با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بررسی اثر فساد دولتی و آزادسازی حساب مالی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات اخیر اقتصادی است. اما بررسی تأثیر همزمان این دو پدیده بر رشد کشورها مقوله‌ای بوده که از نگاه محققان پنهان مانده است. این پژوهش به صورت تجربی و تئوری به بررسی این مسئله می‌پردازد که چگونه اثر منفی فساد دولتی توسط آزادسازی مالی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مدل تئوری نشان از آن دارد که در صورت آزادسازی حساب مالی، کشورهای با فساد بیشتر نرخ‌های مالیات بالاتری را وضع می‌کنند، بنابراین، اثر منفی فساد دولتی بر رشد اقتصادی در این کشورها تشدید می‌شود. در مدل تجربی، کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت در دوره 2013-1990 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از مدل گشتاورهای تعمیم یافته نشان از آن دارد که تعامل میان آزادسازی مالی و فساد دولتی منفی است و بیانگر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی با افزایش نرخ فساد کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Do the Interactions between Corruption and Financial Liberalization Affect Economic Growth? Evidence from OPEC

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Anvari 1
  • Ahmad Salahmanesh 1
  • Majid Sheikh Ansari 2
  • Mahvash Moradi 3

1 Assistant Professor of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Ph.D. Student in Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Investigating the effect of government corruption and financial liberalization on economic growth is a fundamental issue in recent economic literature. However, considering these two phenomena simultaneously have been ignored by researchers. This paper, empirically and theoretically, studies how negative effect of corruption can be affected by financial liberalization. The results show that, by liberalizing financial account, high corrupt countries levy more taxes and therefore the negative effect of corruption on economic growth intensified. In empirical model, we include OPEC countries for the duration of 1990-2013. Estimation results by GMM method show that the negative signs of the interaction between financial liberalization and corruption imply that the partial impact of financial openness on economic growth decreases as the degree of corruption increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Government Corruption
  • Financial Liberalization
ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن و تمدن‌ نژاد، علیرضا (1386). "بررسی اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی، با تأکید بر متغیرهای مرسوم در مدل رشد (مورد کشورهای در حال توسعه)". نامه مفید، دوره 13، شماره 63، 120-103.