درگاهی، حسن و بیابانی خامنه، کاظم (1396). "رابطه توسعه تجارت خارجی و شدت انرژی در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌نامه اقتصادی، دوره 17، شماره 66، 226-201.
سپهوند، احسان؛ اسفندیاری، ساسان و مهرابی بشرآبادی، حسین (1395). "بررسی تأثیر مکانیزاسیون کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران". تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 47، شماره 3، 618-609.
سواری، ادیبه؛ فطرس، محمدحسن؛ غلامعلی، حاجی و نجفی‌زاده، سیدعباس (1399). "تحلیل نامتقارنی اثر مصرف انرژی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از روش ARDL غیرخطی". اقتصاد مقداری، دوره 17، شماره 3، 90-69.
شهنازی، روح الله؛ هادیان، ابراهیم و جرگانی، لطف الله (1396). "بررسی رابطه علّیت میان مصرف حامل‌های انرژی، رشد اقتصادی و دی اکسید کربن در بخش‌های اقتصاد ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 7، شماره 28، 70-51.
کریم‌پور، ساناز؛ شاکری بستان‌آباد، رضا و قاسمی، عبدالرسول (1398). "تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا: کاربرد مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR)". اقتصاد انرژی ایران، دوره 8، شماره 32، 129-99.
کشاورزان، مریم و طباطبایی نسب، زهره (1400). "تحلیلی بر رابطه مصرف برق و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک: رهیافت آزمون علّیت پانلی بوت استرپ". مطالعات اقتصاد انرژی، دوره 17، شماره 69، 21-1.
محمدی‌پور، علی؛ سلمانپور زنوز، علی و فخرحسینی، سید فخرالدین (1400). "بررسی تأثیر شوک‌های قیمتی حامل‌های انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 11، شماره 44، 104-85.
مدوز، دونلا؛ یورگن، راندرز و دنیس، مدوز (1388). "محدودیت‌های رشد، به هنگام شده پس از سی سال". ترجمه علی حبیبی، فرزام پوراصغر سنگاچین، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
Abu-Badr, S. & Abu-Qarn, A. S. (2008). “Finansial Developmend and Economic Growth: the Egyptian Experience”. Journal of Policy Modeling, 30(2), 887-898.
Aklin, M., Cheng, C., Urpelainen, J., Gannesan, K. & Jain, A. (2016). “Factors Affecting Household Satisfaction with Electricity Supply in Rural India”. Energy, 1(11), 87-106
Alper, A. & Oguz, O. (2016). “The Role of Renewable Energy Consumption in Economic Growth: Evidence from Asymmetric Causality”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60(1), 953-959.
Aqeel, A. & Butt, M. S. (2010). “Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in Tunisia”. Asia Pacific Development Journal, 8(1), 101-110.
Ayres, R. U. & Warr, B. (2012). “Useful Work and Information as Drivers of Economic Growth”. Ecological Economics, 84(2), 272-281.
Berndt, E. R. & Wood, D. O. (1978). “Technology, Prices, and the Derived Demand for Energy”. The Review of Economics and Statistics, 7(1), 259-268.
Berndt, E. R. & Fuss, M. A. (1984). “Productivity Measurement with Adjustments for Variations in Capacity Utilization and other Forms of Temporary Equilibrium”. Journal of Econometrics, 33(2), 7–29.
Coers, R. & Sanders, M. (2013). “The Energy-GDP Nexus, Addressing an Old Question with New Methods”. Energy Economics, 36(2), 708-715.
Denton, F. T. (1971). “Adjustment of Monthly or Quarterly Series to Annual Totals: An Approach Based on Quadratic Minimization”. Journal of the American Statistical Association, 66(333), 92-102.
Ferguson, R., Wilkinson, W. & Hill, R. (2000). “Electricity Use and Economic Development”. Journal of Energy Policy, 28, 923–934.
Ghazouani, T., Boukhatem, J. & Sanm, C. Y. (2020). “Causal Interactions Between Trade Openness, Renewable Electricity Consumption, and Economic Growth in Asia-Pacific Countries: Fresh Evidence from a Bootstrap ARDL Approach”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 133, November, 110094. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110094.
