با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده

بازارهای مالی، یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های جذب سرمایه و توزیع کارای سرمایه به وسیله‌ انتقال پس‌انداز‌ها به سمت سرمایه‌گذاری می‌باشند. با توجه به اهمیت بیمه در فعالیت‌های اقتصادی کشور، به بررسی اثر توسعه‌ صنعت بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع اثر ضریب نفوذ بیمه و درجه باز بودن تجاری بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 1392-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از مدل تعمیم یافته آورام (2010) استفاده شده است. وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای این مدل نیز توسط آزمون جوهانسون-جوسیلیوس تأیید شد. یافته‌های این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم ‌یافته (GMM) در چارچوب داده‌های سری زمانی پویا، نشان دهنده اثر مثبت ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of the GMM Method in Analyzing the Effect of Insurance Penetration Rate on GDP, The Case of Iran

نویسنده [English]

  • Sadegh Ali Movahed Manesh

چکیده [English]

Financial markets is one of the most important mechanisms to attract investment and efficient distribution of assets by transferring savings to investment.Given the importance of insurance in the country's economic activities, the effect of insurance industry on the GDP of Iran is calculated. Thus the insurance penetration rate and degree of trade openness on GDP in Iran during 1971-2013 were examined. The generalized model of Avram (2010) were used. Long-term equilibrium relationship between the variables of the model was confirmed by Johansen-Juselius tests. According to GMM, the results showed a positive effect of country's insurance penetration rate on the GDP of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Industry
  • Insurance Penetration Rate
  • GDP
  • Economic Growth
  • GMM method
اشرفی، آتنا؛ یحیی‌آبادی، ابوالفضل و صمدی، سعید (1392). "تحلیل اثر رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8". اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، 16-1، 28 آذر 1392.
آرین مهر، شهرام؛ یحیی آبادی، ابوالفضل و هرتمنی، امیر (1392). "بررسی تأثیر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو گروه D8 با استفاده از مدل پانل پویای برآورد شده به روش GMM". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره 13، 28-11.
پیرایی، خسرو و دادور، بهاره (1390). "تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر نااطمینانی". پژوهش‌های اقتصادی، دوره 11، شماره 1، 80-67.
جهانگرد، اسفندیار (1390). "بیمه و رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 19، شماره 59، 80-53.
حسن‌زاده، علی و کاظم‌نژاد، مهدی (1387). "مروری بر نقش صنعت بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران و برخی کشورهای در حال‌ توسعه و توسعه‌یافته". فصلنامه صنعت بیمه، شماره 3 و 4، 269-231.
دادگر، یداله؛ نظری، روح‌اله و صیامی عراقی، ابراهیم (1392). "دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در ایران". فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی، شماره 5، 27-1.
درخشیده، حامد (1392). "ضرورت توسعه فرهنگ بیمه". ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، شماره 157، 14-5.
سالنامه آماری صنعت بیمه(1392)، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 35.
شهبازی، کیومرث؛ خداپرستی، رامین‌بشیر و احترامی، محمود (1392). "رابطه بین توسعه بیمه‌های زندگی و غیر زندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها". پژوهش‌نامه بیمه، سال بیست و هشتم، شماره 3، 47-21.
شمس، شهاب‌الدین؛ علیزاده ثانی، محسن و جعفری، حمید (1393). "بررسی ارتباط بین شاخص‌های توسعه مالی بخش بانکی و غیر بانکی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره 15، 86-77.
صفرزاده، اسماعیل و جعفری، هدی (1392). "ارتباط غیر خطی بین ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 7، شماره 24، 70-53.
صفری، سکینه؛ مهدوی، غدیر و سلطانی، حامد (1390). "تحلیل ارتباط گسترش صنعت بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب (الجزایر، اندونزی، مالزی، پاکستان، ترکیه، فیلیپین، مصر و هند) و مقایسه آن با ایران طی دوره 2009-1976"، فصل‌نامه علوم اقتصادی، سال پنجم، شماره 15، 131-152.
طیبی، سید کمیل؛ حاجی کرمی، مرضیه و سریری، هما (1390). "تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری (2009-1996)". فصلنامه تحقیقات اقتصادی، جلد 1 شماره 4. 60-39.
فرهادی، علیرضا (1383). "بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران". فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، دوره 9 شماره 1، 58-27.
کریمی، سید محمد (1392). "ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور و تبیین چشم‌انداز آینده". فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال یکم، شماره 2، 202-183.
گل‌خندان، ابوالقاسم؛ خوانساری، مجتبی و گل‌خندان، داود (1394). "نظامی‌گری و رشد اقتصادی: شواهدی تجربی از کشورهای منطقه منا در قالب الگوی پانل‌پویا". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره 18، 50-31.
میرزایی، امیر؛ حسنی، محمد و نورالدینی، سیدصدرالدین (1393). "اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM". پژوهش‌نامه بیمه، سال بیست و نهم، شماره 1، 22-1.
یحیی‌زاده‌فر، محمود؛ طهرانچیان، امیرمنصور و حامی، مهیار (1393). "سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره 16، 88-73.
 

