با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

یکی از راه‌های ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیت‌های شغلی در یک جامعه از طریق تشکیل سرمایه‌های جدید است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال کشور می‌باشد. بر این اساس از داده‌های آماری دورة 1389-1349 استفاده شده است تا رابطة بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اشتغال را در یک چارچوب نظری و تجربی اقتصادی در دوره اشاره شده مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. همچنین با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هر دو دوره کوتاه‌مدت(1286/0) و بلندمدت (1261/0) به طور مستقیم و معنی‌داری برسطح اشتغال تأثیر‌گذار بوده، به طوری که جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فرایند ایجاد اشتغال را بهبود بخشیده است. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) بدست آمده در این مدل، نشان می‌دهد که در هر دوره 2/10 درصد از عدم تعادل در اشتغال تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است. آزمون‌های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می‌دهد که ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Foreign Direct Investment Growth on Employment in Iran (ARDL Approach)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Fadaee 1
  • Shayesteh Kazemi 2

چکیده [English]

One of the ways to create jobs is increasing the capacities of jobs through new investments. The aim of  this research is to analyze the effects of foreign direct investment (FDI) on job creation in Iran. Thus, 1970-2010 statistical data have been used to survey the relationship between foreign direct investment and employment in a theoretical and experimental frame. By specifying an econometric model, the relations between the variables have been estimated by ARDL model. The results of research show that, foreign direct investment directly and meaningfully influences the economic growth to the extent that it improves the process of job creation opportunities in short run (0.1286) and long run (0.1261). Error correction coefficient (ECM) obtained in this model shows that in each period 10/2 percent of inequelibrium will justify and close to the long run imbalances. CUSUM and CUSUMSQ structural stability tests show that the estimated coefficients are stable over the period. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forign Direct Investment (FDI)
  • Economic Growth
  • employment
  • ARDL model