با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

2 استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر دو فرضیه تاثیر تنوع و ماهیت سبد صادرات غیرنفتی به عنوان دو ویژگی اصلی بخش صادرات بر رشد اقتصادی آزمون می‌شود. نوآوری این مقاله استخراج سطح تکنولوژی سبد صادراتی بر اساس طبقه‌بندی SITC سه رقمی است. بدین منظور، آمارهای صادرات از سیستم هماهنگ (HS) با استفاده از نرم‌افزار TCC System به طبقه‌بندی SITC تبدیل شده است. همچنین برای آزمون تاثیر تنوع و ماهیت صادرات بر رشد اقتصادی از روش FMOLS برای دوره زمانی 1396-1371 استفاده شده است. مطابق نتایج حاصل از برآورد الگو، یک درصد کاهش تمرکز سبد صادراتی، رشد اقتصادی را معادل (158/0) درصد افزایش می‌دهد و یک درصد افزایش در نسبت سهم کالاهای با تکنولوژی بالا به کل صادرات، باعث افزایش در رشد اقتصادی معادل (39/0) درصد می‌شود. بر این اساس، راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی کشور باید بر دو مولفه اصلی خلق مزیت های نسبی جدید و حرکت به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا استوار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Export Diversification and Export Composition on Economic Growth of Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Shakeri 1
  • reza zamani 2
  • Hadi Vartabian Kashani 3

1 Professor at Faculty of Economics, University of Allame Tabataba’i, Iran

2 Assistant Professor at Faculty of Economics, University of Allame Tabataba’i, Iran

3 Ph.D. Student in Economics at Faculty of Economics, University of Allame Tabataba’i, Iran

چکیده [English]

The impact of export diversification and export composition, as two major parts of export section, on economic growth (case study of Iran) are the major purposes of this paper. To extracting technology level of export basket, bases on SITC 3 digit codes, as our innovation, we use TCC Systerm software to convert Iranian export HS data to SITC. Using FMOLS for 1992-2017 duration, we studied the effect of export diversification and its composition on Iranian economic growth. We found that one percent decrease in export diversification leads 0.158 percent decrease in economic growth, and also one percent increase in share of high-technology exports leads to 0.39 percent increase in economic growth. Therefore, it is necessary to establish Iranian non-oil export promotion strategy on both new comparative advantage creation and high technology products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Economic Growth"
  • "Export Diversification"
  • "Export Composition"
  • "FMOLS"