 

 
Adams, M., Andersson, J., Andersson, L. F. & Lindmark, M. (2009). “Commercial banking, insurance and economic growth in Sweden between 1830 and 1998. Accounting”. Business & Financial History, 19(1), 21-38.
Alhassan, A. L. & Fiador, V. (2014). “Insurance-Growth Nexus in Ghana: An Autoregressive Distributed Lag Bounds Cointegration Approach”. Review of Development Finance, 4(2), 83-96.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). “Some Test of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and Application to Employment Equations”. Review of Economic Studies, 58, 277-297.
Arellano, M. & Bover, O. (1995). “Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error Component Models”. Journal of Econometrics, 68, 29-51.
Arena, M. (2008). “Does Insurance Market Activity Promote Economic Growth?”. World Bank Policy Research Working Paper, N. 4098.World Bank Washington. D. C. Administration, Vienna, Austria, 1-21.
Avram, K. H. & Nguyen. Y. A. (2010). “Insurance and Economic Growth: A Cross Country Examination”. Australian Centre for Financial Studies- Finsia Banking and Finance Conference 2010, 2-45.
Bagehot, W. (1991). “Lombard Street: A Description of Money Market”. Philadelphia: Orion Editions.
Barro, Robert J. and Lee, Jong Wha. (1996). “International Measures of Schooling Years and Schooling Quality.” American Economic Review, 86(2), 218–23.
Beck, T. & Webb, I. (2003). “Economic, Demographic, and Institutional Determinants of Life Insurance Consumption Across Countries”. World Bank Economic Review, 17 (1), 51-88.
Beenstock, M., Dickinson, G. & Khajuria, S. (1988). “The Relationship between Property-Liability Insurance Premiums and Income: An International Analysis”. The Journal of Risk and Insurance, 55(2), 259-272.
Bencivenga, V. R. & Smith, B. D. (1991). “Financial Intermediation and Endogenous Growth”. Review of Economic Studies, 58, 195–209.
Bencivenga, V. R., Smith, B. D. & Starr, R. M. (1995). “Transactions Costs, Technological Choice, and Endogenous Growth”. Journal of Economic Theory, 67, 153–177.
Blundell, R. & Bond, S. (1998). “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”. Journal of Econometrics, 87, 115-143.
Boon, T. K. (2005). “Do Commercial Banks, Stock Market and Insurance Market Promote Economic Growth? An Analysis of the Singapore Economy”. Unpublished Working Paper. Nanyang Technological University, Singapore.
Boubakri, N., Smaoui, H. and Zammiti, M (2009). “Privatization Dynamic and Economic Growh”. Journal of Business and Policy Research, 4(2), 16-44.
Chau, W. H., Khi, A., Low, K. & Teng, L (2013). “Economic Development Cointegration and Malaysian Life and General Insurance Consumption”. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(10), 538-546.
Chen, P. F., Li, C. C. & Chen, C. F. (2011). “How Does the Development of the Life Insurance Market Affect Economic Growth? Some International Evidence”. Journal of International Development, 24(7), 865-893.
Chun Liu, W. & Min Hsu, C. (2006). “The Role of Fnancial Development in Economic Growth: The Experiences of Taiwan, Korea, and Japan”. Journal of Asian Economics, 17, 667–690.
Curak, M., Loncar, S. & Poposki, K. (2009). “Insurance Sector Development and Economic Growth in Transition Countries”. International Research Journal of Finance and Economics, 34(1). 29-41.
