با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این مطالعه ارزیابی همگرایی باشگاهی بین کشور ایران و شرکای تجاری آن طی دوره زمانی 1392- 1357 با استفاده از آزمون لوگ تی (Log(t))و الگوی با متغیر وابسته محدود بوده است. سپس با استفاده ازالگوی با متغیر وابسته محدود عوامل مؤثر بر شکل‌گیری این باشگاه‌های اقتصادی تحلیل شده است.
با برآورد الگو در قالب داده‌های تابلویی وجود همگرایی باشگاهی درآمدی در بین ایران و برخی از شرکای تجاری آن تأیید شده است. در مجموع نتایج نشان می‌دهد که این توان و ظرفیت جهت همگرایی درآمدی ایران با کشورهای بلیز، الجزایر، مصر، فیجی، گواتمالا، هندوراس، هند، کریباتی، مراکش، نیکاراگوئه، سوازیلند، تایلند، تونگا، تونس و ویتنام وجود دارد تا با تشکیل یک بلوک اقتصادی مؤثر، روابط و تعاملات درونی را جهت رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و همگرایی سریع‌تری افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Trade Partner Choosing; Club Convergence Approach

نویسندگان [English]

  • khadijeh nasrollahi 1
  • karim azarbaiejani 2
  • mohammadreza zeinolabedini 3

چکیده [English]

The aim of this study has been to evaluate the club convergence between Iran and its trading partners over the period 1978-2013. For this purpose, this paper has used log(t) test with the limited dependent variable. Then,by using a sequential dependent variable model, factors affecting the formation of these club has been investigated and identified.
According to estimated model in the form of panel data, a convergence club income between Iran and some of its trading partners has been confirmed. The results show that there are the potential for income convergence of Iran and Belize, Algeria, Egypt, Fiji, Guatemala, Honduras, India, Kiribati, Morocco, Nicaragua, Swaziland, Thailand, Tonga, Tunisia and Vietnam countries and they can form an effective economic block, and strength their internal relationships in order to achieve higher economic growth and faster convergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Club Convergence
  • Income Per Capita
  • Capital Stock
  • Labor Force
احمدیان یزدی، فرزانه؛ سلیمی فر، مصطفی و احمدی شادمهری، محمدطاهر (1394). "اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره 20، 30-11.
افشاری، زهرا (1378). "بررسی همگرایی استان‌های ایران: آزمون نظریه سولو-سوان". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌نامه بازرگانی، شماره 13، 18-1.
تقوی، مهدی (1384). "شکاف نسبی درآمدی و تغییر جهت تجارت خارجی در اقتصاد ایران (1381-1353)". فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 17، 135-119.
خداوردی‌زاده، محمد؛ حیاتی، باب‌آل و کاوسی‌کلاشمی؛ محمد (1387). "برآورد ارزش تفرجی روستای توریستی کندوان آذربایجان شرقی با استفاده از ارزش‌گذاری شرطی". علوم محیطی، شماره 4، 43-52.
دائی کریم‌زاده، سعید؛ آذربایجانی، کریم و جوانمردی، محمد (1392). "آزمون همگرایی درآمدی در کشورهای دی هشت (رهیافت‌های همگرایی سیگما، شاخص‌های تایل و آزمون‌های ریشه واحد در داده‌های تابلویی)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، شماره 10، 72-59.
رحمانی، تیمور (1383). "رشد اقتصادی وهمگرایی منطقه‌ای در ایران". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 66، 180-155.
رحمانی، تیمور و حسن‌زاده، ابراهیم (1390). "اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای". فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات الگوسازی اقتصادی، شماره 5، 19-3.
رحمانی، تیمور و عسگری، حشمت (1384). "بررسی نقش سیاست‌های دولت در همگرایی منطقه‌ای در استان‌های ایران با به‌کارگیری روند سپرده‌های دیداری". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 66، 180-155.
رنجبر، امید و علمی، زهرا (1387). "تحلیل شکل‌گیری همگرایی اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا: یافته‌های جدید". نامه اقتصادی، شماره 1، 68-49.
شایگانی، بیتا و فدائی، مهدی (1393). "بررسی آثار ترتیبات ارزی بر همکاری‌های تجاری منطقه‌ای در کشورهای منتخب اسلامی (روش دومرحله‌ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره 15، 120-105.
شکیبایی، علیرضا و کبری‌بطا، فاطمه (1388). "همگرایی اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌نامه بازرگانی، شماره 53، 47-23.
عظیمی، حسین (1371). "مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران". تهران، نشر نی.
علمی، زهرا و رنجبر، امید (1393). "آزمون همگرایی باشگاهی بین استان‌های ایران: یافته‌های جدید با استفاده از تحلیل ناپارامتریک". فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اقتصادی، دوره 49، شماره 1، 210-189.
مکیان، نظام‌الدین و خاتمی، سمانه (1390). "بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه منا 2008-1980". مجله پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار، شماره 3، 158-135.
 