Gurgul, H. & Lach, L. (2012). “The Electricity Consumption Versus Economic Growth of the Polish Economy”. Energy Economics, 34(2), 500-510.
Halicioglu, F. (2009). “An Econometric Study of CO2 Emissions, Energy Consumption, Income and Forien Trade in Turkey”. The Journal of Energy Policy, 73(2), 1156-1164.
Hizarci, A. E. & Zeren, F. (2020). “The Nexus Between Electricity Consumption and Financial Development: Further Evidence From G-20 Countries”. The Electricity Journal, 33, 128-142.
Ibrahim, M. & Alagidede, P.O. (2017). “Financial Sector Development, Economic Volatility and Shocks in Sub–Saharan Africa”. Journal of Policy Modeling, 10(2), 66–81.
Jalil, A. & Feridun, M. (2011). “The Impact of Growth, Energy and Financial Development on the Environment China Cointegration Analysis”. Energy Economics, 33, 284-296.
Jiang, W. & Gao, W. (2020). “The Impact of Industrialization on China’s Regional Energy Consumption Security”. Enviorment, Development and Sustainability, 22(6),5337-5369.
Kolin, S. K., Sedlar, D. K. & Kurevija, T. (2021). “Relationship between Electricity and Economic Growth for Long-Term Periods: New Possibilities for Energy Predicton”. Energy, 228, 120-158.
Lean, H. H. & Smyth, R. (2009). “CO2 Emissions, Electricity Consumption And Output In ASEAN”. Monash University, Business And Economics, Development Research Unit, Discussion Paper, 18-45.
Lin, B. & Liu, C. (2016). “Why is Electricity Consumption Inconsistent with Economic Growth in China”. Energy Policy, 88, 310-316
Lin, B. & Wang, Y. (2019). “Inconsistency of Economic Growth and Electricity Consumption in China: A Panel VAR Approach”. Journal of Cleaner Production, 229, 144-156. doi.org/10.1016/j.jclepro,04.396.
Meier, G. M. & Seers, D. (1984). “Pioneers in Development”. New York: Oxford Press.
Menegaki, A. N. (2011). “Growth and Renewable Energy in Europe: A Random Effect Model With Evidence for Neutrality Hypothesis”. Energy Economics, 33, 257–263.
Mnahan, S. E. (2010). “Water Chemistery: Green Science and Technology of Nature’s Most Reneable Resource”. Boca Raton, Florida: CRC Press.
Patrick, H. T. (1966). “Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries”. Economic Development and Cultural Change, 14(2), 174-189.
Pesaran, H., Shin, Y. & Smith, R. (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
Rao, A. (2020). “Impacts of Environmental Regulations on Green Economic Growth in China: New Guidelines Regarding Renewable Energy and Energy Efficiency”. Renewable Energy, 179(2), 728-742.
Sadorsky, P. (2010) “The Impact of Financial Development on Energy Consumption in Emerging Economies”. Energy Policy, 38, 2535-2538.
Sadorsky, P. (2020) “Energy Related CO2 Emissions before and after theFinancial Crisis”. Sustainability, 12, 3867-3889.
Shahbaz, M., Van Hoang., T. H., Mahalik, M.K. & Roubaud, D. (2017). “Energy Consumption, Financial Development and Economic Growth in India: New Evidence from a Non-Linear and Asymmetric Analysis”. Energy Economics, 63, 199-212.
Stern, D. I. (1993). “Energy and Economic Growth in the USA: a Multivariate Approach”. Energy Economics, 15(2), 137-150.
Villanthenkodath, M. A. & Mahalik, M. K. (2021). “Does Economic Growth Respond to Electricity Consumption Asymmetrically in Bangladesh? The Implication for Environmental Sustainability”. Energy, 233(15), 121-142.
Wang, J., Zhang, S. & Zhang, Q. (2021). “The Relationship of Renewable Energy Consumption to Financial Development and Economic Growth in China”. Renewable Energy, 170, 897-904.