Dams, M., Andersson, J., Andersson, L. F. & Lindmark, M. (2009). “Commercial Banking, Insurance and Economic Growth in Sweden between 1830 and 1998”. Accounting, Business & Financial History, 19 (1), 21 - 38.
Goldsmith, R. W. (1969). “Financial Structure and Development”. New Haven, CT: Yale University Press.
Greenwood, J. & Jovanovic, B. (1990). “Financial Development, Growth and the Distribution of Income”. Journal of Political Economy, 98, 1076–1107.
Hais, P. & Sumegi, K. (2008). “The Relationship of Insurance and Economic Growth in Europe: A Theoretical and Empirical Analysis”. Journal of Applied Economics and Economic Policy, 35(4), 405-431.
Han, L., Li, D., Moshirian, F. & Tian, Y. (2010). “Insurance Development and Economic Growth”. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 35(3), 183-199.
Hicks. J. (1977). “A Theory of Economic History”. Clarendon Press, Oxford.
Ilhan, E. E. & Taha Bahadır, S. R. (2011). “The Relationship between Insurance Sector and Economic Growths: An Econometric Analysis”. International Journal of Economic Research, 2(2), 1-9.
King, R. G. & Levine, R. (1993a). “Finance and Growth: Schumpeter Might be Right”. Quarterly Journal of Economics, 108, 717–737.
Kugler, M. & Ofoghi, R. (2005). “Does Insurance Promote Economic Growth? Evidence from the UK”. Working Paper, May, Division of Economics, University of Southampton, UK. http://repec.org/mmfc05/paper8.pdf, 1-8.
Levine, R. (1997). “Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda”. Journal of Economic Literature, 35(2), 688-726.
Levine, R. (1991). “Stock Markets, Growth, and Tax Policy”. The Journal of Finance, 46, 1445–1465.
Levine, R. (2004). “Denying Foreign Bank Entry: Implications for Bank Interest Margins”. In: Ahumada, L. A., Fuentes, J. R. (Eds.), Bank Market Structure And Monetary Policy. Banco Central de Chile, Santiago, Chile, pp. 271-292.
McKinnon, R. I. (1973). “Money and Capital in Economic Development”. Washington, DC: The Brookings Institution.
Merton, R. C. & Bodie, Z. (1995). “A conceptual framework for analyzing the financial environment”. Harvard Business School Working Paper. No. 95-062. 3-31.
Oke, M. O. (2012). “Insurance Sector Development and Economic Growth in Nigeria”. African Journal of Business Management, 6(23), 7016-7023.
Outreville, J. F. (1990). “The Relationship between Insurance, Financial Development and Market Structures in Developing Countries: An International Cross-Sectional Study”. UNCTAD Review, 53-69.
Richterkova, Z. A. & Korab, P. T. (2013). “Impact of insurance sector activity on economic growth – a metaanalysis”. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun, 61, 2677-2683.
Schumpeter, J. A. (1911). “The Theory of Economic Development”. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Shaw, E. S. (1973). “Financial Deepening in Economic Development”. New York: Oxford University Press.
Skipper, H. D. (1997). “Foreign Insurers in Emerging Markets: Issues and Concerns”. Center for Risk Management and Insurance Occaisional Paper 972. Available on: http://rmictr.gsu.edu/Papers/ FOREIGN.pdf.
Taiwo, A. N. & Apanisile, O. T. (2014). “Relationship between Insurance and Economic Growth in Sub-Saharan African: A Panel Data Analysis”. Modern Economy, 5, 120-127.
Webb, I., Grace, M. F. & Skipper, H. D. (2002). “The Effect of Banking and Insurance on the Growth of Capital and Output”. Working Paper 02, Center for Risk Management and Insurance, 1-38.