با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

برخی کارشناسان بر این باورند توسعه آموزش در ایران موجب توسعه و افزایش رشد اقتصادی نشده‌است. در مقابل، کشور سنگاپور توانسته بر مبنای توسعه آموزش به رشد اقتصادی و پیشرفت بالایی دست یابد. هدف این پژوهش، مقایسه‌ ایران و سنگاپور در پیوندهای آموزش با کل اقتصاد و بخش-های اقتصادی است. برای بررسی پیوندهای آموزش با بخش‌های اقتصادی و تعیین جایگاه آن در بین دیگر بخش‌ها، از پیوند پسین، پیوند پیشین و پیوند کل و از رویکرد بردار ویژه استفاده می‌شود. برای این منظور از جدول داده-ستانده سال 1390 ایران و سال 2011 سنگاپور که در 31 بخش تجمیع شده‌اند، استفاده شده‌است.
نتایج بیانگر آن است که شاخص پیوند پسین آموزش در سنگاپور 45 درصد بیشتر از ایران است. از طرفی شاخص پیوند پیشین آموزش برای سنگاپور 135 درصد بیشتر از ایران است و خدمات آموزشی در سنگاپور بیشتر عرضه‌محور است تا تقاضامحور. هم‌چنین شاخص پیوند کل آموزش برای سنگاپور 86 درصد بیشتر از ایران است و نشان‌دهنده تحرک بالای بخش آموزش در سنگاپور نسبت به ایران است. از نظر رتبه‌بندی پیوندها، بخش آموزش در بین بخش‌های اقتصادی در ایران از موقعیت نسبتا پایینی برخوردار است. به‌طوری‌ که، در بین 31 فعالیت اقتصادی این بخش در شاخص پیوند پسین رتبه 28، در شاخص پیوند پیشین رتبه 30 و در شاخص پیوند کل رتبه 31 را دارد. در مقابل برای سنگاپور این بخش در شاخص پیوند پسین رتبه 30 و در شاخص پیوند پیشین رتبه 3 و در شاخص پیوند کل رتبه 18 را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of education link with other economic sectors of Iran in comparison with Singapore with special vector approach

نویسندگان [English]

  • yaghoub andayesh 1
  • Hasan Farzmand 2
  • Fatemeh Hamidi 3

1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, ,Iran

2 Professor, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University, of Ahvaz ,Ahvaz, Iran

3 M.A. in Economics, Shahid Chamran University, of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

the development of education in Iran has not led to the development and increase of economic growth. In contrast, Singapore has been able to achieve high economic growth and development based on the development of education. The purpose of this study is to compare Iran and Singapore in the links between education and the whole economy and economic sectors. To examine the links between education and economic sectors and to determine its position among other sectors, the backward, forward and the total linkage are used and is examined in the framework of the Special Vector Approach. For this purpose, the Input-Output of 1390 Iran and 2011 Singapore, which have 31 sectors, has been used.
The results show that the education backward linkage in Singapore is 45% higher than in Iran. On the other hand, the education forward linkage for Singapore is 135% higher than Iran, and educational services in Singapore are more supply-oriented than demand-oriented. Also, the total education linkage for Singapore is 86% higher than Iran and it shows the high impact of the education sector in Singapore compared to Iran. In terms of ranking linkages, the education sector has a relatively low ranking among the economic sectors in Iran. Thus, among 31 economic activities, this sector is ranked 28th in the backward linkage, 30th in the forward linkage and 31st in the total linkage. For Singapore, on the other hand, it ranks 30th in the backward linkage, 3th in the forward linkage and 18th in the total linkage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Education"
  • "Iran"
  • "Singapore"
  • "Backward and Forward Linkage"
  • "Special Vector"