 
 
 
Adnan, H., Shahzad, H. & Wahid, A. (2010). “Income Convergence Hypothesis: Regional Comparison of Selected East and South Asian Economies”. Mpra Paper, 23739, 1-43.
Azariadis, C. & Drazen, A. (1990). “Threshold Externalities in Economic Development”. Quarterly Journal of Economic Development, 105(2), 501-526.
Barro, R.j. & Sala-i-Martin, X. (1990). “Economic Growth and Convergence across The United States”. NBER Working Papers 3419, National Bureau of Economic Research, Inc.
Barro, R. j. & Sala-i-Martin, X. (1991). “Convergence Across States and Regions”. Brooking Papers on Economic Activity, 22(1), 107-182.
Barro, R. j. & Sala-i-Martin, X. (1995). “Economic Growth”. Journal of Economic Dynamics and Control. 21(4-5), 895-898.
Barro, R. j. & Sala-i-Martin, X. (1997). “Technological Diffusion, Convergence, and Growth”. Journal of Economic Growth, 2(1), 1-26.
Bartkowska, M. & Riedl, A. (2012). “Regional Convergence Clubs in Europe: Identification and Condition”.Economic Modelling, 29, 21-31.
Baumol, W. J (1986). “Productivity Growth, Convergence and Welfare: What The Long Run Data Show?”. American Economic Review, LXXVI, 85-107.
Galor, O. (1996). “Convergence? Inferences from Theoretical Models”.The Economic Journal, 106(437), 1056-1069.
Ghosh, M., Ghoshray, A. & Malki, I. (2014). “Regional Divergence and Club Convergence in India”.Economic Modelling, 30, 733-742.
Green, D. A. G &. Ngongola, D. H. (1993). “Factors Affecting Fertilizer Adoption In Lees Developed Countries: an Aplication of Multivariate Logistic Analysis in Malawi”. Journal of Agricultural Economics, 44(1), 99-109.
Greene, W. (2001). “Fixed and Random Effects in Nonlinear Models”. New York University, Leonard N. Stern School Finance Department Working Paper Seires01-01, New York University, Leonard N. Stern School of Business.
Islam, N. (1995). “Growth Empirics: A Panel Data Approach”. Quarterly Journals of Economics, 110(4), 1127-1170.
Lansdell, N. & Gangadharan, L. (2003). “Comparing Travel Cost Models and The Precision of Their Consumer Surplus Estimates: Albert Park And Maroondah Reservoir”. Australian Economic Papers.
Mankiw, N.G., Romer, D. & Weil, D. (1992). “A Constribution to The Empirics of Economic Growth”. Quarterly Journal of Economics, 107, 407-438.
Martin, P. & Ottaviano, G. I. P. (2001). “Growth and Agglomeration”. International Economic Review, 42(4), 947-968.
Phillips, P. C. B. & Sul, D. (2007). “Transition Modeling and Econometric Convergence Tests, Cowles Foundation Discussion Papers 1595”. Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University.
Ranjpour, R. & Karimi Takanlou, Z. (2008). “Evaluation of the Income Convergence Hypothesis in Ten New Members of the European Union”. Panoecomicus, 2, 157-166.
Rassekh, F., Panik, M. & Kolluri, B. (2001). “A Test of the Convergence Hypothesis: The OECD Experience, 1950-1990”. International Review of Economics, 10, 149-157.
Romer, D. (2001). “Advanced Macro Economics”. McGraw Hill Press.