با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان

چکیده

امروزه در مطالعات انجام شده، بیشتر از شاخص­های ترکیبی برای اندازه‌گیری رفاه اقتصادی استفاده می­شود. یکی از جامع‌ترین شاخص­های ترکیبی موجود برای سنجش میزان رفاه اقتصادی شاخص ارائه شده توسط اوزبرگ می‌باشد که مرکز مطالعات استاندارد زندگی آن را توسعه داده است. این شاخص از بین متغیرهای اقتصادی، بیشترین اهمیت را به اجزاء مرتبط با ابعاد چهار متغیر مصرف، ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی می‌دهد و در این مطالعه نیز از این شاخص به عنوان معیار جامع رفاه اقتصادی استفاده می‌گردد.
 بر این اساس در مطالعه حاضر، پس از معرفی الگوی شاخص رفاه اقتصادی، برای اولین بار مقدار آن برای منتخبی از کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2007-2002 مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که در دوره مورد بررسی به طور متوسط مراکش بیشترین مقدار و بنگلادش کمترین میزان این شاخص را دارا بوده، در حالی که حداکثر رشد در شاخص را ترکیه و حداقل آن را نیز با رشد منفی، بنگلادش به خود اختصاص داده است. ایران نیز جایگاه مطلوبی نداشته و در بین کشور­های مورد مطالعه در رده هشتم قرار دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Composite Index of Economic Well Being and its Measurement for Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Sadegh Bakhtiari 1
  • Homayoun Ranjbar 2
  • Somayeh Ghorbani 3

چکیده [English]

Today in economic studies, the composite index is often used for measuring economic welfare. One of the current and most comprehensive composite index for measuring level of economic well being is the one introduced by osberg (IEWB) and later have developed by the Centre for the Study of Living Standards (CSLS). In this index, among the different economic variables that affect economic welfare, the most importance is given to the components   related to four dimensions, namely consumption, wealth, income distribution and economic security. So in this study the IEWB as a comprehensive index of economic welfare has been chosen.
This paper, for the first time, tries to introduce IEWB and applies it to the data for selected developing countries during the 2002 to 2007 period and results have been analyzed. The findings of this study indicate that during the period under consideration on average Morocco has the highest value of the IEWB index, and Bangladesh has the lowest one. In terms of rate of growth, Turkey has the highest and Bangladesh has the lowest rate of growth. Iran did not have a good position and ranked 8 among the countries under consideration. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well-being
  • Welfare
  • Index of Economic Well-Being
  • Consumption
  • Wealth
  • Income Distribution
  • economic security